Բարձր տնօ­րի­նու­թեամբ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան Ժո­ղո­վին, Կի­րա­կի՝ 17 Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ի Ա­րե­ւա­գա­լի Ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին, նա­խա­գա­հու­թեամբ Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. Փա­շա­յեա­նի, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն՝ Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ հա­յոց վախ­ճա­նեալ պատ­րիար­քին՝ լու­սա­հո­գի Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեա­նի հոգ­ւոյն հա­մար, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նէն ներս գոր­ծող բո­լոր ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ կա­ռոյց­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։
Հո­գե­հանգս­տեան ա­ւար­տին, Հայր Սուր­բը ըն­թեր­ցեց Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի ցա­ւակ­ցա­գի­րը, նաեւ՝ իր կար­գին յայտ­նեց Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ գա­ղու­թին ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներն ու վշտակ­ցու­թիւն­նե­րը։