16 ­Յու­նո­ւա­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը։
Մ­տանք ­Նոր ­Տա­րի, նոր ե­րա­զանք­նե­րով, նոր յոյ­սե­րով, նոր սպա­սում­նե­րով… ­Բո­լո­րիս հա­մար հա­րա­զատ եւ նշա­նա­կա­լից «­Խոր­հուրդ ­Մեծ»ի հնչիւն­նե­րով սկսանք մեր ժո­ղո­վը։
­Ներ­կայ էին մօտ 60 ան­դա­մու­հի­ներ։ ­Մէկ րո­պէ լռու­թեամբ յար­գե­ցինք Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­տա­նի­քի եր­կար տա­րի­նե­րու ըն­կե­րու­հի­ներ՝ ­Ժեր­մէն Իս­պի­րեա­նի եւ բա­րե­րար ­Մա­րի ­Սա­րա­ճեա­նի յի­շա­տա­կը։
Ա­տե­նա­պե­տու­հիի բա­րե­մաղ­թան­քէն եւ զե­կոյ­ցէն ետք, ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեան, ներ­կա­նե­րուն հետ միա­սին «­Հայր ­Մեր» ը­սե­լէ ետք, օրհ­նեց նոր տա­րո­ւան ա­ւան­դա­կան գա­թան եւ փո­խան­ցեց իր սրտի մաղ­թանք­նե­րը։
Հ. Կ. ­Խա­չի «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը հրա­ւի­րած էր ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեա­նը՝ ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար «­Ղե­կա­վար կի­նե՞ր, թէ՞ … ­Տիկ­նայք փափ­կա­սունք» նիւ­թը, որ կ’ընդգր­կէր՝ ո՞ւր է հայ կնոջ տե­ղը հան­րա­յին կեան­քին եւ ո­րո­շում­նե­րու տնօ­րին­ման մէջ» նիւ­թը։
­Տո­ւեալ­նե­րու եւ ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հե­տա­զօ­տումն ու ձեռք­բե­րու­մը, ինչ­պէս նաեւ տե­սաե­րի­զի պատ­րաս­տու­մը ամ­բող­ջու­թեամբ կա­տա­րո­ւած էին ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեա­նի կող­մէ։ ­Նիւթ մը, որ շատ հե­տաքրք­րա­կան էր, թէ՛ փաս­տե­րով, թէ՛ դէպ­քե­րով, թէ՛ պատ­մա­կան տո­ւեալ­նե­րով, նաեւ՝ կը հա­մե­մա­տէր կնոջ եւ տղա­մար­դու ի­րա­ւա­հա­ւա­սա­րու­թիւ­նը։ ­Կը խօ­սէր այ­սօ­րո­ւան հայ կնոջ դե­րին մա­սին՝ ա­ռօ­րեայ կեան­քի մէջ — կրթա­կան, կա­ռա­վա­րա­կան, մշա­կու­թա­յին… յատ­կա­պէս հայ ըն­տա­նի­քէն ներս։
«­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ բո­լոր ներ­կա­նե­րու կող­մէ մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նենք ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեա­նին այս շատ հե­տաքրք­րա­կան նիւ­թի եւ հիա­նա­լի ներ­կա­յաց­ման հա­մար։ ­Կը նշա­նա­կէ հայ կի­նե­րը կրնան ըլ­լալ թէ՛ տիկ­նայք փափ­կա­սունք եւ թէ՛ ղե­կա­վար կի­ներ։ Կ.Խ.ի քայ­լեր­գով ա­ւար­տե­ցինք 2017ի մեր ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը։
­Բա­րի տա­րի բո­լո­րին։

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւն