Յար­գե­լի ծնողք,
Ա­հա­ւա­սիկ պա­հը ե­կաւ, որ ձեր զա­ւա­կը իր թե­ւե­րը պի­տի բա­նայ դէ­պի ու­սու­մի եւ գի­տու­թեան աշ­խար­հը եւ դպրո­ցին մէջ պի­տի սոր­վի ըլ­լալ խում­բի մը աշ­խոյժ ան­դամ՝ մարդկա­յին ըն­կե­րու­թեան վար­քա­գի­ծով:
­Ման­կա­պար­տէ­զը եւ նա­խակր­թա­րա­նի ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նը հիմքն են ե­րե­խա­յի դաս­տիա­րա­կու­թեան: Ան հոն կը սոր­վի ըլ­լալ ըն­կե­րա­սէր, աշ­խա­տա­սէր, խան­դա­վառ, նե­րող, մա­քուր, պար­կեշտ, կամ­քի տէր, գոր­ծակ­ցող, հնա­րա­միտ:
Ա­մէն մէկ հայ փոք­րիկ բո­լո­րիս հա­մար գանձ մըն է, որ պէտք է պա­հել հայ դպրո­ցին մէջ:
Ա­հա­ւա­սիկ ին­չու ե­րի­տա­սարդ հայ ծնող­նե­րը կը վստա­հին հայ դպրո­ցը՝

 • Ա­ւան­դու­թիւն եւ յա­ռաջ­դի­մու­թիւն
  ­Մեր վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ հայ ե­րե­խան կը զար­գա­նայ տար­բեր մշա­կոյթ­նե­րու ներ­գոր­ծու­թեամբ: ­Կը սի­րէ Ա­րա­րա­տը, կը պար­ծե­նայ ­Հա­յաս­տա­նով, կը մնայ կառ­չած ազ­գա­յին ար­մատ­նե­րուն, միա­ժա­մա­նակ կը յար­գէ ու կը հպար­տա­նայ յու­նաց պատ­մու­թեամբ ու ­Բար­թէ­նո­նով եւ միեւ­նոյն ա­տէն կը սոր­վի մտա­ծել ներ­կայ աշ­խար­հի քա­ղա­քա­ցիի մտա­սե­ւե­ռու­մով:
 • Ա­պա­հո­վու­թիւն եւ հո­գա­տա­րու­թիւն
  ­Մեր վար­ժա­րան­նե­րը ա­շա­կերտ­նե­րուն երկ­րորդ տունն են, ուր ա­նոնք կը վա­յե­լեն ըն­կե­րա­յին մտեր­միկ ա­պա­հով մի­ջա­վայր եւ ըն­տա­նե­կան հո­գա­տա­րու­թիւն:
  ­Պե­տա­կան կրթա­կան ծրագ­րի գոր­ծադ­րում, ա­ռա­ւել հա­յե­րէն լե­զո­ւի ու պատ­մու­թեան դա­սա­նիւ­թեր՝ փոք­րա­թիւ դա­սա­րան­նե­րով:
  ­Հա­մա­կար­գիչ­նե­րու եւ ար­դի դա­սա­ւան­դու­թեան մի­ջոց­նե­րու օգ­տա­գոր­ծում (փո­խազ­դե­ցիկ գրա­տախ­տակ­ներ, ե­րաժշ­տու­թեան ներ­գոր­ծու­թիւն, ե­ւայլն), խմբա­յին աշ­խա­տանք­ներ, գրա­դա­րան:
 • Շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­ներ
  Հ­պար­տու­թեամբ կը հաս­տա­տենք, որ մեր միջ­նա­կար­գի եւ նա­խակր­թա­րան­նե­րու շրջա­նա­ւարտ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը յա­ջո­ղու­թեամբ կ­՚ըն­դու­նո­ւին պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու լա­ւա­գոյն ճիւ­ղե­րէն ներս: ­Մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը նաեւ կը գնա­հա­տո­ւին ի­րենց մաս­նա­գի­տու­թեանց եւ աշ­խա­տան­քի մի­ջա­վայ­րին մէջ ի­րենց բա­րո­յա­կան կազ­մա­ւո­րու­մով:
 • ­Հա­յաս­տան շրջապ­տոյտ
  ­Մեր միջ­նա­կար­գի շրջա­նա­ւարտ դա­սա­րա­նը տա­րեշր­ջա­նի ա­ւար­տին կը մաս­նակ­ցի դէ­պի հայ­րե­նիք շրջապ­տոյ­տի մը: ­Կեան­քի փոր­ձա­ռու­թիւն մը, որ ի­րենց կը ձգէ հրա­շա­լի յի­շա­տակ­ներ, կը զօ­րաց­նէ ըն­կե­րա­սի­րու­թիւ­նը եւ ի­րենց հո­գի­նե­րուն մէջ վառ կը պա­հէ այն ա­մէ­նը, որ կը սոր­վին ա­շա­կեր­տա­կան տա­րի­նե­րուն՝ հայ­րե­նի­քին ու ազ­գին մա­սին:
  ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին մեր վար­ժա­րան­նե­րը յու­նա­հայ գա­ղու­թի յա­ռա­տեւ­ման օր­րանն են: ­Կը կրթեն մեր զա­ւակ­նե­րը հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեամբ եւ հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րով:

­Մօ­տէն տես­նե­լու հա­մար մեր վար­ժա­րան­նե­րը եւ ծա­նօ­թա­նա­լու հա­մար ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի­նե­րուն ու հոն տա­րո­ւած աշ­խա­տան­քին, կրնաք կապո­ւիլ տնօ­րէ­նու­թեանց հետ.-

«Լ.եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան եւ
«Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէզ.-
Ել. hաս­ցէ՝ s.hagopianvarjaran@gmail.com , հեռ. 210 9358042
Տ­նօ­րէն՝ պրն. ­Ռի­քար­տօ Եր­կա­նեան, հեռ. 6938745140
(ժա­մը 9:00-14:00)

«­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան եւ
«­Հա­յաս­տան Ու­շագ­լեան» ման­կա­պար­տէզ.-
Ել. հաս­ցէ՝ mail@dim-kyan-stavr-nikaias.att.sch.gr , հեռ. 210 4906305
Տ­նօ­րէն՝ տիկ. ­Հայ­կան ­Մի­նա­սեան, հեռ. 6944264715 (ժա­մը 9:00-14:00)

Ու­րախ պի­տի ըլ­լանք ձեր հետ հան­դի­պե­լու եւ զրու­ցե­լու:

­Յար­քան­քով՝
Ու­սում­նա­կան ­Խոր­հուրդ