Հ.Յ.Դ. «­Սի­մոն ­Վա­ցեան» կեդ­րո­նին մէջ Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց հա­մա­մաս­նա­կան ցու­ցակ­նե­րը եւ խօ­սե­ցան, թէ ինչ ծրագ­րով պի­տի յա­ռա­ջա­նան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն:
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան պատ­մեց, թէ որն է ի­րենց հիմ­նա­կան նպա­տակն ու թի­րա­խը: Ըստ ա­նոր՝ ի­րենք բա­ցա­ռիկ կա­րե­ւո­րու­թիւն կու­տան այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, եւ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը իս­կա­պէս բա­ցա­ռիկ են թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նի, թէ՛ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հե­տապն­դած ծրագ­րերն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար: ­Ռուս­տա­մեա­նի խօս­քով՝ այս ընտ­րու­թիւն­նե­րը Հ.Յ.Դ.ի սկսած գոր­ծըն­թա­ցի չա­փա­զանց կա­րե­ւոր փուլն է: «­Մենք ար­դէն քա­նի տա­րի է՝ երկ­րում ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու մի ամ­բող­ջա­կան ծրա­գիր ենք ի­րա­կա­նաց­նում, մի ամ­բող­ջա­կան գոր­ծըն­թա­ցի սկիզբ ենք դրել, եւ սա իր ար­դիւնք­նե­րը պէտք է տայ կա­րե­ւո­րա­գոյն այս հանգ­րո­ւա­նը յաղ­թա­հա­րե­լու պայ­ման­նե­րում: Ընտ­րու­թիւն­նե­րը լի­նե­լու են այն գլխա­ւոր խթա­նը, որ կա­րո­ղա­նանք մեր սկսածն իր ա­ւար­տին հասց­նել»,- ընդգծեց ան: ­Ռուս­տա­մեան շեշ­տեց, որ երկ­րին մէջ կու­տա­կո­ւած դժգո­հու­թիւ­նը յա­ւերժ կը մնայ, ե­թէ պատ­ճառ­նե­րը չվե­րա­նան: «­Մենք այդ պատ­ճառ­նե­րը վե­րաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ է, որ քայ­լեր ենք նա­խա­ձեռ­նել եւ վստահ ենք ե­ղել, որ դրա հիմ­քում ըն­կած են հա­մա­կար­գա­յին ա­րատ­նե­րը, ո­րոնք մին­չեւ հի­մա մեր երկ­րում պահ­պա­նո­ւել են. ան­ձինք են փո­խո­ւել, մար­դիկ են փո­խո­ւել, իշ­խա­նու­թիւն­ներ են փո­խո­ւել՝ ի­րենց ա­նուն­նե­րով, բայց իշ­խա­նու­թեան ո­րակ չի փո­խո­ւել, եւ մենք, նոր սկիզբ ա­սե­լով, ա­ռա­ջին հեր­թին հաս­կա­նում ենք, ակն­կա­լում ենք, որ դա պէտք է բե­րի նոր ո­րա­կի իշ­խա­նու­թիւն, նոր ո­րա­կի իշ­խա­նու­թիւնն է, որ կա­րող է լու­ծում տալ այս բո­լոր կու­տա­կո­ւած խնդիր­նե­րին»,- նշեց ան: ­Ռուս­տա­մեան նշեց, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ծրա­գիր մը սկսած է, ո­րը պէտք է իր ա­ւար­տին հասց­նել: «Դ­րա հա­մար մենք պէտք է ու­նե­նանք այն­պի­սի ներ­կա­յու­թիւն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում, որ այս գոր­ծըն­թաց­նե­րը լի­նեն ան­խա­փան եւ նպա­տա­կա­յին: ­Սա է ընդ­հա­նուր ծրա­գի­րը, ո­րը ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը պէտք է ի­րա­կա­նաց­նի, եւ մեր թի­մը, որ ձե­ւա­ւո­րել ենք, պատ­կա­ռե­լի թիմ է: Ա­մէն մէ­կի հետ ա­ռան­ձին այս խնդիր­նե­րը քննար­կել, խօ­սել ենք: ­Բո­լո­րը տո­գո­րո­ւած են այս գա­ղա­փար­նե­րով եւ պէտք է գան մեր եր­կիրն այս ծրագ­րով ա­ռաջ տա­նե­լու»,- եզ­րա­փա­կեց ան:

«Ակն­կա­լում ենք ծան­րակ­շիռ ներ­կա­յա­ցո­ւա­ծու­թիւն Ա.Ժ.ում»,- Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան

Հ.Յ.Դ.ն կ’ակն­կա­լէ մեծ քո­ւէ, լուրջ, ծան­րակ­շիռ ներ­կա­յա­ցո­ւա­ծու­թիւն Ա.Ժ.ի մէջ: Այս մա­սին յայ­տա­րա­րեց Հ.Յ.Դ. նա­խընտ­րա­կան շտա­պի պետ Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան: Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան հրա­պա­րա­կեց ցու­ցա­կի ա­ռա­ջին 30 ա­նուն­նե­րը: Այս­պէս՝ ցու­ցա­կը պի­տի գլխա­ւո­րէ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան: Երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նին Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեանն է, եր­րոր­դին՝ ­Դա­ւիթ ­Լո­քեա­նը, չոր­րոր­դը Ար­մե­նու­հի ­Կուր­ղի­նեանն է, հին­գե­րոր­դը՝ ­Լե­ւոն Մկրտ­չեան, այ­նու­հե­տեւ յա­ջոր­դա­բար՝ Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան, Ար­մէն ­Բա­բա­յեան, ­Ռու­զան­նա Ա­ռա­քե­լեան, Ս­պար­տակ ­Սէյ­րա­նեան, ­Մի­քա­յէլ ­Մա­նու­կեան: ­Վար­դա­նեա­նը նշեց, որ ցու­ցա­կին մէջ նաեւ 45 ան­կու­սակ­ցա­կան կայ: Ան անդ­րա­դար­ձաւ ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք կոա­լի­ցիա կազ­մե­լու հնա­րա­ւո­րու­թեան:
Ըստ ­Վար­դա­նեա­նի՝ ի­րենք երկ­րէն ներս թշնա­մի չու­նին եւ բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րուն հետ ալ նոր­մալ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մէջ են: «­Բո­լո­րի հետ էլ հա­մա­գոր­ծակ­ցում ենք, բո­լո­րի հետ էլ շփւում ենք: ­Ճիշդ է, եր­բեմն զայ­րա­նում ենք, որ պո­պու­լիս­տա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ են ա­նում նա­խընտ­րա­կան փու­լում, բայց դա նոր­մալ է»,- ը­սաւ ան՝ ա­ւելցնե­լով, որ ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տան ա­մէն ինչ: ­Վար­դա­նեա­նի խօս­քով՝ Հ.Յ.Դ. հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը Հ.Հ.Կ.ի հետ եր­կա­րա­ժամ­կէտ է, բայց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շա­րու­նա­կու­թիւ­նը թէ՛ Հ.Հ.Կ.ի եւ թէ՛ մնա­ցա­ծի հետ կա­պո­ւած կ­’ըլ­լայ ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք­նե­րէն: «­Շատ քիչ կան ու­ժեր կամ ան­հատ­ներ, ո­րոնք փոր­ձում են Հ.Յ.Դ.ին հա­րո­ւա­ծել, ո­րով­հե­տեւ նրանք հաս­կա­նում են Հ.Յ.Դ. կշի­ռը թէ՛ երկ­րի ներ­սում, թէ՛ դրսում, ուս­տի փոր­ձում են պա­հել մեզ հետ հա­ւա­սա­րակ­շիռ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ»,- ը­սաւ ան: