­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105ա­մեա­կի նա­խօ­րեա­կին, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ յղած էր հա­մա­ցան­ցա­յին, հե­ռա­տե­սի­լա­յին եւ ձայ­նաս­փիւ­ռա­յին մա­մու­լի բո­լոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, հա­ղոր­դե­լով առ­ցանց սփռու­մին մա­սին, միա­ժա­մա­նակ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան հանգ­րուան­նե­րուն շուրջ, եւ լու­սան­կար­նե­րու ու պատ­մա­կան ե­րիզ­նե­րու հա­րուստ ցանկ մը տրա­մադ­րե­լով։
­Հել­լէն մա­մու­լի անդ­րա­դար­ձը ե­ղաւ լայն, յատ­կա­պէս առ­ցանց սփռու­մի ա­ւար­տին։ ­Հե­ռա­տե­սի­լի EPT 1, EPT 3, OPEN, ANT1, ALPHA, STAR կա­յան­նե­րու կէ­սօ­րո­ւան եւ ե­րե­կո­յեան լու­րե­րու  բա­ժին­նե­րը լայ­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձան ձեռ­նար­կին եւ յոյն քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու պատ­գամ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած յու­շի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն։ 
­Հար­ցազ­րոյց­նե­րով հան­դէս ե­կան Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, հա­մա­ցան­ցա­յին եւ ձայ­նաս­փիւ­ռա­յին կա­յան­նե­րու մօտ։ Ք­սան­թիի քա­ղա­քա­պե­տա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռէն հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ընկ. Ատ­րիկ Ս­տե­փա­նեան, հա­մա­ցան­ցա­յին «Η γειτονιά μας» յայ­տագ­րէն՝ ընկ. ­Յա­րութ Ս­պար­թա­լեան, Αθήνα 9.84 ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նի «Ω τι κόσμος» յայ­տագ­րէն ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռին եւ ketron.tv կայանին հա­ղոր­դում­ներ կա­տա­րեց ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան։ Ընկ. Պետրոս Հալաճեան խօսեցաւ typosthes.gr կայանէն: Αθήνα 9.84 կա­յա­նէն, հա­ղոր­դա­վա­րու­հի ­Լի­լի ­Քա­րա­ծա­ֆե­րի, իր ե­րաժշ­տա­կան հեր­թա­կան սփռում­նե­րու յայ­տագ­րի ծի­րէն ներս, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած ե­լոյ­թով, մօտ մէկ ժա­մո­ւան տե­ւո­ղու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուց հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հան­րա­ծա­նօթ նմուշ­ներ։ Καθημερινή, enikos.gr, Sansimera.gr, Παραπολιτικά, 247 Newsեւ շարք մը այլ կայ­քէ­ջե­րէ յա­տուկ նիւ­թեր հրա­տա­րա­կո­ւե­ցան, ո­րոնք կա­րե­լի է կար­դալ ­Դի­մա­տետ­րին վրայ՝ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի է­ջէն։