Յա­րու­թիւն ­Դեր­ձա­կեան — «­Նոր ­Մար­մա­րա»

­Թո­րոն­թո­յի նշա­նա­ւոր յու­նա­կան թա­ղա­մա­սը կը կո­չո­ւի Greektown, որ կը գտնո­ւի ­Տէն­ֆորթ պո­ղո­տա­յի շա­րու­նա­կու­թեան վրայ, ուր կը ծա­ծա­նին յու­նա­կան դրօ­շակ­ներ, յու­նա­կան տա­ռե­րով գրո­ւած փո­ղոց­նե­րու եւ խա­նութ­նե­րու ա­նուն­ներ, իսկ պո­ղո­տա­յին վրայ քով-քո­վի շա­րո­ւած են բազ­մա­թիւ ճա­շա­րան­ներ ու ծա­ղա­րան­ներ։ Այս թա­ղա­մա­սը գրե­թէ ա­մէն ե­ղա­նա­կին շատ բա­նուկ եւ ե­ռու­զեռ ու­նե­ցող թա­ղա­մաս մըն է։
22 ­Յու­լի­սի ­Կի­րա­կի օ­րը, օգ­տո­ւե­լով գե­ղե­ցիկ օ­դէն, ժո­ղո­վուր­դը լե­ցու­ցած էր տեղ­ւոյն ճա­շա­րան­նե­րուն բա­ցօ­թեայ եւ ներ­քին սրահ­նե­րը։ ­Գի­շե­րը ժա­մը 22։00ի շուրջ, ան­ծա­նօթ մը ա­նակն­կա­լօ­րէն ե­կաւ այդ ճա­շա­րան­նե­րէն մե­կուն առ­ջեւ ու փո­ղո­ցէն դէ­պի ներս սկսաւ կրա­կել հոն՝ ուր որ ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ­ներ ու­րա­խու­թեամբ ու մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ կը տօ­նէին ի­րենց ըն­կե­րու­հիին տա­րե­դար­ձը։ Այս վայ­րագ ա­րար­քին հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցան 18 եւ 10 տա­րե­կան եր­կու աղ­ջիկ­ներ, իսկ վի­րա­ւո­րո­ւե­ցան 13 զա­նա­զան տա­րի­քէ ան­ձեր, ո­րոնք փո­խադ­րո­ւե­ցան մօ­տա­կայ հի­ւան­դա­նոց­ներ։
Այս սար­սա­փե­լի ա­րար­քին հե­ղի­նա­կը՝ 29 տա­րե­կան ­Ֆայ­սալ ­Հիւ­սէ­յին, ոս­տի­կան­նե­րուն վրայ կրակ բա­նա­լէ ետք, անձ­նաս­պան ե­ղաւ ու տեղ­ւոյն վրայ մա­հա­ցաւ։ ­Ծանր վի­րա­ւո­րեալ­նե­րուն մէջ կը գտնո­ւէր նախ­կին պոլ­սա­հայ ըն­տա­նի­քի մը 18ա­մեայ զա­ւա­կը՝ ­Մե­լի­սա, որ խտա­ցեալ դար­մա­նու­մի տակ մնա­լով, եր­կու բարդ ու յա­ջող գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու են­թար­կո­ւե­ցաւ։ ­Մե­լի­սա ներ­կա­յիս խտա­ցեալ (intensive) դար­մա­նու­մի բաժ­նէն ե­լած է եւ կեան­քի վտան­գը ան­ցու­ցած է։
29 ­Յու­լի­սի ­Կի­րա­կին, ­Թո­րոն­թո­յի «Ս. Եր­րոր­դու­թիւն» հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յըն­թացս Ս. պա­տա­րա­գի, ­Գա­նա­տա­յի հա­յոց փոխ-ա­ռաջ­նորդ եւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Զա­րեհ Ա. Քհնյ. ­Զար­գա­րեա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ եւ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ ­Թո­րոն­թո­յի վայ­րագ ա­րար­քին վի­րա­ւո­րեալ­նե­րու եւ յատ­կա­պէս ե­կե­ղեց­ւոյ «­Սա­սուն» պա­րա­խում­բի պա­րու­հի­նե­րէն ծանր վի­րա­ւոր ­Մե­լի­սա­յի ա­պա­քին­ման հա­մար, մաս­նա­ւոր «Բժշ­կու­թեան ա­ղօթք» կա­տա­րո­ւե­ցաւ, ա­պա՝ ­Տէր ­Հայ­րը այս ա­ռի­թով իր պատ­գա­մը փո­խան­ցեց։
­Յա­ւարտ Ս. ­Պա­տա­րա­գի՝ մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ան­տա­ռա­յին հրդեհ­նե­րու պատ­ճա­ռով զո­հո­ւած­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ ­Թո­րոն­թո­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ա­րար­քին ի­րենց կեան­քը կորսնց­նող­նե­րու հո­գի­նե­րուն ի հան­գիստ, ո­րոնց յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ 30 ­Յու­լի­սին՝ Եր­կու­շաբ­թի օր։