ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

0
92

Ա­ռա­ջին ­Հա­րիւր Ա­մեա­կի զոյգ ա­ռիթ­նե­րու՝ Եր­ջան­կա­յի­շա­տակ ­Կիւ­րեղ Եպս. ­Զօհ­րա­պեա­նի ժա­մա­նու­մը ­Յու­նաս­տան եւ իր նո­ւի­րու­մը ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ Ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը եւ ըն­տա­նիք­նե­րը Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ­Պաշտ­պա­նու­թեան պի­տի պա­տո­ւէ մեզ
Ն.Ա.Գ.Տ. ­Ռա­ֆա­յէլ ­Պետ­րոս ԻԱ. ­Կա­թո­ղի­կոս Պատ­րիար­քը Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­յոց ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ իր Անդ­րա­նիկ ­Հո­վո­ւա­կան Այ­ցե­լու­թեամբ ­Յու­նաս­տան, 28 Ապ­րիլ – 6 ­Մա­յիս 2023, ո­րուն ըն­թաց­քին պի­տի հո­վա­նա­ւո­րէ գլխա­ւոր ձեռ­նարկ­նե­րը։
***

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ. ­Կա­թո­ղի­կոս ­
Պատ­րիարք ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­յոց

­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի
ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րէ ձեզ ներ­կայ գտնո­ւե­լու ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒԱՅ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ա­ռա­ջին զոյգ ա­ռիթ­նե­րուն՝
Ա. Երջնկ. ­Կիւ­րեղ Եպս. ­Զոհ­րա­պեա­նի ժա­մա­նու­մը ­Յու­նաս­տան
Բ. ­Նո­ւի­րու­մը ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ­Պաշտ­պա­նու­թեան ­Չո­րեք­շաբ­թի, 3 ­Մա­յիս 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, Կա­թո­ղի­կէ ­Լա­տին ե­կե­ղեց­ւոյ «Anfiteatro»­ի մեծ սրա­հին մէջ (­Սի­նա, 4 – ­Մեթ­րօ ­Բա­նի­բիս­տի­միու, Աթէնք):

***
ՀՐԱՒԷՐ՝
Ապ­րի­լեան ­Նա­հա­տակ­նե­րու ­Յու­շա­կո­թո­ղի օրհ­նու­թեան

­Սի­րե­լի եւ պա­տո­ւա­կան ­հայ­րե­նա­կից­ներ,
­Կը հրա­ւի­րեմ ձեզ, Ապ­րի­լեան ­Նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած ­Յու­շա­կո­թո­ղի օրհ­նու­թեան, որ պի­տի կա­տա­րէ Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ. ­ Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քը ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­յոց ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ «­Խան­ցեան» պար­տէ­զին մէջ, ­Նէոս ­Քոզ­մոս Ուր­բաթ, 28 Ապ­րիլ 2023, երեկոյեան ժա­մը 7:45-ին։

ՀՐԱՒԷՐ՝

Ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րեմ ­ձեզ մաս­նակ­ցե­լու ­Հայ­րա­պե­տա­կան ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գի զոր պի­տի մա­տու­ցա­նէ եւ քա­րո­զէ Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ.
­Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քը ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­յոց ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ
­Կի­րա­կի, 30 Ապ­րիլ 2023, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին ­
Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ – ­Նէոս ­Քոզ­մոս։

***
Իսկ, Եր­կու­շաբ­թի, 1 ­Մա­յիս 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին,
Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Գո­քի­նիա Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ. ­Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քը, պի­տի նա­խա­գա­հէ ­Սուրբ ­Վար­դա­րա­նի Ա­ղօթ­քի։
Ա­պա պի­տի կա­տա­րէ Ա­ղօթ­քը, կրկին ան­գամ նո­ւի­րե­լով ­Յու­նաս­տա­նի մեր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը եւ ըն­տա­նիք­նե­րը Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի բա­րե­խօ­սու­թեան։
­Յա­ւարտ ա­րա­րո­ղու­թեան, ­Հո­գե­ւոր ­Տէ­րը պի­տի կա­տա­րէ «­Զոհ­րա­պեան»-ի նոր սրա­հի բա­ցու­մը, ա­պա տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հիւ­րա­սի­րու­թիւն ի պա­տիւ Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քին։
­Լիա­յոս եմ որ մեծ թի­ւով պի­տի մաս­նակ­ցիք գնա­հա­տե­լու ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ա­ռա­քեալ­նե­րը, գլխա­ւո­րա­բար Եր­ջան­կա­յի­շա­տակ ­Կիւ­րեղ Եպս. ­Զօհ­րա­պեան
ու մա­նա­ւանդ պի­տի խնդրենք իր բա­րե­խօ­սու­թիւ­նը։
(Բուլման ինքնաշարժ կը մե­կնի ­Նէոս ­Գոզ­մո­սէն,
Եր­կու­շաբ­թի, 1 ­Մա­յիս 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին)

­Ձեր վրայ կը հայ­ցեմ Աս­տո­ւա­ծա­յին երկ­նա­ռատ օրհ­նու­թիւ­նը

Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան Ա­ռա­քե­լա­կան ­Կա­ռա­վա­րիչ ­
Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի