Ե­րեք տա­րո­ւան ընդ­մի­ջու­մէն ետք, որ հա­մա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը ստի­պո­ղա­բար պատ­ճա­ռեց, Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րը կը կա­տա­րեն ի­րենց ա­ւան­դա­կան պտոյ­տը դէ­պի Հա­յաս­տան։ Այս ան­գամ սա­կայն, Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման պատ­ճա­ռով, մեր ա­շա­կերտ­նե­րը պի­տի չկա­րո­ղա­նան այ­ցե­լել ար­ծո­ւա­բոյն Ար­ցա­խը, սա­կայն ի­րենց տնօ­րէ­նու­հիին ու ու­ղեկ­ցող ու­սու­ցի­չին գլխա­ւո­րու­թեամբ, պի­տի վա­յե­լեն Հա­յաս­տա­նի գե­ղա­տե­սիլ վայ­րե­րը, պատ­մա­կան շրջան­նե­րը, յու­շա­կո­թող­նե­րը եւ ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան մօ­տէն ճանչ­նա­լու հայ­րե­նի կեան­քի գու­նա­ւոր պատ­կեր­նե­րը։
Ի­րենց 10-օ­րեայ պտոյ­տի ա­ռա­ջին օրն իսկ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու խում­բը այ­ցե­լեց Խոր Վի­րապ եւ մօ­տէն վա­յե­լեց զոյգ Մա­սիս­նե­րու փա­ռա­հեղ տե­սա­րա­նը։ Յա­ջոր­դա­բար, ա­նոնք ուղ­ղո­ւե­ցան դէ­պի Նո­րա­վանք եւ Ա­րե­նիի քա­րայ­րը, տես­նե­լու հա­մար մեր հա­զա­րա­մեայ քա­ղա­քակր­թու­թեան յատ­կան­շա­կան նմուշ­նե­րը։
Դէ­պի Հա­յա­ստան պտոյ­տը միջ­նա­կար­գի ա­շա­կեր­տու­թեան ա­մէ­նէն սպա­սո­ւած ա­ռիթն է, որ ա­շա­կերտ­նե­րը ան­համ­բե­րու­թեամբ կը սպա­սեն։ Ի­րենց ներ­կա­յու­թիւ­նը հայ­րե­նի­քի մէջ ե­րեք տա­րի­նե­րու ուս­ման վեր­ջին հանգ­րո­ւանն է, ուր հայ լե­զո­ւի եւ հա­յոց պատ­մու­թեան կա­րե­ւոր դա­սա­ւան­դու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ, մեր ա­շա­կերտ­նե­րը կը ստեղ­ծեն հայ­րե­նի­քին հետ հո­գե­կան կապ ու ե­րան­գա­ւոր պատ­կեր­ներ, ո­րոնց պսա­կու­մը կը դառ­նայ Հա­յաս­տա­նի հո­ղին վրայ 10 ան­մո­ռա­նա­լի օ­րեր ապ­րե­լու յու­զու­մը եւ հպար­տու­թիւ­նը։