Հ. Կ. Խաչը Ար­ցա­խի կող­քին

0
400

­Յա­ջո­ղու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.Խաչի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ճա­շի վա­ճառ­քը, ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։
Այս օ­րե­րուն, բո­լո­րիս պարտ­քը եւ կամքն է՝ կա­րե­լի ե­ղած ձե­ւե­րով օ­ժան­դա­կել Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մեր ժո­ղո­վուր­դին: Այս ա­ռու­մով, հա­ւա­նա­բար ա­ւե­լորդ է շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել մեր կո­չին ըն­դա­ռա­ջող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն։ ­Սա­կայն, սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, կ­՚ու­զենք ան­պայ­ման մեր հո­գե­կան գո­հա­ցու­մը յայտ­նել այն իրողութեան հա­մար որ, մեր ակն­կա­լա­ծէն ու կա­րե­լիու­թե­նէն շատ ա­ւե­լի ապսպ­րանք­ներ եւ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­ներ ստա­ցանք:
­Վա­ճառ­քէն հա­ւա­քո­ւե­ցաւ 1700 եւ­րո­յի գու­մա­րը, որ պի­տի տրա­մադրուի Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան Ար­ցա­խի ծրա­գիր­նե­րուն:
­Մեր ան­դա­մու­հի­նե­րուն կա­մա­ւոր աշ­խա­տան­քին շնոր­հիւ եւ Հ.Կ.Խաչի հա­ւա­տա­րիմ հա­մա­կիր­նե­րու բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան նե­ցու­կով, կա­րե­լի կ­՚ըլ­լայ շա­րու­նա­կել մեր ջան­քե­րը, հա­կա­ռակ հա­մա­ճա­րա­կին ստեղ­ծած կա­ցու­թեան:
­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի գաղտ­նիքն է՝ ա­մէ­նա­պարզ գործն իսկ կա­տա­րել մեծ սի­րով եւ նպա­տա­կին հա­ւա­տա­լով: Այս ձեռ­նարկն ալ ու­րեմն, թող ըլ­լայ մայ­րա­կան սի­րոյ ար­տա­յայ­տու­թիւն մը եւ հա­ւա­քո­ւած փոքր գու­մա­րը յոյ­սի եւ մխի­թա­րան­քի նշոյլ մը թող ըլ­լայ Ար­ցա­խի տա­րա­պող ըն­տա­նիք­նե­րու հա­մար:­
Յաղ­թե­լո՛ւ ենք: Ան­կաս­կա՛ծ:

Վար­չու­թիւն