­Չո­րեք­շաբ­թի` 16 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00էն սկսեալ, Հ. Գ. ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ­Նոր ­Տարուան ա­ռա­ջին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։
­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը, ա­նոնք միաս­նա­բար 2019 տա­րո­ւան ­Գա­թան կտրե­ցին՝ զի­րար բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնուող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ վար­չու­թեան փոխ-գան­ձա­պա­հու­հի՝ ­Գար­մէն ­Վա­հեւ­նու­նիի մօտ եւ ան ա­տե­նա­պե­տու­հիին կող­մէ ստա­ցաւ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։
Հ. Գ. ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ կը շնոր­հա­ւո­րենք ­Գար­մէն ­Վա­հեւ­նու­նին, մաղ­թե­լով ա­նոր եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։

Թեսաղոնիկէի թղթակից