Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս ան­գամ եւս, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ա­մեա­կին առ­թիւ, նաեւ այս օ­րե­րուն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի դէմ որ­պէս գործ­նա­կան զօ­րակ­ցու­թիւն, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան եր­կու ար­շաւ­ներ Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան։
Ա­ռա­ջին ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, ո­րուն ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին մեծ թի­ւով կա­մա­ւոր­ներ ու հա­յոր­դի­ներ։ ­Կա­րե­լի ե­ղաւ 51 շիշ ա­րիւն ա­պա­հո­վել։
­Նոյն օ­րը, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ «­Մո­րա­լեան» սրա­հին մէջ, Հ.Գ. ­Խա­չի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ քա­ղա­քի հի­ւան­դա­նո­ցի օ­ժան­դա­կու­թեամբ, ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ տա­րե­կան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւ­նը, ո­րուն ըն­դա­ռա­ջե­ցին նկա­տա­ռե­լի թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ։ ­Հա­կա­ռակ Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի սեղ­մում­նե­րուն, կա­րե­լի ե­ղաւ ա­պա­հո­վել 26 շիշ ա­րիւն։ Հ.Գ. ­Խա­չի եր­կու վար­չու­թիւն­ներն ալ ի­րենց խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը եւ գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րուն եւ ա­րիւն նո­ւի­րա­բե­րող­նե­րուն, ո­րոնք այս դժո­ւար ու ար­տա­սո­վոր պայ­ման­նե­րուն տակ, կա­րո­ղա­ցան ի­րենց ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեամբ ան­գամ մը եւս ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պայ­քա­րի ի­րա­գործ­ման մէջ ի­րենց նո­ւի­րա­բե­րու­մը կա­տա­րե­լ, ի նպաստ Հ.Գ.­Խա­չի ա­րեան պա­հես­տին։