ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ԵՒ ԾԱՂ­ԿԵՊՍԱԿԻ ԶԵ­ՏԵՂՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈ­ՀԵՐՈՒՆ
30ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝
Հ.Հ. Ար­տա­կարգ եւ Լիա­զօր դես­պան
ՖԱՏԷՅ ՉԱՐՉՕՂ­ԼեԱ­Նի

Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ
Յու­նա­հայ հա­մայն­քա­պե­տե­րու
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱ­ՉԵ­ՐԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ

ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ Հ. ՅՈՎՍԷՓ Թ. Ծ. ՎՐԴ. ՊԷԶԱ­ԶԵԱ­Նի
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ

ՎԵՐԱՊԱՏՈ­ՒԵԼԻ ՎԻԳԷՆ ՉՈԼԱ­ՔԵԱ­Նի
ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅ Ա­ՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ Ե­ԿԵ­ՂԵՑՒՈՅ ՀԱՄԱՅՔԱ­ՊԵՏ

­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժէն ա­ղի­տա­հար մեր ժո­ղո­վուր­դին օգ­նու­թեան փու­թա­ցած Յու­նաս­տա­նի պե­տու­թեան եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դին առ ի ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն Հա­յաս­տա­նէն ա­ռա­քո­ւած եւ Ա­թէն­քի ՆԱՅԻԱՏՈՆ հրա­պա­րա­կին վրայ զե­տե­ղո­ւած ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՉՔԱՐԻ ԱՌԱՋ

Հո­գե­հանգս­տեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն
եւ ծաղ­կեպ­սա­կի զե­տե­ղում։
Ուր­բաթ՝ 7 Դեկ­տեմ­բեր 2018ին կ. ա. ժա­մը 11։30ին։
­Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը հա­ւա­քա­բար ա­ղօ­թե­լու
ի զուր կո­րած զո­հե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար
եւ ծաղ­կեպ­սա­կի զե­տե­ղու­մով յար­գե­լու ա­նոնց յի­շա­տա­կը։

Հաս­ցէ։ πάρκο Ναϊάδων, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου & Ριζάρη, Αθήνα

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ