Ա­ւար­տա­կան ա­շա­կերտ­նե­րուն ա­նուն­նե­րը ըստ նկա­րին. Ոտ­քի ձա­խէն աջ՝ Ա­լեքս ­Սիա­մեզ, Անդ­րա­նիկ Ա­բի­գեան, ­Սե­ւակ ­Խա­չե­րեան, ­Վա­սի­լիս ­Ռա­պա­զիս, Անդ­րիաս ­Պաս­մա­ճեան: Նս­տած ձա­խէն աջ՝ Ա­նա­յիս ­Լու­լու­մա­րի, Ք­րիս­տիան ­Փի­լա­ֆեան, ­Սո­նիա ­Ֆա­րա­ճեան, Անդ­րա­նիկ ­Թու­թու­շեան, Ք­րիս­տին ­Քե­րո­բեան

Յար­գե­լի­ներ, ­Մեր Դպ­րո­ցը 61 տա­րի­ներ շա­րու­նակ ա­նա­ռիկ ­Միջ­նա­բերդն է հայ գա­ղու­թին եւ իր ամ­րու­թեան ու տո­կու­նու­թեան հետ մէկ­տեղ ու­նի՝ մօր սրտի քնքշու­թիւն, պաշտ­պա­նե­լու հզօր բա­զուկ եւ գրկե­լու նուրբ ջեր­մու­թիւն:
­Գա­ղու­թիս միու­թիւն­նե­րու եւ ան­հատ­նե­րու տա­րած հրա­շա­լի ջան­քե­րուն շնոր­հիւ է, որ կը մնայ կան­գուն եւ հպարտ:
­Մեր սի­րե­լի դպրո­ցը իւ­րա­քան­չիւր հայ փոք­րի­կի ընդգր­կու­մով է որ կը թար­մա­նայ, կեանք կ’առ­նէ ու կը զօ­րա­նայ եւ այս­պի­սով պատ­րաստ կ­‘ըլ­լայ պայ­քա­րե­լու եւ դի­մագ­րա­ւե­լու ա­մէն տե­սա­կի խո­չըն­դոտ եւ դժո­ւա­րու­թիւն:
­Հե­տե­ւա­բար սո­վո­րա­կան քա­րա­շէն շի­նու­թիւն մը չէ ան, այլ գա­ղու­թիս ա­րիւ­նով ու քրտին­քով շա­ղա­խո­ւած կա­ռոյց մըն է, որ ա­ռա­քե­լու­թիւն ու­նի կա­տա­րե­լու:
­Գա­լով ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի հաս­տա­տած մրցա­նա­կին, որ կը կազ­մէ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի անվ­ճար մաս­նակ­ցու­թիւն, այս տա­րի ան կը տրո­ւի Անդ­րիաս ­Պաս­մա­ճեա­նին: Սր­տանց կը շնոր­հա­ւո­րենք մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը: Գ­նա­հա­տե­լով իւ­րա­քան­չիւ­րի աշ­խա­տան­քը նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կը մաղ­թենք ի­րենց:
Ա­ւար­տե­լով, կ­’ու­զեմ խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել դպրո­ցիս անձ­նա­կազ­մին, ինչ­պէս նաեւ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք բա­րո­յա­կան կամ նիւ­թա­կան օգ­նու­թեամբ սա­տար կանգ­նե­ցան մեր դպրո­ցին բար­գա­ւաճ­ման ու հաս­տատ­ման: