ԿԱՐՕ ՀԷՔԻՄԵԱՆ

­Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի հա­յա­շատ գա­ղութ­ներ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու ծիրէն ներս, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան այ­ցե­լեց նաեւ Ու­րու­կո­ւայ եւ մայ­րա­քա­ղաք ­Մոն­թե­վի­տէո­յի մէջ կարգ մը հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ թէ՛ պե­տա­կան, թէ՛ հա­մայն­քա­յին մա­կար­դակ­նե­րու վրայ։
Ի­րեն կ­՛ըն­կե­րակ­ցէին Հ.Յ.Դ. ­Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Կ.Կ.ի ան­դամ­ներ, Է­տո­ւար­տօ ­Կոս­տա­նեան եւ Ար­փի ­Հո­ճա­ճա­նեան։
Պե­տա­կան գետ­նի վրայ, Հ. ­Մար­գա­րեա­նի հան­դի­պում­նե­րու ա­ռա­ջին կա­յա­նը հա­յա­սէր եւ ­Հայ ­Դա­տի պաշտ­պան ծե­րա­կու­տա­կան, Ու­րու­կո­ւայ-­Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի նա­խա­գահ ­Ռու­պէն ­Մար­թի­նէս Ո­ւէլ­մո­յի գրա­սե­նեակն էր, ուր շատ ջերմ խօ­սակ­ցու­թիւն ծա­ւա­լե­ցաւ ­Հայ ­Դա­տի եւ Ար­ցա­խի շուրջ, քա­նի որ պե­տա­կան այս անձ­նա­ւո­րու­թիւ­նը ոչ միայն քա­ջա­տե­ղեակ է այդ հար­ցե­րուն, այ­լեւ դե­րա­կա­տար ու գոր­ծու­նեայ աշ­խա­տան­քով հե­տե­ւո­ղա­կան է, մե­զի հա­մար կեն­սա­կան այդ հար­ցե­րու կա­պակ­ցու­թեամբ, ինչ որ շատ տպա­ւո­րեց Հ­րանդ ­Մար­գա­րեա­նին։
Երկ­րորդ հան­դի­պու­մը իշ­խող ­Լայն ­Ճա­կատ ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Խա­վիէր ­Մի­րան­տա­յի հետ էր։ ­Հոս եւս Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան նկա­տեց, թէ պրն. ­Մի­րան­տա որ­քան լաւ ծա­նօ­թու­թիւն­ներ ու­նի եւ մօ­տէն կը հե­տաքրք­րո­ւի հայ­կա­կան հար­ցե­րով, ի մաս­նա­ւո­րի՝ ­Հայ ­Դա­տի ճամ­բով տա­րո­ւող քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րով։
Ընկ. Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան կա­րե­ւոր հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ նաեւ Հ.Յ.Դ. Ար­մե­նիա Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ան­դամ­նե­րու հետ, ո­րոնց ընդ­հա­նուր գի­ծե­րով տե­ղեակ պա­հեց մայր հայ­րե­նի­քի մէջ դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րու գոր­ծու­նէու­թան մա­սին, նաեւ կա­րե­ւո­րե­լով ­Հա­յաս­տա­նէն հա­զա­րա­ւոր մղոն­նե­րով հե­ռու մեր շրջա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան­նե­րու ու­սե­րուն դրո­ւած պա­տաս­խա­նատ­ւու­թիւ­նը, յատ­կա­պէս սերն­դա­փո­խու­թեան հետ միա­սին ա­նոնց ստան­ձե­լիք դե­րա­կա­տա­րու­թեան ա­ռու­մով։ Ա­պա՝ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու կող­մէ տրո­ւե­ցան շարք մը հար­ցում­ներ, ո­րոնց ընկ. Հ­րանդ պա­տաս­խա­նեց՝ ման­րա­մաս­նե­լով եւ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տա­լով ե­րի­տա­սարդ­նե­րը շա­հագրգ­ռող հար­ցե­րուն մա­սին։
­Մոն­թե­վի­տէո­յի Հ.Յ.Դ. Վ­ռա­մեան ­Կո­մի­տէու­թեան շար­քա­յին ըն­կեր­նե­րու հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ընկ. Հ­րանդ բա­ւա­կան ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց ­Հա­յաս­տա­նի այ­սօ­րո­ւայ ի­րա­վի­ճա­կին եւ վե­րան­կա­խա­ցու­մէն աս­դին ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ստանձ­նած դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին՝ թէ՛ քա­ղա­քա­կան, թէ՛ ըն­կե­րա­յին եւ թէ տնտե­սա­կան ո­լորտ­նե­րու մէջ։ ­Տե­ղի ու­նե­ցաւ հարց-պա­տաս­խա­նի բա­ժին, ուր Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ըն­կե­րը ե­ղած բազ­մա­թիւ հար­ցում­նե­րուն ծա­ւա­լուն լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տո­ւաւ։ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան նաեւ այ­ցե­լեց ­Կո­մի­տաս ­Ռա­տիօ-ժա­մի լսա­րա­նը, ուր շա­հե­կան հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ։
Պ­րա­զի­լիոյ ­Սան ­Փաւ­լօ քա­ղա­քը ե­ղաւ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեա­նի ­Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի հա­յա­շատ գա­ղութ­նե­րուն տո­ւած այ­ցե­լու­թեան վեր­ջին հանգ­րուա­նը։