Յու­նաս­տա­նի Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, Կի­րա­կի, 4 Յու­նիս 2023-ին, Նէոս Գոզ­մո­սի «Ս. Յովհ. Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րեց Հայ Կա­պոյտ Խա­չի հիմ­նա­դիր­նե­րու, բա­րե­րար­նե­րու, կրթա­կան մշակ­նե­րու եւ միու­թեան վե­թե­րան ըն­կե­րու­հի­նե­րու յի­շա­տա­կին, յար­գե­լով բո­լո­րին ազ­գա­նո­ւէր եւ գի­տա­կից գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
Ներ­կայ էին վար­չու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ, Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ու­սու­ցիչ­ներ, միու­թեան բա­րե­կամ­ներ եւ հոծ բազ­մու­թիւն մը։ Ներ­կայ էին նաեւ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Կեդր. կո­մի­տէի եւ միու­թե­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Հո­գե­հան­գիս­տի ա­րա­րո­ղու­թեան հե­տե­ւե­ցան Զո­ւի­ցե­րիոյ «Ար­մե­նո­ֆաս»ի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք Ա­թէնք կը գտնո­ւէին ի­րենց տա­րե­կան հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով:
Օ­րո­ւան պա­տա­րա­գիչն էր շրջանի հո­գե­ւոր հո­վիւ Նա­րեկ քհնյ. Շա­հի­նեան, իսկ եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ քա­ռա­ձայն՝ դպրաց դա­սուն կող­մէ։ Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեան իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Հայ Կա­պոյտ Խա­չի ազ­գա­նո­ւէր գոր­ծու­նէու­թեան, վեր առ­նե­լով միու­թեան ան­դամ­նե­րու եւ կրթա­կան մշակ­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւ­նը։
Սր­բա­զա­նը նաեւ անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց «Ար­մե­նո­ֆաս»ի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ, վեր առ­նե­լով ի­րենց հա­յան­պաստ ներդ­րու­մը: Ա­պա՝ հրա­ւի­րեց «Ար­մե­նո­ֆաս»ի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը իր խօս­քը ուղ­ղե­լու ներ­կայ հայ­րե­նա­կից­նե­րուն:
Յա­ջոր­դա­բար, Սր­բա­զան հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։
­Յա­ջոր­դեց հո­գե­սուրճ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ:

ԹՂԹԱԿԻՑ