Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2018 կէ­սօ­րին, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝ ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան, Ա­թէնք։ ­Ներ­կայ էր Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան։
Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տո­ւի տիկ. ­Լի­զէթ ­Շան­կա­յեան- ­Քի­րա­զեան ա­ռա­ջին հեր­թին շնոր­հա­ւո­րեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան ստանձ­ման ա­ռի­թով եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց յա­ռա­ջի­կայ գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար։ Ինչ­պէս նաեւ՝ գլխա­ւոր կէ­տե­րու մէջ ներ­կա­յա­ցուց Հ. Կ. ­Խա­չի կա­ռոյցն ու գոր­ծու­նէու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը։
Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան իր կար­գին անդ­րա­դար­ձաւ կազ­մա­կերպ, կար­գա­պահ եւ ժրա­ջան հայ կա­նա­ցի հա­մա­հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան` Հ.Օ.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի շրջա­նա­յին միա­ւո­րին գոր­ծու­նէու­թեան՝ բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տե­լով ա­նոր ազ­գօ­գուտ եւ բա­րե­րար դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը յու­նա­հայ կեան­քէն ներս։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան այս պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան հա­մար եւ մեկ­նե­լով սփիւռ­քի հա­մայնք­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան ի­րա­կա­նու­թե­նէն քա­ղած փոր­ձա­ռու­թե­նէն՝ հաս­տա­տեց, թէ Հ.Օ.Մ.ի բո­լոր շրջա­նա­յին մի­ւա­ւոր­նե­րը կա­մա­ւոր բա­նակ­նե­րու նո­ւի­րեալ գոր­ծու­նէու­թեամբ կը շա­րու­նա­կեն մեծ բա­րիք հան­դի­սա­նալ ա­մէ­նուր եւ վստա­հա­բար նոյն­պէս յու­նա­հայ հա­մայ­քին կեան­քէն ներս։
Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար կա­րե­ւոր ա­ջա­կից նկա­տե­լով Հ.Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը՝ յա­ջո­ղու­թիւն եւ ար­գա­սա­բեր գոր­ծու­նէու­թիւն մաղ­թեց։