­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­­­Գո­քի­նիոյ Հ.Կ. ­­­Խա­չի «­­­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղին, Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­­­Մա­յիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, «­­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­­­Զա­քա­րեան-­­­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ  ան­դա­մա­կան ժո­ղով նո­ւի­րո­ւած մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կին ու «­­Մայ­րե­րու օր»-ո­ւան նշու­մը։ ­­­Ներ­կայ ե­ղան մաս­նա­ճիւ­ղի մեծ թի­ւով ըն­կե­րու­հի­ներ, Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը եւ քոյր մաս­նա­ճիւ­ղե­րը։
­­­Ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րե­լէ ետք, ըն­կե­րու­հի ա­տե­նա­պե­տու­հին խնդրեց ներ­կա­նե­րէն մէկ վայր­կեա­նի յոտն­կայս լռո­ւեամբ յար­գել յի­շա­տա­կը մեզ­մէ առ յա­ւետ հե­ռա­ցած մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րուն՝ ­­­Մաք­րու­հի ­­­Պա­տա­նեա­նի, Ար­մէ­նու­հի ­­­Մով­սէ­սեա­նի, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւի ե­րէց­կին ­ընկ. ­­Մա­րալ ­­­Խա­չե­րեա­նի։
Իր ջերմ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը յայտ­նե­լէ ետք, ըն­կե­րու­հի ա­տե­նա­պե­տու­հին ­­­Մայ­րե­րու օ­րո­ւան առ­ի­թով յայտ­նեց, թէ այ­սօ­րո­ւան ան­դա­մա­կա­նը ա­ռա­ւե­լա­պէս նո­ւի­րո­ւած է մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կին եւ  ցօ­նո­ւած է բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք գոր­ծե­ցին ու կը շա­րու­նա­կեն գոր­ծել ­­­Հայ ­­­Կա­պոյտ ­­­Խա­չի նպա­տակ­նե­րու ի­րա­գործ­ման հա­մար։
­­­Մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ եւ յու­զու­մով ըն­կե­րու­հի­նե­րը դի­տե­ցին պաս­տա­ռի վրայ ցու­ցադ­րո­ւած մաս­նա­ճիւ­ղի հա­րիւ­րա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան լու­սան­կար­նե­րը, ի­րենց մօտ յա­ռա­ջաց­նե­լով կա­րօ­տա­լի յի­շա­տակ­ներ։­ ­­Հոս պի­տի ու­զէինք մեր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նել ըն­կ. ­­­Մա­նուէլ ­­­Սա­վու­լեա­նին, որ սի­րա­յօ­ժար պատ­րաս­տեց տե­սա­նիւ­թը։
­­­Մաս­նա­ճիւ­ղի պատ­մա­կա­նին եւ ան­ցեա­լի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ իր խօս­քը ուղ­ղե­լու հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կար տա­րի­նե­րու ան­դա­մու­հի, ըն­կե­րու­հի ­­­Լու­սի ­­­Շան­կա­յեա­ն։ Ան, բա­ցա­ռիկ հա­ղոր­դա­կա­նու­թեամբ, կրցաւ ներ­կա­նե­րուն փո­խան­ցել անց­նող հա­րիւր տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին մաս­նա­ճիւ­ղի կա­տա­րած  գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ մէջ­բե­րե­լով զա­նա­զան դրո­ւակ­ներ իր գոր­ծած տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, խան­դա­վառ տրա­մադ­րու­թիւն ստեղ­ծեց ներ­կա­նե­րուն մօտ։
Եւ քա­նի տա­րե­դարձ՝ ա­ռանց կար­դան­դա­կի եւ մո­մեր մա­ռե­լու չըլ­լար՝ յա­ջոր­դեց ­«­­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի հա­րիւ­րա­մեա­կի գե­ղե­ցիկ կար­կան­դա­կի հա­տու­մը, ո­րուն հա­մար հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ըն­կե­րու­հի ­­Մա­նու­շակ ­­­Ցու­քա­լա, որ ինքն ալ իր կար­գին ող­ջու­նեց մաս­նա­ճիւ­ղի հա­րիւ­րա­մեա­կը եւ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ մաղ­թեց բո­լոր մայ­րե­րուն։ Այս առ­ի­թով, ըն­կե­րու­հին ըն­թեր­ցեց մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կար տա­րի­նե­րու ան­դամ ըն­կե­րու­հի ­­­Շա­քէ Էլ­մա­սեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քը, որ կը բա­ցա­կա­յէր ժո­ղո­վէն, կամ­քէ ան­կախ պատ­ճառ­նե­րով։
Ըն­կե­րու­հիի ող­ջոյ­նի խօս­քը լոյս կը տես­նէ ա­ռան­ձին։
­­­Նախ­քան ժո­ղո­վի փա­կու­մը,  ըն­կե­րու­հի ա­տե­նա­պե­տու­հին իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը յայտ­նեց ­­­Յա­րու­թիւն եւ ­­­Սեր­գօ ­­­Մով­սէ­սեան­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց մօր՝ ընկ. Ար­մէ­նու­հի ­­­Մով­սէ­սեա­նի յի­շա­տա­կին, հո­գա­ցին հիւ­րա­սի­րու­թեան ծախ­սե­րը։
­­­Բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն բաժ­նո­ւե­ցան  շատ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր­ներ 100-ա­մեա­կը խորհր­դան­շող։ ­Պատ­րաս­տո­ւած նո­ւէր­նե­րու փո­րագ­րու­թիւ­նը եւս սի­րա­յօ­ժար պատ­րաս­տո­ւե­ցաւ պ­րն. Ս­թե­ֆա­նոս ­­Պար­տիզ­պա­նեա­նի կող­մէ, իր հօ­րաք­րոջ՝ ­­­Պիս­տա ­­­Պար­տիզ­պա­նեա­նի յի­շա­տա­կին, որ տա­րի­նե­ր ­շա­րու­նակ ե­ղած է ­­Ֆա­լի­րո­յի ­­­Հայ ­­­Կա­պոյտ ­­­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ։ ­­­Յա­ջոր­դեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն՝ պատ­րաս­տո­ւած մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կող­մէ՝ ըն­կե­րա­յին հա­ճե­լի մթնո­լոր­տի մէջ։ ­­
­Ժո­ղո­վը փա­կո­ւե­ցաւ ­­­Հայ ­­­Կա­պոյտ խա­չի քայ­լեր­գով եւ ներ­կա­նե­րը մեկ­նե­ցան մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ եւ վե­րա­նո­րոգ տրա­մադ­րու­թեամբ, որ նա­խորդ­նե­րուն գոր­ծը կը շա­րու­նա­կո­ւի եւ պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի իր սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դին հետ՝ հայ­րե­նի­քին հա­մար։

Ող­ջոյ­նի խօսք ընկ. ­­Շա­քէ Էլ­մա­սեա­նի կող­մէ

­­Սի­րե­լի խա­չու­հի­ներ,
Այ­սօր պան­ծա­լի օր մըն է մե­զի հա­մար, ո­րով­հե­տեւ կը տօ­նա­կա­տա­րենք մեր սի­րե­լի միու­թեան՝ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կը եւ բա­րե­դէպ զու­գա­դի­պու­թեամբ մը հայ մայ­րե­րուն նո­ւի­րո­ւած «­­Մայ­րե­րու օր»ը:
Հ. Կ. ­­Խա­չը, սի­րե­լի­ներ, հայ ժո­ղո­վուր­դի ցա­ւա­տանջ ծո­ցէն ծնունդ ա­ռած, հայ ժո­ղո­վուր­դին ծա­ռա­յող միակ հայ կնո­ջա­կան միու­թիւնն է: ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չը 100 տա­րե­կան է այ­սօր, հա­րիւր տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ մը, այն­քան ա­ռոյգ, այն­քան գոր­ծօն. վ­­կայ՝ իր հինգ մաս­նա­ճիւ­ղա­յին շար­քե­րը, վկայ՝ ժո­ղո­վուր­դին ա­նոր հան­դէպ տա­ծած սէրն ու յար­գան­քը. վ­­կայ՝ իր կազ­մա­կեր­պած ձեռ­նարկ­նե­րուն ա­ռա­ւել մեծ յա­ջո­ղու­թիւ­նը. վ­­կայ՝ «­­Մայ­րե­րու օր»ո­ւան եւ այլ յար­գան­քի եւ սի­րոյ ե­րե­կո­նե­րու հեր­թա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը…։
Այս առ­թիւ՝ ըն­կե­րու­հի­նե­ր, քոյ­րեր, թոյլ տանք, որ մեր սրտե­րը եւ մտքե­րը սա­ւառ­նին 100-ա­մեակ մը ետ, ո­գե­կո­չենք եւ մեր ե­րախ­տի­քը յայտ­նենք բո­լոր այն նո­ւի­րեալ եւ ծա­ռա­յա­սէր ան­հատ­նե­րուն, ո­րոնք կա­րի­քը, հրա­մա­յա­կա­նը կան­խա­տե­սե­ցին եւ այդ դժո­ւար օ­րե­րուն հիմ­նադ­րե­ցին հայ կնո­ջա­կան միու­թիւն մը, որ կո­չո­ւե­ցաւ «­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խաչ»:
­­Յար­գանք եւ պա­տիւ ա­նոնց:
­­Կը խո­նար­հինք նաեւ մեզ­մէ յա­ւերժ հե­ռա­ցած այդ անն­ման խա­չու­հի­նե­րուն, հո­գիի մե­ծու­թեան առ­ջեւ, ո­րոնք հա­րիւր տա­րի­ներ ի­րենց ճի­գով ու աշ­խա­տան­քով ե­րաշ­խա­ւո­րե­ցին Հ.Կ.­­Խա­չի հա­րիւ­րա­մեայ եր­թը, գո­յու­թիւ­նը, «­­Ժո­ղո­վուր­դին հետ՝ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար» կար­գա­խօ­սով:
­­Չենք մոռ­նար ե­րէ­կը, կը հպար­տա­նանք ե­րէ­կի մեր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով, կը գնա­հա­տենք ե­րէ­կը, կ­­՚օ­րի­նա­կո­ւինք ան­կէ եւ ըն­թա­նա­լով ա­նոնց մեր առ­ջեւ բա­ցած շա­ւի­ղէն, կը կեր­տենք նո­րը, այ­սօ­րը, միշտ պատ­շա­ճե­լով օ­րո­ւան կա­րիք­նե­րուն ու պա­հանջք­նե­րուն: ­­Նո­րը, այ­սօ­րը, կը ստեղ­ծո­ւի խտաց­նե­լով մեր շար­քե­րը, վառ պա­հե­լով մեր հա­ւատ­քը ու սէ­րը մեր ը­րա­ծին հան­դէպ:
Ես ալ՝ իմ կար­գին կ­’ող­ջու­նեմ Հ.Կ.­­Խա­չի 100-ա­մեա­կը եւ «­­Մայ­րե­րու օր»ը:
­­Կը շնո­րա­ւո­րեմ կազ­մա­կեր­պիչ վար­չու­թիւ­նը, կը մաղ­թեմ որ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չը մնայ տե­ւա­պէս ա­ռոյգ, ե­րի­տա­սարդ եւ 100-ա­մեակ­ներ տօ­նե­լու ար­ժա­նա­նա­նայ:

«­­Դո՛ւն, մեր կամ­քը կռա­նող,
­­Հա­ւատք ներշն­չող.
­­Դո՛ւն, ցա­ւե­րու, վիշ­տե­րու բա­լա­սան,
­­Լոյ­սի, յոյ­սի ճա­ռա­գայթ.
­­Մի՛ ընկր­կիր, մի՛ նա­հան­ջեր
Ապ­րէ՛ ապ­րե­ցո՛ւր
Ո՜վ «­­Կա­պոյտ ­­Խաչ»

­­Կեց­ցէ՜ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չը,
­­Կեց­ցէ՜ «­­Մա­յե­րու օր»ը

­­­Ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին կա­տա­րո­ւե­ցան նուի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­ր­ Հ.Կ.­­Խա­չի «­­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղին, ո­րոնց հա­մար վար­չու­թիւ­նը իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նէ։
­­­Փո­խան նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան ըն­կե­րու­հի­ներ ­­­Կա­րի­նէ ­­­Կա­րա­պե­տեան, ­­­Սիլ­վա Գ­զի­րեան եւ ­­­Նու­նէ ­­­Կի­րա­կո­սեան օ­ժան­դա­կե­ցին ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վի ծախ­սե­րուն։
­­Գո­քի­նիոյ Ս. ­­­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ­­­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րը՝ 60 եւ­րօ:
Ընկհ. ­­­Շա­մի ­­­Տե­լի­յեան­նի 50 եւ­րօ:
Ընկհ. Ե­ղիս ­­­Ման­կո­յեան 50 եւ­րօ:
Ընկհ. ­­­Վար­վա­րա ­­­Հան­նէ­յեան 30 եւ­րօ:
Ընկհ. Ան­ժէլ Գ­զի­րեան 30 եւ­րօ:
Ընկհ. ­­­Պեր­ճու­հի Ուն­ճեան 50 եւ­րօ:
Ընկհ. ­­­Սե­դա ­­­Ռա­ֆա­յէ­լեան 100 ամ. տո­լար:
Ընկհ. ­­­Սե­դա ­­­Յո­վա­կի­մեան 50 եւ­րօ: