Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րէն նո­րա­յայտ Պսակաձեւ ժահ­րի աշ­խար­հա­տա­րած հա­մա­ճա­րա­կին ստեղ­ծած ան­նա­խըն­թաց պա­րա­գա­նե­րուն մէջ, երբ հա­ւա­քա­կան մեր կեան­քին ա­կա­մայ պար­տադ­րո­ւե­ցան սահ­մա­նա­փա­կող պայ­ման­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մէն ներս Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով, ըստ հնա­րա­ւո­րին, կա­տա­րո­ւե­ցաւ հե­տե­ւեալ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
Շր­ջա­գա­յու­թեանց ար­գե­լա­փա­կում­նե­րու պայ­ման­նե­րու մէջ, թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին նա­խա­գա­հու­թեամբ, Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը հե­ռա­ձայ­նա­յին ա­ռօ­րեայ հա­ղոր­դակ­ցու­թեամբ խմբա­յին խոհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րով մնա­յուն կա­պի մէջ մնաց եւ կա­տա­րեց հարկ ե­ղած տնօ­րի­նում­նե­րը:
Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեանց գծով, ­Թաղ­ման յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան կարգն կամ ­Հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րու մէջ, ննջե­ցեա­լի ըն­տա­նի­քի սեղմ շրջա­նա­կի մի քա­նի ան­դանմ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան:
­Յա­տուկ պա­րա­գա­նե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­բար հի­ւան­դու­թեան, հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ հա­ղոր­դու­թիւն տուին խնդրոյ ա­ռար­կայ ան­ձին իր բնա­կա­րա­նին մէջ, նախզ­գու­շա­կան յա­տուկ ձե­ւե­րուն հե­տե­ւե­լով:
­Հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ ա­ռօ­րեայ դրու­թեամբ հե­ռա­ձայ­նով կա­պի մէջ մնա­ցին ծխա­կան­նե­րուն հետ, յատ­կա­պէս՝ յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քի ծխա­կան­նե­րուն, եւ ո­րոշ պա­րա­գանե­րուն, ըստ կա­րել­ւոյն օգ­տա­կար դար­ձան։

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

­Պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց կան­խազ­գու­շա­կան խիստ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու պայ­ման­նե­րուն բե­րու­մով, խնա­յե­լով մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն ո­րե­ւէ ձե­ւով վնա­սի են­թար­կո­ւե­լու հա­ւա­նա­կա­նու­թե­նէն, դնռփակ ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու փո­խա­րէն, ­Քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պահ­քի շրջա­նին տնօ­րի­նո­ւե­ցաւ ­Չո­րեք­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ օ­րե­րը Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն ուղ­ղա­կի սփռում կա­տա­րել ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ան­թի­լիա­սի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ Ա­րե­ւա­գա­լի եւ Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րը. նոյն­պէս նաեւ՝ ­Կի­րա­կի եւ տօ­նա­կան օ­րե­րուն մա­տու­ցո­ւած հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րը
­հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռած դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն մէջ, հո­գե­կան մխի­թա­րու­թեան հա­մար, ֆի­զի­քա­պէս հե­ռու ըլ­լա­լով հան­դերձ, հո­գե­պէս ի­րար միա­ցած ըլ­լա­լու իր­բեւ ար­տա­յա­տու­թիւն, շա­բա­թա­կան եր­կու օ­րեր թե­միս հո­գե­ւոր դա­սու կող­մէ տուեալ ժա­մու կա­տա­րո­ւե­ցաւ բժշկու­թեան հա­ւա­քա­կան ա­ղօթք, ուղ­ղա­կի սփռում կա­տա­րե­լով Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ինչ­պէս նաեւ իւ­րա­քան­չիւր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն:
12 Ապ­րի­լին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, ար­ձա­նագ­րո­ւած սփռու­մի ճամ­բով, իր հայ­րա­կան ու քա­ջա­լե­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց թե­մի ժո­ղո­վուր­դին, ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կազ­մա­կեր­պած տա­րե­կան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան առ­թիւ, յատ­կա­պէս շեշ­տե­լով այս տա­րո­ւան յա­տուկ պա­րա­գա­նե­րը եւ ա­նոր խորհր­դանշա­կան ի­մաս­տը:

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԵՒ ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ ԵՒ Ս. ԶԱՏԻԿ

­Հա­կա­ռակ Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղու­թեանց առ­կա­խու­մին, նկա­տի ու­նե­նա­լով ­Ծաղ­կա­զար­դի եւ Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան առ­թած ե­կե­ղե­ցա­կան եւ հո­գե­ւոր ապ­րում­նե­րու կա­րե­ւոր տե­ղը մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քէն ներս, ու այս տագ­նա­պա­լի օ­րե­րուն այդ հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեանց ա­ռա­ւել եւս շեշ­տո­ւած պա­հանջ­քը, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րուե­ցան հե­տե­ւեալ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ուղ­ղա­կիօ­րէն սփռո­ւե­ցան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն:
­Ծաղ­կա­զար­դի ա­ռա­ւօ­տեան նա­խընտ­րո­ւե­ցաւ որ ուղ­ղա­կի սփռո­ւի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցո­ւած հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րա­գը:
­Կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Ծաղ­կա­զար­դի ե­րե­կո­յեան Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի՝ ­Խա­ւար­ման ­գի­շե­րուայ ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րը, Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ ­Յի­սու­սի ­Թաղ­ման կար­գը, Ա­ւագ ­Շա­բաթ՝ Ս. ­Յա­րու­թեան Ճ­րա­գա­լոյ­ցի Ս. ­Պա­տա­րա­գը: Ճ­րա­գա­լո­յցի Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ քա­րո­զեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը: Այս առ­թիւ, ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ք­րիս­տո­նէա­կան ­Դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի ջան­քե­րով, պա­տա­նի­ներ ի­րենց տու­նե­րէն նա­խօ­րօք ար­ձանագ­րո­ւած Ճ­րա­գա­լոյ­ցի Ս. ­Պա­տա­րա­գի մար­գա­րէա­կան ըն­թեր­ցում­նե­րը կա­տա­րե­ցին:
Ս. ­Զատ­կո­ւան ա­ռա­ւօ­տեան, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն սփռո­ւե­ցաւ Ան­թի­լիա­սի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցո­ւած Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ­Հայ­րա­պե­տա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րա­գը եւ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը ա­ռիթ ու­նե­ցաւ լսե­լու ­Նո­րին Սր­բու­թեան ­Հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մը:
­Գո­մո­թի­նիի մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Յա­րու­թեան ճրա­գա­լոյ­ցի Ս. ­Պա­տա­րագ։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­րա­րո­ղու­թիւն տե­ղի չու­նե­ցաւ, նկա­տի ու­նե­նա­լով հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փան­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի ամ­բող­ջու­թեամբ ա­ռան­ձին ըլ­լա­լու պա­րա­գան:
­Բո­լոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րո­ւե­ցան Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ Ատ­տի­կէի ե­րեք քա­հա­նայ հայ­րե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը վե­րոն­շեալ ա­րա­րո­ղու­թեանց ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զով։
Ս. ­Յա­րու­թեան մե­ռե­լո­ցի օ­րը, Եր­կու­շաբ­թի՝ ժա­մը 12ին, թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս դռնփակ կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն հա­մայն ննջե­ցեալ­նե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար։

ԱՊՐԻԼ 24Ի ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՆԱՀԱՏԱԿ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿ

Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ եւ ա­պա Սր­բոց ­Նա­հա­տա­կաց ­Բա­րե­խօ­սա­կան կարգ։ ­Պա­տա­րա­գեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, մաս­նակ­ցու­թեամբ Ատ­տի­կէի ե­րեք քա­հա­նայ հայ­րե­րուն։ ­Բա­րե­խօ­սա­կան կար­գին մաս­նա­կից դար­ձան ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քա­պետ գե­րա­պայ­ծա­ռը՝ ­Յով­սէփ ծ. վրդ. ­Պէ­զա­զեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քա­պետ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան: Այս ա­ռի­թով Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը փո­խան­ցեց իր պատ­գա­մը։ Ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը տեղ­ւոյն վրայ սփռո­ւե­ցան Ազգ. Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի եւ քոյր հա­մայնք­նե­րու ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն։
­Գո­մո­թի­նիի մէջ, Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան եւ Ար­տա­վազդ վրդ. ­Շա­րո­յեան կա­տա­րե­ցին ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ սուր­բե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած յա­տուկ ձեռ­նարկ մը:

ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն շա­բա­թա­կան դրու­թեամբ կա­տա­րեց հո­գե­ւոր խորհրդա­ծու­թեան շարք մը։
Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան ա­ռի­թով, «ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ ՕՐԸ ՕՐԻՆ» վեր­նա­գի­րով հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ հեր­թով Ա­ւագ ­Շա­բա­թո­ւան մէկ օ­րո­ւան ի­մաս­տը եւ ա­նոր մա­սին կարճ խորհր­դա­ծու­թիւն ներ­կա­յա­ցու­ցին, որ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն սփռո­ւե­ցաւ:
­Բո­լոր շրջան­նե­րու ­հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ, շաբ­թո­ւան մէջ նաեւ ի­րենց ե­կե­ղեց­ւոյ ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն կա­տա­րե­ցին կար­ճա­տեւ Ս. Գ­րոց ըն­թեր­ցում, սաղ­մո­սեր­գու­թիւն եւ հո­գե­ւոր հա­կիրճ խորհր­դա­ծու­թիւն։

ԱՂՕԹՔԻ ԵՒ ԲԱՐԵՊԱՇՏ ՀԱՒԱՏՔԻ ՊԱՀԵՐ ՏՈՒՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ

­Մա­յիս ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Կի­րակ­մուտ­քի ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, որ շա­րու­նա­կա­բար պի­տի սփռո­ւի ա­մէն ­Շա­բաթ օր, կ­.ե. ժա­մը 5ին, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն: Այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան նպա­տակն է, մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին տու­նե­րէն ներս վե­րա­կեն­դա­նաց­նել ­Կի­րակ­մուտ­քի ժա­մեր­գու­թեան եւ խունկ ծխե­լու բա­րե­պաշ­տա­կան հո­գե­ւոր սո­վո­րու­թիւ­նը:
­Մա­յիս ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին, ա­մէն ­Չո­րեք­շաբ­թի օր կա­տա­րո­ւո­ւե­ցաւ Ս. Աս­տո­ւա­ծա­մօր նո­ւի­րո­ւած կարճ խորհր­դա­ծու­թիւն եւ մե­ծա­ցուս­ցէ շա­րա­կան­նե­րու եր­գե­ցո­ղու­թեան:
­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ք­րիս­տո­նէա­կան ­Դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի ջան­քե­րով, ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի ծխա­կան բո­լոր շրջան­նե­րէն 48 պա­տա­նի­ներ պի­տի ըն­թեր­ցեն Ս. ­Ներ­սէս Շ­նոր­հա­լիի «­Հա­ւա­տով ­Խոս­տո­վա­նիմ» ա­ղօթ­քը, եւ գրա­բառ եւ աշ­խար­հա­բառ լե­զո­ւով:
­Գո­հու­նա­կու­թեամբ կրնանք ար­ձա­գան­գել թե­միս հա­ւատ­ացեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ապ­րած բա­ւա­րա­րու­թեան զգա­ցում­նե­րուն եւ ար­տա­յայ­տած գնա­հա­տա­կան խօս­քե­րուն՝ հո­գե­ւոր դա­սու բո­լոր ան­դամ­նե­րուն, ա­րա­րո­ղու­թեանց կա­նո­նա­ւոր եւ ներ­դաշ­նակ մա­տուց­ման հա­մար, ինչ­պէս նաեւ ա­ղօթ­քի եւ հո­գե­ւոր խօս­քի ու խորհր­դա­ծու­թեանց ներ­կա­յաց­ման հա­մար, ո­րով կա­րե­լի ե­ղաւ նո­ւա­զա­գոյ­նի ի­ջեց­նել ­Մեծ Պահ­քի եւ Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան ու Ս. ­Զատ­կի տօ­նե­րու ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեանց ներ­կայ չըլ­լա­լու ափ­սո­սան­քի զգա­ցու­մը:
­Վե­րո­յի­շեալ աշ­խա­տանք­նե­րուն ծի­րէն ներս, Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը պարտք կը զգայ որ­դիա­կան ակ­նա­ծանքն ու շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նե­լու ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ գա­հա­կալ ­Հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Կա­թո­ղի­կո­սին, որ ­Թե­միս մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, ժո­ղո­վա­կան մար­մին­նե­րուն եւ հո­գե­ւոր դա­սուն ուղ­ղած ա­ղօթք­նե­րով, ­Հայ­րա­կան յոր­դոր­նե­րով, հո­վո­ւա­կան թե­լադ­րու­թիւն­նե­րով ու ­Հայ­րա­պե­տա­կան գօ­տեպն­դիչ պատ­գամ­նե­րով խթա­նող մղիչ ուժ եւ կո­րով հան­դի­սա­ցաւ, հո­գե­ւոր եւ հո­վո­ւո­ւա­կան, ինչ­պէս նաեւ ազ­գա­յին ան­մի­ջա­կան ծա­ռա­յու­թեան մէջ ըլ­լա­լու մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հետ տագ­նա­պա­լի այս դժո­ւար օ­րե­րուն:

ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ ՏՕՆԸ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱՐԱՊԵՏ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ՝ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՄԲ

­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին առ­թիւ, ­Կի­րա­կի՝ 7 ­Յու­նիս 2020ին ­Նէոս ­Քոզ­մո­սի «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւած Ս. ­Պա­տա­րա­գին հան­դի­սա­պե­տեց եւ ­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին ա­ղօթ­քի յա­տուկ կար­գը կա­տա­րեց ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ ­ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան: ­Յով­հան Ոս­կե­բե­րան ­Հայ­րա­պե­տի Ս. Եր­րոր­դու­թեան նո­ւի­րո­ւած ա­ղօթ­քի ըն­թեր­ցու­մէն ետք, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը քա­րո­զեց, անդ­րա­դառ­նե­լով օ­րո­ւայ տօ­նին խոր­հուր­դին: Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով Ս. ­Հո­գիին դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը Ե­կե­ղեց­ւոյ կա­ռոյ­ցին եւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու հո­գե­ւոր աճ­ման եւ պայ­ծա­ռաց­ման մէջ, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը ը­սաւ, Որ Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չին ­Հին ­Կա­տա­կա­րա­նին մէջ, Ա­րար­չու­թե­նէն մին­չեւ ­Յի­սուս Փրկի­չի ծնունդ Ս. Եր­րոր­դու­թեան ­Հայր Աս­տու­ծոյ դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը կը տես­նո­ւի, Ա­ւե­տա­րան­նե­րուն մէջ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի, եւ ­Նոր Կ­տա­կա­րա­նին մէջ ­Հո­գե­գա­լուս­տէն ետք եւ մին­չեւ կա­տա­րածն աշ­խար­հի՝ Ս. ­Հո­գիին, որ շնորհ­նե­րու աղ­բիւր­ներն եւ ա­նով է որ Ե­կե­ղե­ցին իր հա­ւատ­քի կեան­քը կ’ապ­րի: Այս ա­ռի­թով Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը հա­կիրճ կեր­պով խօ­սե­րաւ Ե­կե­ղեց­ւոյ եօ­թը խոր­հուրդ­նե­րուն մա­սին, ո­րոնք կը տնօ­րի­նեն Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հա­ւա­տա­ցեա­լին կեան­քը:
Մկր­տու­թիւ­նը՝ հա­ւատ­քի խոր­հուրդն է, Դ­րոշ­մը՝ յոյ­սի, Ա­պաշ­խա­րու­թիւ­նը՝ ար­դա­րու­թեան եւ մաք­րու­թեան, Ս. ­Հա­ղոր­դու­թիւ­նը՝ Ք­րիս­տո­սի հետ, ա­մուս­նու­թիւ­նը՝ մա­քուր եւ ող­ջա­խոհ կեան­քի, ­Ձեռ­նադ­րու­թիւ­նը՝ հո­գե­ւոր կո­չու­մի, վեր­ջին Օ­ծու­մը՝ յա­ւի­տե­նա­կան կեան­քի ժա­ռան­գու­թեան եւ հո­գիի փրկու­թեան: Ս. ­Հո­գիին ներ­գոր­ծու­թեամբ կը գոր­ծէ Ե­կե­ղե­ցին եւ շնորհ­նե­րով կ­՚ա­ճի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու կեան­քը:
Ե­կե­ղեց­ւոյ սրահ­նե­րուն ցարդ փակ մնա­լուն պատ­ճա­ռով, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մտեր­միկ զրոյց եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հետ: