Ա­ռա­ջին զան­գը ար­դէն զար­կաւ Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թեան հա­մար։ Այս տա­րի եւս, Եր­կու­շաբ­թի, 12 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, վար­ժա­րան­նե­րու բա­կե­րը լե­ցո­ւե­ցան ա­շա­կեր­տա­կան խան­դա­վառ ձայ­նե­րով, մեկ­նար­կը տա­լով հա­յե­ցի կրթու­թեան նոր տա­րեշր­ջա­նին։
­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ դպրո­ցա­կան շէն­քե­րուն մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ջրօրհ­նէ­քի ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ներ­կա­յու­թեամբ բազ­մա­թիւ ծնող­նե­րու։
­Ֆիք­սի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նի ու «­Ճէ­նա­զեան«» միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9-ին, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան փո­խա­տե­նա­պետ ­Նա­զար Ա­ւա­գեան, Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ ­Փոլ ֆա­րա­ճեան, Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան։
­Յա­ջոր­դա­բար, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պ. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Լի­զէթ ­Գի­րա­զեան, Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. Ազ­նիւ Ա­ճէ­մեան եւ Հ.Յ.Դ. կեդր. կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. ­Սեր­գօ ­Ման­կո­յեան։
Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, Սր­բա­զան հայ­րը, եր­կու շրջան­նե­րուն մէջ իր խօս­քը ուղ­ղեց ա­շա­կերտ­նե­րուն, ծնող­նե­րուն եւ ու­սու­ցիչ­նե­րուն, մաղ­թե­լով բա­րի դպրո­ցա­կան կեանք եւ գի­տե­լիք­նե­րու նո­ւա­ճում։ Ան յոր­դո­րեց բծախնդ­րու­թեամբ հե­տե­ւիլ հա­յե­ցի կրթու­թեան եւ լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րը նո­ւա­ճել այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին։
­Խօսք ա­ռաւ նաեւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը, որ իր կար­գին բա­րե­մաղ­թանք­ներ կա­տա­րեց բո­լո­րին, ար­դիւ­նա­ւէտ եւ հե­զա­սահ դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջան մը բո­լո­րե­լու ակն­կա­լի­քով։
Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ, վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րը՝ ­Հայ­կա­նուշ ­Մի­նա­սեան, ­Բաբ­գէն ­Գա­սա­պեան եւ Ար­շա­լոյս ­Սափ­րի­չեան, իւ­րա­քան­չիւ­րը իր վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թեան դի­մե­լով, կա­տա­րե­ցին կարգ մը անհ­րա­ժեշտ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ եւ տո­ւին ուղ­ղու­թիւն­ներ կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի մեկ­նաս­կիզ­բին ա­ռի­թով։
Ն­շենք, որ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի պատ­րաս­տու­թեամբ այս տա­րի եւս տրա­մադ­րե­լի են հայ­կա­կան նիւ­թե­րով եւ ճով կող­քով ա­շա­կեր­տա­կան տետ­րակ­նե­րը, ո­րոնք կա­րե­լի է ստա­նալ դի­մե­լով վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէ­նու­թեանց։