Իր յա­ջող ա­ւար­տին հա­սաւ ե­րէկ, ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մար­տին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս ի­րա­կա­նա­ցած Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկ­րորդ փու­լը։ ­Նա­խոր­դած էր ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս մէկ շա­բաթ ա­ռաջ կազ­մա­կեր­պո­ւած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւ­նը։

Ա­րիւն տա­լու պատ­րաստ հայ­րե­նա­կից­ներ ներ­կա­յա­ցան՝ 37 հո­գի, ո­րոնց­մէ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րու բե­րու­մով մեր­ժուե­ցան մի քա­նին։ ­Գո­յա­ցաւ 33 շիշ ա­րիւն, որ տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ Է­վան­կե­լիզ­մոս հի­ւան­դա­նո­ցի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ա­նու­նով ա­րեան պա­հես­տա­նո­ցին։

Բ­ժիշ­կը եւ հի­ւան­դա­պահ­նե­րը քննե­ցին ա­րիւ­նա­տու­նե­րու ա­ռող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կը, բծախնդ­րու­թեամբ հսկե­լով ա­նոնց ա­ռող­ջու­թեան եւ ար­տօ­նե­լով, որ մաս­նակ­ցին ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան։ ­Կազ­մա­կերպ­չա­կան գոր­ծին հե­տե­ւե­ցան Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան եւ ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը։

­Նա­խոր­դող բո­լոր տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, որ Հ. Կ. ­Խա­չը ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան իր ար­շա­ւը կը կազ­մա­կեր­պէ, պահք դրո­ւած ա­րեան քա­նա­կու­թիւ­նը մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­նե­րու օգ­տին տրա­մադ­րո­ւած է, ա­ռանց ո­րե­ւէ յա­պա­ղու­մի, երբ որ կա­րի­քը զգա­ցո­ւած է: Նշենք, թէ բոլոր արիւնատուները իրաւունքը ունին տարին անգամ մը, ներկայանալու Էվանկելիզմոս եւ արեան քննութիւն կատարել առանց վճարումի:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածը17 ­Մարտ 1905
Յաջորդ յօդուածըՀ.Օ.Մ.ի կրթանպաստ