ԻՍԿՈՒՀԻ ՃԱՄՈՒԶԵԱՆ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ պտոյտ մը Ե­րեք­շաբ­թի՝ 14 եւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րո­ւար 2017ին դէ­պի ­Փեր­թու­լի (ձիւ­նի կեդ­րոն), Է­լա­թի եւ ­Մէ­թէո­րա։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7։30ին մեկ­նե­ցանք Ա­թէն­քէն։ ­Ճամ­բոր­դու­թիւ­նը եր­կար էր, բայց այդ­քան հա­ճե­լի, որ ժա­մե­րը սա­հե­ցան ա­ռանց հասկ­նա­լու։
Ա­տե­նա­պե­տու­հին՝ ընկ. ­Մայ­տա ­Կիւ­րիւն­լեան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զու­նե­րով։ ­Բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տո­ւաւ յայ­տագ­րին վե­րա­բե­րեալ։
Երբ հա­սանք ­Փեր­թու­լի, հա­զիւ մօ­տե­ցանք՝ գտնո­ւե­ցանք այդ­պի­սի տե­սա­րա­նի մը առ­ջեւ, որ մարդ պէտք էր չորս աչք ու­նե­նայ, որ­պէս­զի դի­տէր բնու­թեան այս­պի­սի հրաշք մը։ ­Գե­տի­նը, լեռ­նե­րը ձիւ­նով լե­ցուն, ծա­ռե­րը տօ­նա­ծա­ռի պէս ծած­կո­ւած ձիւ­նով… ­Բայց այն, որ ա­ւե­լի եւս գե­ղե­ցիկ էր, այն ծա­ռերն էին, ո­րոնք տե­րեւ չու­նէին. ձիւ­նը կանգ­նած էր վրա­նին, իսկ ա­րե­ւը՝ ոս­կե­գոյն փայլ կու տար… բա­ռեր չու­նիմ բա­ցատ­րե­լու հա­մար տե­սա­րա­նը։
­Բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րը կը բա­ցա­գան­չէին՝ «հո՛ս նա­յէ­ցէք», «հո՛ն նա­յե­ցէք», ու շա­րու­նակ կը նկա­րէին տե­սա­րա­նը։ ­Ձիւ­նի կեդ­րո­նը շա­տեր սահ­նակ կ’ը­նէին, իսկ մեր ըն­կե­րուհ­ինե­րը մո­թո­րով պտոյտ ը­րին։
­Յա­ջոր­դա­բար գա­ցինք Է­լա­թի՝ կէ­սօ­րո­ւան ճա­շի հա­մար ու յե­տոյ հա­սանք մեր հանգս­տա­ւէտ պան­դո­կը։ Իսկ ի­րի­կու­նը գա­ցինք գի­շե­րա­յին կեդ­րոն մը՝ բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րը միա­սին, ինչ­պէս միշտ։
­Շատ հա­ճե­լի գի­շեր մը ան­ցու­ցինք եր­գով ու պա­րով։
­Յա­ջորդ ա­ռա­ւօտ, նա­խա­ճա­շէն ետք պտոյտ մը ը­րինք Է­լա­թիի փո­ղոց­նե­րը։ ­Ձիւ­նը սկսած էր հա­լիլ եւ շթա­քա­րեր կա­խո­ւած էին ծա­ռե­րէն։ ­Յե­տոյ ուղ­ղո­ւե­ցանք դէ­պի ­Մէ­թէո­րա։ ­Մէ­թէո­րա իր ա­նու­նը ստա­ցաւ, երբ մարդ մը մագլ­ցե­ցաւ եւ «մէ­թէո­րոս» մնա­ցած ժայ­ռի մը եւ եր­կին­քի մի­ջեւ։ ­Հոն այ­ցե­լե­ցինք Ս. ­Խա­րա­լամ­պոս վան­քը, ա­ղօ­թե­ցինք եւ մոմ վա­ռե­ցինք մեր ուխ­տը ը­նե­լով…
­Ճա­շի դա­դա­րէն ետք, ա­ռինք վե­րա­դար­ձի ճամ­բան։
Եր­կու օ­րե­րու ըն­թաց­քին զգա­լի էր, որ մաս­նա­ճիւ­ղին ըն­կե­րու­հի­նե­րը խնամ­քով պատ­րաս­տած էին այս պտոյ­տը, զա­նա­զան վայ­րե­րը ճանչ­նա­լով եւ հո­գա­լով ա­մէն մէկ մաս­նակ­ցո­ղի։
Ապ­րի՛ք աղ­ջիկ­ներ եւ վարձ­քեր­նիդ կա­տար։