­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, ի յի­շա­տակ բա­րե­րա­րու­հի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան»ի, որ­պէս նո­ւա­զա­գոյն յար­գան­քի ար­տա­յայ­տու­թիւն հաստատած է մրցա­նակ մը, որ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խած եւ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն բարձ­րա­գոյն նի­շով յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած ու­սա­նո­ղին կը տրո­ւի։
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մէն տա­րի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կի մա­սին մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թեամբ կը տե­ղե­կա­ցո­ւի հա­սա­րա­կու­թիւ­նը, որ­պէս­զի հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը Հ.Կ.­Խա­չի գրա­սե­նեակ փո­խան­ցեն ­Յու­նաս­տա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րու ի­րենց մուտ­քի քննու­թեանց նի­շե­րը։
Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը քննե­լէ ետք ստա­ցո­ւած դի­մում­նե­րը, կը հաս­տա­տէ հա­մալ­սա­րան մուտ­քի բարձ­րա­գոյն նի­շը ա­պա­հո­ված ու­սա­նո­ղը։
2020-2021 տա­րեշր­ջա­նին հա­մար, Հ.Կ.­Խա­չի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ Ա­լեքս ­Չի­լին­կի­րեան, որ յա­ջո­ղե­ցաւ Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի «Πανεπιστήμιο Πειραιά — Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών» բա­ժի­նին:
Դժ­բախ­տա­բար, COVID-19 հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռաւ նկա­տի ու­նե­նա­լով պե­տու­թեան ար­գի­լում­նե­րը, մրցա­նա­կի յանձ­նու­մը տե­ղի չու­նե­ցաւ, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի կը կա­տա­րո­ւէր Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան միջ-վար­չա­կան ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին բո­լոր մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ներ­կա­յու­թեամբ կամ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան գրա­սե­նեա­կէն ներս, այլ ի­րեն յանձ­նո­ւե­ցաւ անձ­նա­պէս։
Հ.Կ.­Խա­չը իր ջերմ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կը փո­խան­ցէ Ա­լեք­սին եւ կը մաղ­թէ նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ իր ու­սա­նո­ղա­կան աս­պա­րէ­զէն ներս։

Հ.Կ.ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՒԻՆ