Ձախէն աջ: Տղաներ՝ Յակոբեան Վահագ, Պոկտանով Էտկար, Փարդամեան Ռազմիկ, Նալպանտեան Յարութիւն, Թերզեան Վարդան, Մկրտիչեան Միքայէլ: Աղջիկներ՝ Հիթեան Անայիս, Փիլաֆեան Անի, Բարսեղեան Անայիս, Խանիկեան Ատրինէ, Մինասեան Արեգ, Դեհերեան Թամարա, Սափրիչեան Մելինէ: Ուսուցիչներ՝ Գոլցիտա Ալեքսանտրա, Վլախօփուլու Նիքի, Փափաիլիա Նաւսիքա, Մանոլաքոս Էվանկելոս, Ստամաթաքիս, Արկիրիս, Տումաս Թէոտորոս, Փիփերիտու Էլէնի, Գասապեան Բաբգէն:

Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» ազգ. միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն վկա­յա­կան­նե­րու տու­չու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ 29 ­Յու­նիս 2020ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ փո­խան­ձո­ւած՝ պսա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կի սփռման զգու­շաց­ման ուղ­ղու­թիւն­նե­րով:
­Մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րուն ուղ­ղուած՝ դպրո­ցիս տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի խրա­խու­սա­կան խօս­քե­րէն ետք, կար­դա­ցո­ւե­ցաւ
2019-2020 դպրո­ցա­կան տա­րեշրջա­նի գե­րա­զանց ա­շա­կերտ­նե­րուն ա­նուն­նե­րը.

Ա. ­Դա­սա­րան
I. ­Տա­մա­տեան ­Ռո­զի­նա 18 12/13

Բ. ­Դա­սա­րան
I. Ս­պո­նիա ­Թէո­տո­րա 19 08/14
I. ­Քե­րո­բեան ­Մա­րիա 19 08/14
II. ­Մահ­տե­սեան ­Տիգ­րան 19
III. ­Պար­ղու­տեան­Փա­թիլ 18 10/14

Գ. ­Դա­սա­րան
I. ­Բար­սե­ղեան Ա­նա­հիտ 19 10/14
II. ­Թեր­զեան ­Վար­դան 19 01/14
III. ­Խա­նի­կեան Ատ­րի­նէ 18 08/14

Ա­պա ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի հաս­տա­տած մրցա­նա­կըհա­յե­րէ­նի մէջ լա­ւա­գոյն ճի­գը ցու­ցա­բե­րող եւ հա­մա­պա­տաս­խան ար­դիւն­քի հաս­նող ա­ւար­տա­կան ա­շա­կեր­տին հա­մար, որ կը կազ­մէ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մին անվ­ճար մաս­նակ­ցու­թիւն Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­գա­տա­րու­թեամբ, այս տա­րի շնոր­հո­ւե­ցաւ Ա­նի ­Փի­լա­ֆեա­նին: ­Կը շնոր­հա­ւո­րենք եւ մե­ծա­պէս կը գնա­հա­տենք նմա­նօ­րի­նակ քայ­լեր, ո­րոնք քա­ջա­լեր կը հան­դի­սա­նան մեր ա­շա­կեր­տու­թեան` ա­ւե­լի լաւ սոր­վե­լու եւ ամ­րապն­դե­լու հա­յոց լե­զո­ւի եւ պատ­մու­թեան վե­րա­բե­րեալ ի­րենց ու­նա­ցած գի­տե­լիք­նե­րը:

Դպ­րոցս շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէ՝
­Գե­րաշ­նորհ Սր­բա­զան հօր, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, յա­րա­կից եւ պատ­կան մար­մին­նե­րուն, Ու­սում­նա­կան եւ Տնտե­սա­կան խոր­հուրդ­նե­րուն, ի­րենց կա­տա­րած ան­խոնջ աշ­խա­տան­քին հա­մար:
­Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ Հ.Կ.Խ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան, ի­րենց նուի­րա­կան ու ան­սա­կարկ նիւ­թա­բա­րո­յա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան հա­մար:
Հ­րա­պա­րա­կա­յին շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ Հ.Օ.Մ.ին, «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան, ­Ֆիք­սի Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Ֆիք­սի սկաուտ­նե­րու վար­չու­թեան, «­Կիւլ­պէն­կեան» եւ «Ա­ւե­տի­քեան» հիմ­նար­կու­թիւն­նե­րուն, կրթա­սէր ազ­գա­յին­նե­րուն եւ ծնող­նե­րուն՝ մեր վար­ժա­րա­նին հան­դէպ ի­րենց ցու­ցա­բե­րած բա­րեա­ցա­կամ վե­րա­բեր­մուն­քին հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ շրջա­նիս քա­հա­նայ հօր:
­Մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը նաեւ կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան, նոյն­պէս «Β’βάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας»ի տնօ­րէ­նու­թեան եւ անձ­նա­կազ­մին, ո­րոնք մե­ծա­պէս օ­ժան­դա­կե­ցին մեր վար­ժա­րա­նի ան­խա­փան գոր­ծու­նէու­թեան եւ գո­յա­տեւ­ման:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ նաեւ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թեան, որ ո­րե­ւէ ճիգ չի խնա­յեր օգ­տա­կար դառ­նա­լու հա­մար մեր դպրո­ցի աշ­խա­տանք­նե­րուն:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ դպրո­ցիս ծնո­ղա­կան միու­թեան ան­դամ­նե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­պէս տի­կին ­Մէ­րի ­Գո­ճա­յեա­նին եւ տի­կին ­Սա­ռա ­Մի­սա­քեա­նին, ո­րոնք ամ­բողջ տա­րին ե­ղան մեր կող­քին, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն, ո­րոնք պատ­րաս­տե­ցին գե­ղե­ցիկ նո­ւէր­ներ:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ տի­կին ­Մէ­րի եւ օ­րիորդ ­Մա­րալ ­Ծե­րո­նեան­նե­րուն, ո­րոնք այս դժո­ւար­պայ­ման­նե­րուն՝ հա­րա­զա­տի օգ­նու­թեան ձեռ­քը եր­կա­րե­ցին դպրո­ցիս՝ նո­ւի­րե­լով ձե­ռա­կերտ դի­մակ­ներ (mask)եր, ե­ռան­դուն, նախ­շուն գոյ­նե­րով եւ պատ­կեր­նե­րով:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ պա­րոն ­Լու­լու­մա­րիս ­Սի­մո­սին, որ դպրո­ցիս նո­ւի­րեց տպագ­րիչ սար­քա­ւո­րում մը, գրա­սե­նե­կա­յին ա­թոռ­ներ եւ պի­տոյք­ներ:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք պրն. ­Մի­նա­սեան ­Խա­չի­կին, որ ծնո­ղա­կա­նին մի­ջո­ցով պատ­րաս­տո­ւած ա­շա­կերտ­նե­րու նո­ւէր­նե­րուն վրայ փո­րագ­րեց դպրո­ցին ա­նունն ու իւ­րա­քան­չիւր ա­շա­կեր­տի ա­նու­նը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ պրն. ­Մա­նո­ւէլ ­Սա­վու­լեա­նին, նկար­նե­րու եւ ձայ­նաերիզ­նե­րու պատ­րաստ­ման հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝ մեր վար­ժա­րա­նի յա­րա­կից պաշ­տօ­նէու­թեան, ո­րոնք ի­րենց նպաս­տը բե­րին մեր աշ­խա­տանք­նե­րու յա­ջո­ղու­թեան:
­Վեր­ջա­պէս սրտա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ իմ բո­լոր պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուս, ո­րոնց հա­մա­խումբ ճի­գե­րուն շնոր­հիւ հնա­րա­ւոր ե­ղաւ ար­դիւ­նա­ւոր տա­րի մը բո­լո­րել:
Սր­տա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ տիկ. ­Քոլ­ցի­տա Ա­լեք­սանտ­րա­յին, տիկ. ­Փա­փաի­լիա ­Նաւ­սի­քա­յին, տիկ. ­Փի­փե­րի­տու Է­լէ­նիին, տիկ. Վ­լա­խո­փու­լու ­Նի­քիին, տիկ. ­Ճա­մու­զեան ­Նա­զի­կին, պրն. ­Մա­նո­լա­քոս Է­վան­կե­լո­սին, պրն. Ս­տա­մա­թա­քիս Ար­կի­րի­սին, պրն. ­Տու­մաս ­Թէո­տո­րիին: Ըն­տա­նե­կան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ յանձ­նո­ւե­ցան ա­ւար­տա­կան ա­շա­կերտ­նե­րուն վկա­յա­կան­ներն ու նո­ւէր­նե­րը, մաղ­թե­լով միշտ լա­ւա­գոյ­նը: