Եր­կու­շաբ­թի` 9 ­Մարտ 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդհ. ժո­ղո­վը մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ան­դա­մագրո­ւած ըն­կե­րու­հի­նե­րուն։ ­Ներ­կայ էր նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը։
­Ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նադպրու­հի՝ ընկ. Ա­նոյշ ­Բա­բո­յեան, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով եւ հրա­ւի­րե­լով բո­լո­րին ու­շադրու­թիւ­նը Հ.Օ.Մ.ի պայ­ծառ գոր­ծու­նէու­թեան նպա­տա­կաս­լաց ուղ­ղու­թիւ­նը մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ու մեր Ազ­գին։
Ա­պա կա­տա­րո­ւե­ցաւ դի­ւա­նի կազ­մը։ ­Նա­խա­գա­հու­հի նշա­նա­կո­ւե­ցաւ ընկ. ­Մար­լէն ­Պեր­թիզ­լեան եւ քար­տու­ղա­րու­հի՝ ընկ. ­Լիա­նա Ի­կի­թեան։ ­Դի­ւա­նին ա­նու­նով ընկ. ­Պեր­թիզ­լեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լո­րին՝ վստա­հու­թեան քո­ւէ շնոր­հել­նուն հա­մար։ Ա­պա Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նադպ­րու­հի՝ ընկ. Ա­նուշ ­Բա­բո­յեան ամ­փոփ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։ ­Յայտ­նենք, որ սոյն ժո­ղո­վին գու­մար­ման բուն նպա­տա­կը պատ­գա­մա­ւոր­ներ ընտ­րելն էր՝ ներ­կայ ըլ­լա­լու յա­ռա­ջի­կա­յին գու­մա­րո­ւե­լիք 47րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին։ Օ­րա­կար­գին հե­տե­ւե­լով, տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նա­ձե­ւի յանձ­նա­խում­բի ընտ­րու­թիւն, յան­ձինս՝ ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեա­նի եւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ հոգշ. տ. Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի։
­Ներ­կայ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կող­մէ ե­ղան զա­նա­զան տե­սա­կի ա­ռա­ջարկ­ներ, ո­րոնք նկա­տի առ­նո­ւե­ցան զա­նոնք ու­ղար­կե­լու յա­ռա­ջի­կա­յին գու­մա­րո­ւե­լիք 47րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին։
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն։ Ընտ­րո­ւե­ցան հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րը.- ­Վե­րա Պ­լէ­ճեան, ­Սե­սիլ ­Մա­րու­քեան, Էմ­մա ­Շա­րո­յեան, ­Ռու­զան­նա ­Զա­քա­րեան, Ա­նոյշ ­Բա­բո­յեան, ­Լիա­նա Ի­կի­թեան եւ ­Մա­րի­զա ­Պայ­րա­մեան։ Ա­ւար­տին, ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան ըն­թեր­ցեց ­Բա­նա­ձե­ւի յանձնա­խում­բի բա­նա­ձե­ւած ա­ռա­ջարկ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­նե­րուն կող­մէ ո­րոշ փո­փո­խու­թիւն կա­տա­րե­լէ ետք վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցան։
­Ժո­ղո­վը փա­կո­ւե­ցաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։00ին, Հ.Օ.Մ.ի քայ­լեր­գով։