Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2018ի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։ ­Ժո­ղո­վին ներ­կայ էին շրջա­նէն ներս գոր­ծող բո­լոր միու­թիւն­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ինչ­պէս նաեւ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ։
­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ մաս­նա­ճիւ­ղի փոխ-ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Սիլ­վա ­Գա­սէ­մեան, որ հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զու­նե­րով բա­րի գա­լուստ եւ շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք ուղ­ղեց ներ­կա­նե­րուն եւ լաւ ու ար­դիւ­նա­ւէտ ժո­ղով մաղ­թեց։ Ա­պա՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ դի­ւա­նի ընտ­րու­թիւն՝ ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան ընտ­րո­ւե­լով ա­տե­նա­պետ եւ տիկ. ­Սե­սիլ ­Գա­սա­պեան-­Մա­րու­քեան՝ ա­տե­նադպ­րու­հի։ Պրն. ա­տե­նա­պե­տը ըստ կար­գին, դի­ւա­նի ա­նու­նով, իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց այս վստա­հու­թեան հա­մար եւ, ա­պա, ըն­թացք տո­ւաւ ի­րե­րա­յա­ջորդ բո­լոր օ­րա­կար­գե­րուն։
­Մաս­նա­ճիւ­ղին տե­ղե­կագ­րի ըն­թեր­ցու­մը կա­տա­րեց վար­չու­թեան ա­տե­նադպ­րու­հի՝ տիկ. Ի­րէն ­Յով­հան­նէ­սեան-Ա­ռա­քե­լեան՝ ներ­կա­յաց­նե­լով մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կա­մեայ գոր­ծու­նէու­թիւնն ու ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, իսկ հա­շո­ւեկ­շի­ռը ներ­կա­յա­ցուց մաս­նա­ճիւ­ղի գան­ձա­պա­հու­հի տիկ. Ան­նա ­Խա­սա­պի։ Ն­կա­տի առ­նե­լով, որ սոյն ժո­ղո­վին բո­լոր ա­ռա­ջարկ­նե­րը պի­տի ուղ­ղո­ւին ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 46րդ ­Ժո­ղո­վին, հե­տե­ւա­բար՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ բա­նա­ձե­ւի յանձ­նա­խում­բի ընտ­րու­թիւն՝ բաղ­կա­ցած շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նէ ու տիկ. Ի­րէն ­Յով­հան­նէ­սեան-Ա­ռա­քե­լեա­նէ։
­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին մէջ տեղ գտած էին, բնա­կա­նա­բար, ա­ռա­ջարկ­ներ՝ ուղ­ղո­ւած ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 46րդ ­Ժո­ղո­վին։ ­Ներ­կա­նե­րու եւ վար­չու­թեան կող­մէ ե­ղան զա­նա­զան բնոյ­թի ա­ռա­ջարկ­ներ — կազ­մա­կերպ­չա­կան, քա­րոզ­չա­կան, կրթա­կան, խնա­մա­տա­րա­կան, Ա­մա­րա­նո­ցի կա­պակ­ցու­թեամբ, ե­ւայլն -, ո­րոնք բա­նա­ձե­ւո­ւե­ցան, ժո­ղո­վին ըն­թեր­ցո­ւե­ցան ու, ո­րոշ փո­փո­խու­թիւն­ներ կրե­լէ ետք, վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցան։
Ի մտի ու­նե­նա­լով, որ ներ­կայ տա­րո­ւան ­Մարտ ամ­սու 18ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, պի­տի գու­մա­րո­ւի Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յի­նի ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 46րդ ­Ժո­ղո­վը, եւ որ­պէս­զի ­Թե­սա­ղո­նի­կէն ներ­կա­յաց­նեն պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ժո­ղո­վին կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն։ Առ այդ՝ քո­ւէա­խոյզ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընտ­րո­ւե­ցան՝ պրն. ­Կա­րօ ­Նա­տեան եւ պրն. ­Սա­հակ ­Մա­րու­քեան։ Ա­պա՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ փակ քո­ւէար­կու­թեամբ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն։ 7 պատ­գա­մա­ւոր­ներ ընտ­րո­ւե­ցան, որ­պէս­զի մաս­նակ­ցին գա­լիք ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վին։ Իսկ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թեան կող­մէ ա­տե­նադպ­րու­հին ընտ­րուե­ցաւ պատ­գա­մա­ւոր՝ մաս­նակ­ցե­լու սոյն կա­րե­ւոր ­Ժո­ղո­վին։

­Պատ­գա­մա­ւոր 7 անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներն են.-
1) ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան
2) ­Սե­սիլ ­Գա­սա­պեան-­Մա­րու­քեան
3) ­Շիր­լէյ ­Փա­փա­զեան
4) Էմ­մա ­Շա­րո­յեան
5) ­Մա­րիամ ­Թով­մա­սեան
6) ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեան
7) ­Տիան­նա ­Պա­յա­զէ­թեան

«Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ա­նու­նով կը շնոր­հա­ւո­րենք մեր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը եւ կը մաղ­թենք, որ լաւ ու յա­ջող ժո­ղո­վի մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րեն, ի սպաս շրջա­նի բա­րօ­րու­թեան ու ան­սա­սա­նու­թեան։
Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի պաշ­տօ­նա­կան գա­թա­յի կտրու­մը, ո­րու ըն­թաց­քին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հին եւ շրջա­նի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւը բո­լո­րին մաղ­թե­ցին յա­ջո­ղու­թիւն, ա­ռող­ջու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։ Օ­րո­ւան բախ­տա­ւո­րը ե­ղաւ տիկ. ­Թա­մա­րա ­Սի­մո­նեան, ո­րու գա­թա­յի բաժ­նին մէ­ջէն յայտ­նո­ւե­ցաւ մե­տա­ղադ­րա­մը եւ ան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հիին ձե­ռամբ ստա­ցաւ պատ­շաճ ու գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։ Այս ա­ռի­թով՝ «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը շնոր­հա­ւո­րեց օ­րո­ւան բախ­տա­ւորն ու յատ­կա­պէս ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թիւ­նը, որ յա­ջո­ղու­թեամբ կա­րո­ղա­ցաւ պսա­կել օ­րո­ւան ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։
­Բո­լո­րին վարձ­քը կա­տար եւ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ։

Թղ­թա­կից