Հոգեհանգիստ կէլիպոլցիներու յիշատակին

0
74

Ի գիտ­ութ­իւն մեր հաւ­ատ­աց­եալ ժողովուրդին, կը ծան­ուց­ան­ենք, թէ Կ­իր­ակ­ի, 17 Ս­եպտեմբ­եր 2023-ի առ­աւ­օտ­եան, Գ­ոքինիոյ Ս. Յ­ակ­ոբ եկ­եղ­եցւ­ոյ մէջ, Ս. պատ­ար­ագ­ի աւարտ­ին պիտ­ի կատ­ար­ու­ի հոգեհանգիստ, եկ­եղ­եցւ­ոյ հիմն­ադ­իրն­եր­ուն՝ Կ­էլ­իպ­ոլց­ի ննջեցեալներու յիշ­ատ­ակ­ին։
Ն­ոյն առ­իթ­ով, նաեւ հոգ­եհ­անգ­իստ պիտի կատ­ար­ու­ի եկ­եղ­եցւ­ոյս նախկ­ին հոգ­եւ­որ հով­իւ Տ. Մ­ատթ­էոս քհնյ. Բ­ար­աղ­ամ­եան­ի հոգւ­ոյն, ան­որ վախճ­անմ­ան 50-ամ­եակ­ին առ­իթ­ով։
Կ­ը հրաւ­իր­ու­ին մեր հաւ­ատ­աց­եալն­եր­ը, յարգ­ել­ու համ­ար յիշ­ատ­ակ­ը եկ­եղ­եցւ­ոյս հիմն­ադ­իրն­եր­ուն եւ բազմ­ամ­եայ հոգ­ել­ոյս հով­իւ­ին։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳՈՔԻՆԻՈՅ