Իս­կու­հի Ճա­մու­զեան

Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղը կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Թ­րի­խո­նի­տա եւ Նաֆ­բաք­թօ՝ 19-20 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին: Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8ին էր մեկ­նու­մը: Ճամ­բոր­դու­թիւ­նը եր­կար էր, բայց շատ հա­ճե­լի:
Հա­սանք Թ­րի­խո­նի­տա լի­ճը եւ պտտե­ցանք լի­ճին շու­րջը: Օ­դը շատ գե­ղե­ցիկ էր. ա­րե­ւը կար­ծես կը ճեղ­քէր լի­ճին մա­կե­րե­սը, իսկ ամ­պե­րը ի­ջած էին եւ միա­ցած լի­ճի ջու­րին: Թ­րի­խո­նի­տան՝ Յու­նաս­տա­նի ա­մէ­նէն մեծ լիճն է, 98 քառ. քի­լո­մեթր տա­րա­ծու­թեամբ, 60 մեթր խո­րու­թեամբ եւ շատ մա­քուր ջու­րով:
Ճա­շե­ցինք հրա­շա­լի տե­սա­րա­նով ճա­շա­րա­նի մը մէջ, որ կը գտնուէր լի­ճին ե­զեր­քը: Յե­տոյ ուղ­ղո­ւե­ցանք դէ­պի Նաֆ­բաք­թօ: Ճամ­բան դարձուածք­նե­րով էր, բայց շատ գե­ղե­ցիկ. կուշտ ու կուր դի­տե­ցինք կա­նա­չա­պատ եւ ծաղ­կա­զարդ բնու­թիւ­նը: Յե­տոյ հա­սանք մեր կո­կիկ ու հանգս­տա­ւէտ պան­դո­կը, որ կը գտնո­ւէր Նաֆ­բաք­թո­յի ծո­վե­զեր­քը:
Նաֆ­բաք­թօն ու­նի իր պատ­մու­թիւ­նը. ա­մէ­նէն հին յու­նա­կան քա­ղաք­նե­րէն մէկն է, ինչ որ կը վկա­յէ իր բեր­դը եւ հսկայ պա­րիսպ­նե­րը: 1571 Ք. ե. թո­ւա­կա­նին տե­ղի ու­նե­ցաւ Նաֆ­բաք­թո­յի ծո­վա­յին մար­տը, որ մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի պատ­մու­թեան մէջ, նկա­տե­լով որ թրքա­կան ու­ժե­րը պար­տու­թեան մատ­նո­ւե­ցան: 1821ի յե­ղա­փո­խու­թեան մաս կազ­մե­ցին նաեւ Նաֆ­բաք­թո­յի բնա­կիչ­նե­րը եւ 18 Ապ­րիլ 1829ին ա­զա­տագ­րե­ցին ի­րենց քա­ղա­քը:
Ի­րի­կու­նը բո­լորս պտտե­ցանք քա­ղա­քին մէջ: Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պած բո­լոր պտոյտ­նե­րուն, ամ­բողջ խում­բը կը մնայ միա­սին, մէկ ըն­տա­նի­քի պէս, ինչ որ շատ հա­ճե­լի է եւ ի­մաստ կու­տայ նման ձեռ­նարկ­նե­րու:
Յա­ջորդ ա­ռա­ւօտ, նա­խա­ճա­շէն ետք ուղ­ղո­ւե­ցանք դէ­պի բերդ: Նաֆ­բաք­թո­յի բեր­դը հիմ­նո­վին վե­րա­շի­նո­ւե­ցաւ Հուս­տի­նիա­նոս կայս­րի օ­րով, սա­կայն 553 Ք. ե. թո­ւին բեր­դը եւ քա­ղա­քը կոր­ծա­նե­ցան ու­ժեղ երկրա­շար­ժի մը պատ­ճա­ռով: Դար­ձեալ վե­րա­կա­ռու­ցո­ւե­ցաւ 15րդ դա­րու ըն­թաց­քին:
Յա­ջոր­դա­բար ուղ­ղո­ւե­ցանք դէ­պի Ղա­լաք­սի­տի, ուր ճա­շե­ցինք եւ սուրճ խմե­ցինք:
Այս եր­կու օ­րե­րուն ըն­թաց­քին, զգա­լի էր որ մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի­նե­րը խնամ­քով պատ­րաս­տած էին պտոյ­տը, զա­նա­զան վայ­րե­րը լաւ ճանչ­նա­լով եւ հո­գա­լով ա­մէն մէկ մաս­նակ­ցո­ղին:
Ապ­րի՛ք ըն­կե­րու­հի­ներ եւ վարձ­քեր­նիդ կա­տար: