­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չը բա­րե­րա­րու­հի ­Թա­գու­հի ­­Փա­շա­յեա­նի յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նե­լու նպա­տա­կով, հիմ­նած է մրցա­նակ մը, որ կը տրո­ւի Հ.Կ.­­Խա­չի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խած եւ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն բարձ­րա­գոյն նի­շով յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած ու­սա­նող­նե­րուն։
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մէն տա­րի «­­Թա­գու­հի ­­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կի մա­սին հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տե­ղեակ կը մնայ մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թեամբ, որ­պէս­զի հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը Հ.Կ.­­Խա­չի գրա­սե­նեակ փո­խան­ցեն ­­Յու­նաս­տա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րու ի­րենց մուտ­քի քննու­թեանց նի­շե­րը։ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը քննե­լէ ետք ստա­ցուած դի­մում­նե­րը, կը հաս­տա­տէ հա­մալ­սա­րան մուտ­քի բարձ­րա­գոյն նի­շը ա­պա­հո­ված ու­սա­նո­ղը։
Այս տա­րեշր­ջա­նին հա­մար, Հ.Կ.­­Խա­չի «­­Փա­շա­յեան» մրջա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ ­Սեր­գօ ­Սա­մո­ւէ­լեան, որ յա­ջո­ղե­ցաւ մուտք գոր­ծել Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Πληροφορικής) համակարգիչի գիտութեանց բա­ժան­մուն­քէն ներս։
Այս­պէս, 2020-2021 տա­րեշր­ջա­նին, «­­Թա­գու­հի ­­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը յանձ­նո­ւե­ցաւ ­Սեր­գօ ­Սա­մո­ւէ­լեա­նին, ­Ե­րեք­շաբ­թի՝ 30 ­­Նո­յեմ­բեր 2021-ին, Հ.Կ.­Խա­չի գրա­սե­նեա­կին մէջ, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։
Հ.Կ. ­­Խա­չի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկհ. ­­Լի­զա Ա­ւա­գեան շնոր­հա­ւո­րեց ու­սա­նո­ղը իր յա­ջո­ղու­թեան հա­մար եւ յայտ­նեց, որ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չը հա­ւա­տար­մու­թեամբ կը հե­տապն­դէ կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւ­նը՝ այն գի­տակ­ցու­թեամբ եւ հա­մո­զու­մով, որ մեր զար­գա­ցած նոր սե­րուն­դը յա­տուկ հպար­տու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ բո­լո­րին։
Ա­տե­նա­պե­տու­հին մաղ­թեց եւ յոր­դո­րեց ու­սա­նող­ին գոր­ծօն դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­նալ մեր գա­ղու­թի կեան­քէն ներս։
Ա­ւար­տին, ժո­ղո­վա­կան­նե­րը շնոր­հա­ւո­րե­ցին ե­րի­տա­սար­դը ու իր ծնող­քը՝ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ մաղ­թե­լով։