­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Հ.Գ.­Խա­չի կո­չին ըն­դա­ռա­ջե­լով, մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ, ինչ­պէս նաեւ յոյն բա­րե­կամ­ներ եւ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին հա­մար կը տրա­մադ­րեն ան­մի­ջա­կան օգ­նու­թեան ի­րեր՝ հա­գուս­տե­ղէն եւ բժշկա­կան սար­քեր, ո­րոնք մաս պի­տի կազ­մեն ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած ամ­բող­ջա­կան օգ­նու­թեան։ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի, ­Գա­ւա­լա­յի, ­Գո­մո­թի­նիի, Ք­սան­թիի, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ եւ ­Տիտ­մո­թի­քո­յի հայ­կա­կան կեդ­րոն­նե­րուն եւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու սրահ­նե­րուն մէջ Հ.Գ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բի ան­դամ­նե­րը ժրա­ջա­նօ­րէն կը հա­ւա­քեն ու կը տե­ղա­ւո­րեն հաս­նող շօ­շա­փե­լի օգ­նու­թիւ­նը։ ­Մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան հա­ւա­քու­մը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Դեկ­տեմ­բեր։ Ինչ­պէս ար­դէն յայ­տա­րա­րո­ւած է Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի միա­ցեալ յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ, յա­տուկ թռիչ­քով կը ծրագ­րո­ւի օգ­նու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան ու­ղար­կել ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ջին տաս­նօ­րեա­կի ա­ւար­տին։ ­Բո­լոր այն հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին օգ­նու­թեան մաս­նա­կից դառ­նալ եւ ցու­ցա­կագ­րուած ի­րե­րը նո­ւի­րել, կրնան հե­տե­ւիլ «Ա­զատ Օր»ի ու ­Դի­մա­տետ­րի մէջ լոյս տե­սած կո­չին կից հայ­կա­կան ա­կումբ­նե­րու ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցին, ուր խա­չու­հի ըն­կե­րու­հի­նե­րը պատ­րաստ են ըն­դու­նե­լու յայ­տա­րա­րո­ւած օգ­նու­թիւ­նը։