19 Հոկ­տեմ­բե­րին, Պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նին մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցաւ թուրք գոր­ծա­րար, Թուր­քիոյ հայ­կա­կան եւ միւս փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պան Օս­ման Քա­ւա­լա: Այս ա­ռի­թով «­Գան­ձա­սար» հրա­տա­րա­կած է հա­լէ­պա­հայ հրա­պա­րա­կա­գիր, կրթա­կան մշակ Սալ­բի Գաս­պա­րեա­նի նա­խա­պէս կա­տա­րած հար­ցազ­րոյ­ցը Օս­ման Քա­ւա­լա­յի հետ:

Օս­ման Քա­ւա­լա ծնած է Թուր­քիա, 1957-ին: Հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սու­մը ստա­ցած է «Օր­թա­տո­ղու Թէք­նիք» հա­մալ­սա­րա­նին մէջ: Վ­կա­յո­ւած է նաեւ Անգ­լիոյ Ման­չես­թը­րի հա­մալ­սա­րա­նի տնտե­սա­գի­տու­թեան եւ ըն­կե­րա­բա­նութեան բա­ժան­մունք­նե­րէն:
Գոր­ծա­րար ըլ­լա­լուն կող­քին, կա­րե­ւոր ներդ­րում ու­նե­ցած է երկ­րի կարգ մը քա­ղա­քա­ցիա­կան-հա­սա­րա­կա­կան կա­ռոյց­նե­րու հիմ­նադ­րու­թեան մէջ: Հիմ­նա­դիր նա­խա­գահն է «Ա­նա­տո­լու Քուլ­թիւր» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան, սա­տա­րած է յա­ռաջ­դի­մա­կան «Ի­լե­թի­շիմ» հրա­տա­րակ­չա­տան հիմ­նադ­րու­թեան, սե­փա­կա­նա­տէրն է սոյն հրա­տա­րակ­չա­տան հրա­պա­րա­կած «­Պի­րի­կիր» ամ­սա­գի­րին: Թուր­քիա-­Յու­նաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վատ­թա­րաց­ման շրջա­նին, Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցիա­կան-հա­սա­րա­կա­կան կա­ռոյց­նե­րու հետ միասին գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լած է:
2002էն ի վեր կը հրա­տա­րա­կէ «Ա­նա­տո­լու Քիւլ­թիւր» պար­բե­րա­թեր­թը, ո­րուն ընդ­մէ­ջէն ա­րո­ւես­տի եւ մշա­կոյ­թի յա­տուկ յօ­դո­ւած­նե­րով կը ձգտի Թուր­քիոյ մէջ ընդ­հան­րա­կան մշա­կոյ­թի մը հաս­կա­ցո­ղու­թեան բիւ­րե­ղաց­ման եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու ուղ­ղու­թեամբ հան­րա­յին կար­ծի­քի ձե­ւա­ւոր­ման: Իր ան­մի­ջա­կան ջան­քե­րով մշա­կոյ­թի կեդ­րոն մը բա­ցո­ւած է Տիար­պէ­քի­րի (­Տիգ­րա­նա­կերտ) մէջ, Կար­սի մէջ ալ հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծու­նէու­թիւն տա­րո­ւած է, Հա­յաս­տա­նի եւ ս­փիւռ­քի հայ ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րու հետ մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ կազ­մա­կեր­պո­ւած են:
Քա­ւա­լա 2010էն ի վեր իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րի­լի 24ին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու հիմ­նա­կան կազ­մա­կեր­պի­չը ե­ղած է: Վեր­ջերս եր­կու ան­գամ Հա­յաս­տան այ­ցե­լած է:

 
Ի՞նչ հան­գա­մանք­նե­րով ծա­նօ­թա­ցաք Հայ­կա­կան Հար­ցին:

Անգ­լիոյ մէջ ուս­մանս շրջա­նին մաս կազ­մած էի տեղ­ւոյն ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րուն, սփիւռ­քա­հայ ու­սա­նող­նե­րու հետ եր­բեք կապ չու­նէինք, սա­կայն զու­գա­դի­պու­թեամբ մը, Ման­չես­թը­րի նոյն հան­րա­կա­ցա­րա­նին մէջ ապ­րող ա­տա­նա­ցի հայ ու­սա­նո­ղի մը ծա­նօ­թա­ցած էի, ո­րուն շնոր­հիւ ո­րոշ չա­փով ի­րա­զեկ դար­ձայ Հայ­կա­կան Հար­ցին: Մինչ այդ, Թուր­քիոյ մէջ, հայ ըն­կեր­նե­րուս հետ այս հար­ցին մա­սին եր­բեք չէինք խօ­սեր:

Ձեր հրա­տա­րա­կած «Ա­նա­տո­լու Քիւլ­թիւր» պար­բե­րա­թեր­թը որ­քա­նո՞վ խօս­քի ա­զա­տու­թեան սկզբուն­քը կը յար­գէ: Իսկ ընդ­հան­րա­պէս, ի­րա­կան գետ­նի վրայ, խօս­քի ա­զա­տու­թիւ­նը Թուր­քիոյ մէջ որ­քա­նո՞վ կը յար­գո­ւի:

Թուր­քիոյ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան մեր­ձեց­ման շրջա­նին չե­ղեալ հա­մա­րո­ւե­ցան խօս­քի ա­զա­տու­թիւ­նը ար­գի­լող կարգ մը օ­րէնք­ներ, ընդ ո­րուն` խօս­քի ա­զա­տու­թեան սահ­ման­նե­րը ընդ­լայ­նե­ցան: Այ­սու­հան­դերձ, ստեղ­ծո­ւած ա­զա­տու­թեան նո­րա­գոյն հան­գա­մանք­նե­րը ար­գելք չեն հան­դի­սա­նար կարգ մը գրող­նե­րու եւ լրագ­րող­նե­րու հե­տապն­դու­մին եւ բան­տար­կու­թեան…: Յան­ցա­գործ կը հա­մա­րո­ւին եւ հա­լա­ծան­քի ու պա­տի­ժի կ­՛են­թար­կո­ւին այն լրագ­րող­նե­րը, ո­րոնք լայ­նօ­րէն կ’անդ­րա­դառ­նան եւ կը մեկ­նա­բա­նեն ա­հա­բեկ­չու­թեան առն­չա­կից օ­րէնք­նե­րով ար­գի­լո­ւած նիւ­թեր: Զան­գո­ւա­ծա­յին լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու պա­րա­գա­յին ալ լուրջ հար­ցեր կը դի­մագ­րա­ւենք: Միւս կող­մէ, քա­ղա­քա­կան մայր հո­սանք­նե­րու օր­կան­նե­րուն սե­փա­կա­նա­տէ­րնե­րը, պե­տա­կան կա­ռոյց­նե­րու պատ­կան զա­նա­զան աս­պա­րէզ­նե­րու մէջ գոր­ծարք­ներ ու­նե­նալ­նուն պատ­ճա­ռով, մեկ­նե­լով ի­րենց շա­հե­րէն կը խու­սա­փին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ան­հանգս­տաց­նող հար­ցե­րու ար­ծար­ծու­մէն:
Ա­ւե­լին. եր­բեմն կա­ռա­վա­րա­կան շրջա­նակ­նե­րէ յանձ­նա­ռու­թիւն­ներ կը տրո­ւին մա­մու­լի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն:
Այլ հարց է նաեւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կո­ւած հա­մա­ցան­ցի օ­րէն­քը, ըստ ո­րուն, կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կը մի­տի իր հա­կակշ­ռին տակ առ­նել հա­սա­րա­կա­կան ցան­ցե­րու լրա­տո­ւա­դաշ­տը եւս:
Բայց պէտք է ը­սել, որ հա­կա­ռակ այս բո­լո­րին, «Ա­նա­տո­լու Քիւլ­թիւր»ին ընդ­մէ­ջէն մեր մտքերն ու պատ­գամ­նե­րը զա­նա­զան մի­ջոց­նե­րով հան­րու­թեան փո­խան­ցե­լու ըն­թաց­քին, լուրջ հար­ցեր չենք դի­մագ­րա­ւած: Հա­ւա­նա­բար ա­րո­ւես­տի, մշա­կոյ­թի ո­լորտ­նե­րուն մէջ գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լե­լը, այս ա­ռու­մով, մե­զի դիւ­րու­թիւն­ներ կ’ըն­ծա­յէ:

Այ­սօ­րո­ւան դրու­թեամբ, Թուր­քիոյ թա­պու­նե­րը որ­քան ալ մեծ ցնցում­ներ կրած ըլ­լան, որ­քան ալ պար­բե­րա­բար ուժ­գին հա­րո­ւած­ներ ստա­նան, երկ­րին պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը կը մնայ ան­փո­փոխ: Ի՞նչ կ’ը­սէք այս մա­սին:

Թուր­քիոյ թա­պու­նե­րը ա­ռա­ւե­լա­բար կը վե­րա­բե­րին ոչ-իս­լամ եւ ոչ-թուրք հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րուն: Ձեր ը­սա­ծին պէս, այս թա­պու­նե­րը հա­րո­ւած­նե­րու կ’են­թար­կո­ւին եւ ցնցում­ներ կը կրեն: Մոռ­նա­լու եւ մո­ռա­ցու­թեան ա­ռաջ­նոր­դող քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ ճեղ­քե­րու յա­ռա­ջա­ցու­մով, տո­ւեալ թա­պու­նե­րը ի­րենց նախ­կին ոյ­ժը վե­րագտ­նե­լու ան­կա­րե­լիու­թեան առ­ջեւ կը գտնո­ւին: Կը խոր­հիմ, թէ այս ըն­թաց­քը մեծ ազ­դե­ցու­թիւն կ­՛ու­նե­նայ նաեւ պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ: Օ­րի­նակ` այս ա­ռու­մով կա­րե­ւոր փո­փո­խու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան քիւր­տե­րու վե­րա­բե­րող քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ: Քիւրտ ինք­նու­թեան եւ քիւր­տե­րէ­նին հա­սա­րա­կա­կան մի­ջա­վայ­րի մէջ գոր­ծա­ծու­թեան առ­ջեւ դրո­ւած ար­գելք­նե­րը, թէեւ մեծ մա­սամբ վե­րա­ցուած են, սա­կայն դպրո­ցա­կան կրթու­թեան ա­ռու­մով՝ մայ­րե­նի լե­զո­ւով ու­սու­ցու­մը դեռ կը դի­մագ­րա­ւէ ար­գելք­ներ: Այ­սու­հան­դերձ՝ քիւրտ ինք­նու­թիւ­նը այ­լեւս չի ժխտո­ւիր եւ քիւրտ ժո­ղո­վուր­դը գէթ ըն­դու­նե­լի է իբ­րեւ երկ­րին հա­սա­րա­կու­թեան մաս կազ­մող տարր:
Միւս կող­մէ սա­կայն, հա­մե­մա­տած քիւր­տե­րուն, ոչ-մուս­լու­ման փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին, ի­րա­վի­ճա­կը այն­քան ալ կա­րե­ւոր զար­գա­ցում­ներ չկրե­լով հան­դերձ, կարգ մը փո­փո­խու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են ար­դէն, խնդրոյ ա­ռար­կայ այս հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րուն են­թա­կայ` հա­մայն­քա­յին կա­լո­ւած­նե­րու մաս կազ­մող բռնա­գրաւեալ կա­ռոյց­նե­րէն մաս մը, տա­կաւ սե­փա­կա­նա­տէ­րե­րուն կը վե­րա­դար­ձո­ւի:
Բո­լորս ալ գի­տենք, որ 1950ա­կան­նե­րուն ե­կե­ղե­ցի­ներ կը հրկի­զո­ւէին: Շր­ջան մը վերջ ալ, տար­բեր դրդա­պատ­ճառ­նե­րու բե­րու­մով՝ գոր­ծո­ւող ա­ւե­րին հան­դէպ ան­տար­բե­րու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րո­ւէր, սա­կայն վեր­ջերս մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­կե­ղե­ցի­նե­րու վե­րա­շի­նու­թեան եւ վե­րա­կանգ­նու­մին կա­րե­ւոր գու­մար­ներ կը յատ­կաց­նէ: Այս բո­լո­րը, սա­կայն, բա­ւա­րար չեն: Մեծ թի­ւով հայ­կա­կան յու­շար­ձան-յի­շա­տա­կա­րան­նե­րու մա­սին վա­ւե­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը գրաքն­նու­թեան են­թար­կո­ւե­լէ ետք, աղ­ճա­տո­ւած կեր­պով կը փո­խան­ցո­ւին… Տա­կա­ւին շատ լուրջ հար­ցեր կան: Օ­րի­նակ. Ա­նա­տո­լո­ւի պատ­մու­թեան մաս կազ­մող տար­բեր հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րու ինք­նու­թեան եւ ա­նոնց մշա­կոյ­թին յար­գանք ցու­ցա­բե­րող կրթա­կան հա­մա­կար­գի մը ստեղ­ծու­մը, որպէսզի կա­րե­լի դառ­նայ ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րը ա­ռար­կա­յա­կան հիմ­քե­րով դաս­տիա­րա­կել:

Ազ­գայ­նա­մոլ, կրօ­նա­մոլ իշ­խա­նու­թիւն­ներ ու­նե­ցող Թուր­քիոյ մէջ, ո՞ւր են այ­սօր փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն ի­րա­ւունք­նե­րը:

Մին­չեւ 1990ա­կան­նե­րը, ոչ-իս­լամ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րը, ա­պա­հո­վա­կան նկա­տա­ռում­նե­րով, պաշ­տօ­նա­կան վա­ւե­րա­թուղ­թե­րու տո­մար­նե­րուն մէջ կը բնու­թագ­րո­ւէին «տե­ղա­ցի օ­տար­ներ» պի­տա­կով եւ ի­րենց պե­տա­կան են­թա­կա­յու­թեան ա­ռու­մով որ­պէս «կաս­կա­ծե­լի հա­տո­ւած» կը դի­տո­ւէին: Ան­կա­րե­լի էր ա­նոնց ներգ­րա­ւու­մը հա­սա­րա­կա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մէջ, կամ՝ պաշ­տօ­նի բարձ­րա­ցում ստա­նա­լը ի­րենց աշ­խա­տան­քին մէջ:
Այ­սօ­րո­ւան դրու­թեամբ, կը թո­ւի թէ խտրա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը, գէթ ե­րե­ւու­թա­պէս, այն­քան ալ ցայ­տուն չէ, սա­կայն պէտք է ըն­դու­նիլ նաեւ, որ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ­նե­րը տա­կա­ւին չեն կրնար ը­սել, որ հա­ւա­սա­րա­զօր քա­ղա­քա­ցի­ներ ըլ­լա­լու հան­գա­մանք ու­նին, թէ­կուզ երկ­րին օ­րէնք­նե­րը ձե­ւա­կան հա­ւա­սա­րու­թիւն կը յու­շեն, սա­կայն ո­մանց պա­րա­գա­յին, ազ­գա­յին կամ կրօ­նա­կան պատ­կա­նե­լիու­թեան բա­ցա­յայ­տու­մով, «հա­ւա­սա­րա­զօր քա­ղա­քա­ցի­ներ» հա­մա­րո­ւե­լու սկզբուն­քը ինք­նա­բե­կու­մի կ’են­թար­կո­ւի: Այս ի­մաս­տով մեր ա­լե­ւի քա­ղա­քա­ցի­ներն ալ ան­հան­գիստ են, ո­րով­հե­տեւ հա­սա­րա­կա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մէջ, ա­նոնք ալ են­թա­կայ են խտրա­կա­նու­թեան: Միւս կող­մէ, ու­շագ­րաւ է նաե’ւ հա­մա­ցան­ցի տա­րած­քին վրայ մեր ոչ-իս­լամ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն հան­դէպ ա­տե­լու­թիւն սնու­ցա­նող տար­րե­րուն ժխտա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք տա­կաւ թափ կը ստա­նան: Դժ­բախ­տա­բար նմա­նօ­րի­նակ մօ­տե­ցում­նե­րով հրա­պա­րա­կում­ներ կա­տա­րող կարգ մը թեր­թեր չեն են­թար­կո­ւիր հա­մա­պա­տաս­խան օ­րէնք­նե­րով սահ­մա­նուած պա­տի­ժի:

Ի՞նչ է ձեր կար­ծի­քը, վեր­ջերս հրա­պա­րա­կա­յին տա­րո­ղու­թեամբ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրո­ւած, լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու եւ այլ հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րու «ընդ­հա­նուր ցա­ւեր» եւ «եր­կուս­տեք կո­րուստ­ներ» թե­զին մա­սին, որ հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան ցու­ցադ­րա­կան, այ­լեւ կաս­կա­ծե­լի փորձ մըն է` փո­շի ցա­նե­լու ա­րեւ­մուտ­քի աչ­քե­րուն: Այս բո­լո­րը չեն հա­մո­զեր հայ ժո­ղո­վուր­դը, ո­րով­հե­տեւ կը մեկ­նին ոչ այն­քան հա­յան­պաստ դիր­քե­րէ, որ­քան Թուր­քիոյ շա­հե­րէն:

Լո­զա­նի դաշ­նագ­րին մէջ, պա­տե­րազ­մի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը ծած­կե­լու մա­սին յօ­դո­ւած մը կայ. ըստ իս, նման մօ­տե­ցում­ներ, որ ան­ցեա­լը մո­ռա­ցու­թեան տա­լու թե­զը կը ցո­լաց­նեն, ձեր կա­տա­րած դի­տարկ­ման միտք բա­նիին շա­րու­նա­կու­թիւ­նը կը թո­ւին ըլ­լալ, սա­կայն Հա­մաշ­խար­հա­յին Բ. Պա­տե­րազ­մէն ետք, մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու ոտ­նա­կո­խումն ու էթ­նիկ խում­բե­րու բնաջնջ­ման ա­րարք­նե­րը սկսան իբ­րեւ պա­տե­րազ­մի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն դի­տո­ւելու:
Աս­կէ մեկ­նած, պէտք է ը­սել, որ վեր­ջին շրջա­նին, ձեր մատ­նան­շու­մին ուղ­ղու­թեամբ, Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրած բա­նա­ձե­ւը, հա­մե­մա­տած իր նա­խորդ­նե­րուն, կարգ մը փո­փո­խու­թիւն­ներ կրեց: Մինչ­դեռ նա­խա­պէս, Ա­նա­տո­լո­ւի մէջ, ապս­տամ­բու­թեան դի­մած հա­յե­րու եւ իս­լամ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով միայն վեր­ջին­նե­րուն կրած վնաս­նե­րուն մա­սին կը խօ­սո­ւէր:

Այս բո­լո­րին մէջ ու­շագ­րաւ ե­րե­ւոյթ է Հ­րանդ Տին­քի սպան­ու­թե­նէն ետք «­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն եւ Ազ­գայ­նա­մո­լու­թիւն, կա՛նգ ա­ռէք» կո­չո­ւող քա­ղա­քա­ցիա­կան շար­ժու­մը, ո­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն, հրա­պա­րա­կա­յին ձե­ւով «Ապ­րիլ 24»ը կ’ո­գե­կո­չո­ւի Պոլտոյ մէջ:

Ըստ իս, հա­սա­րա­կու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րը տա­կաւ սկզբուն­քա­յին կը դառ­նան եւ ա­ւե­լի ա­րագ կշռոյ­թով կ’ի­րա­կա­նա­նան: Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց Միու­թիւնն ու «­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն եւ Ազ­գայ­նա­մո­լու­թիւն, կա՛նգ ա­ռէք» շար­ժու­մը 24 Ապ­րի­լին մեծ հա­մար­ձա­կու­թեամբ կազ­մա­կեր­պած ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տակ­ման ցոյ­ցով եւ ընդ­հան­րա­պէս այս ուղ­ղու­թեամբ տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րով, ո­րոշ չա­փով կը նպաս­տէ այս փու­լի պա­հանջ­նե­րուն:
Նա­խա­պէս կա­տա­րած մեր անդ­րա­դար­ձին վրայ շեշտ դնե­լով, կրնամ ը­սել, որ այս հար­ցը տա­կաւ կը դադ­րի «թա­պու» ըլ­լա­լէ: Ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը սկսած է իր պատ­մու­թեամբ հե­տաքրք­րո­ւիլ եւ գիտ­նալ ան­ցեա­լին տե­ղի ու­նե­ցած­նե­րը, եւ այ­սօր Թուր­քիոյ մէջ ա­զա­տօ­րէն կը հրա­տա­րա­կո­ւին եւ կը կար­դա­ցո­ւին այն­պի­սի գրու­թիւն­ներ, ո­րոնք դեռ մօ­տիկ ան­ցեա­լին ար­գի­լուած թե­մա­ներ էին, բայց ար­դէն ա­կա­դե­մա­կան հե­ղի­նա­կու­թիւն­ներ այս նիւ­թե­րը ար­ծար­ծե­լով սկսած են մեծ աշ­խա­տանք տա­նելու: Այս­տեղ հարկ է ը­սել նաեւ, որ այս ուղ­ղու­թեամբ քրտա­կան քա­ղա­քա­կան շարժ­ման ցու­ցա­բե­րած դրա­կան կե­ցո­ւած­քին ար­դիւն­քով, քիւրտ շրջա­նակ­նե­րուն մէջ ալ ան­ցեա­լին հետ ա­ռե­րե­սո­ւե­լու մօ­տե­ցում մը խնդրոյ ա­ռար­կայ է, ո­րուն պատ­ճա­ռով ստեղ­ծո­ւած լուրջ տա­րա­կար­ծու­թեան մը առ­կա­յու­թիւնն ալ պէտք է մատ­նան­շել:

Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մով Թուր­քիա կը ձեր­բա­զա­տո­ւի՞ խղճի այս ծանր բե­ռէն, հա­պա՞ հա­տու­ցու­մը…:

Ա­ղի­տա­լի ի­րա­կա­նու­թեան մը մաս կը կազ­մէն հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր հա­յե­րու սպանու­թիւ­նը, ո­րուն հա­տու­ցու­մը ան­կա­րե­լի դար­ձած է ողջ մնա­ցող­նե­րուն հա­մար՝ հա­կա­մարդ­կա­յին պայ­ման­նե­րով ի­րենց գո­յու­թիւ­նը քարշ տա­լու ող­բեր­գու­թիւ­նը, ի­րենց հայ­րե­նի­քը կորսնց­նե­լու ցա­ւը եւ մա­սամբ նո­րին: Կը մաղ­թեմ, որ Թուր­քիոյ խիղ­ճին վրայ ծան­րա­ցող ցե­ղաս­պա­նու­թեան բե­ռը քննար­կո­ւե­լով, ա­ռա­ւել ա­ռար­կա­յա­կան մօ­տե­ցու­մով, ինք­նաքն­նա­դա­տու­թեան ա­ռաջ­նոր­դէ մեզ: Այս ուղ­ղու­թեամբ կա­րե­ւոր կը նկա­տեմ պատ­մա­կան ի­րա­կա­նու­թիւն­նե­րուն շուրջ կա­ռա­վա­րու­թեան իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն` ա­ռար­կա­յա­կան տե­ղե­կու­թիւն փո­խան­ցե­լու անշր­ջան­ցե­լի պար­տա­ւո­րու­թիւնն ու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը, ընդ ո­րուն ճա­նա­պարհ կը հար­թո­ւի օս­մա­նեան կա­ռա­վա­րու­թեան ան­մի­ջա­կան ժա­ռան­գոր­դը ե­ղող Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մին եւ ան­հետ կո­րած­նե­րուն հա­մար վնա­սից հա­տու­ցու­մի վե­րա­բե­րեալ իր պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը կրե­լուն:
Այս­տեղ կա­րե­ւո­րու­թեամբ կ­՛ու­զեմ յի­շել այլ հան­գա­մանք մը եւս, որ հա­յա­պատ­կան կա­լո­ւած­նե­րու յափշ­տակ­ման ու բռնա­գրաւ­ման փաս­տը, զու­գա­հե­ռա­բար՝ հա­յե­րուն տա­րած պա­հան­ջա­տի­րու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տանք­նե­րը, կը բա­խին Հան­րա­պե­տա­կան Թուր­քիոյ ի գործ դրած ժխտու­մի եւ խո­չըն­դո­տու­մի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան… Ըստ իս, հա­յե­րուն ու­նե­ցո­ւած­քին բռնա­զաֆթ­ման եւ իւ­րաց­ման, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց ի­րա­ւունք­նե­րու ձեռք­բեր­ման հար­ցով, Թուր­քիոյ յա­րու­ցած ար­գելք­նե­րը չեն թե­լադ­րո­ւիր լոկ Թուր­քիոյ Օս­մա­նեան Կայս­րու­թեան ժա­ռան­գոր­դը ըլ­լա­լու հան­գա­ման­քէն, այլեւ նոյ­նինքն` Հան­րա­պե­տա­կան Թուր­քիոյ յան­ցա­պարտ հե­ղի­նակ ըլ­լա­լու հան­գա­ման­քէն:

Հա­յե­րուն պատ­մա­ճար­տա­րա­պե­տա­կան կո­թող­նե­րու քան­դու­մը, պատ­մա­կան հսկայ մշա­կոյ­թի մը եւ նոյն­քան հնա­մեայ քա­ղա­քակր­թու­թեան մը ոչն­չա­ցու­մը, միա­ժա­մա­նակ կը նշա­նա­կէ զա­նոնք ստեղ­ծած ժո­ղո­վուր­դին ա­պա­գա­յին սպառ­նալ, ան­ցեա­լը ջնջե­լով` գրո­հել ա­պա­գա­յին վրայ… իբ­րեւ մշա­կոյթ­նե­րու պահ­պան­ման ջա­տա­գով, ի՞նչ է ձեր կար­ծի­քը այս մա­սին:

Հա­զա­րա­մեակ­նե­րէ ի վեր, հայ ժո­ղո­վուր­դը Ա­նա­տո­լո­ւի տա­րած­քին շատ հա­րուստ մշա­կոյթ մը ստեղ­ծած է… հա­յե­րու ստեղ­ծած ճար­տա­րա­պե­տա­կան կո­թող­նե­րու գլուխ գոր­ծոց­նե­րը դեռ կան­գուն են… մշա­կու­թա­յին հա­զա­րա­մեայ մե­ծար­ժէք ա­ւանդ մը հա­սած է մին­չեւ 20րդ դար, սա­կայն տնտե­սա­կան հա­սա­րա­կա­կան ո­լորտ­նե­րու մէջ ի­րենց ու­նե­ցած մեծ նո­ւա­ճում­նե­րու կող­քին, ար­դի ա­րո­ւեստ­նե­րու ստեղծ­ման մէջ ալ մեծ ներդ­րում ու­նե­ցած հա­յե­րու քա­ղա­քակր­թու­թիւ­նը, 20-րդ դա­րագլ­խուն սկսած է շատ բան կորսնց­նել իր բաղ­կա­ցու­ցիչ­նե­րէն, հա­յե­րու պատ­մա­ճար­տա­րա­պե­տա­կան եւ մշա­կու­թա­յին կո­թող­նե­րուն ա­ւե­րումն ու կոր­ծա­նու­մը, ո’չ միայն հայ ժո­ղո­վուր­դի մշա­կու­թա­յին ա­պա­գա­յին ուղ­ղո­ւած հա­րո­ւած է, այլ մարդ­կա­յին քա­ղա­քակր­թու­թիւ­նը ծան­րօ­րէն պա­տու­հա­սող չա­րիք, որ ինք­նին մարդ­կու­թեան դէմ գոր­ծո­ւած յան­ցա­գոր­ծու­թիւն է, ինչ­պէս նաեւ մշա­կու­թա­յին բնաջն­ջու­մի այս քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը պատ­ճառ հան­դի­սա­ցած է, Ա­նա­տո­լո­ւի տա­րածք­նե­րուն վրայ, հա­յե­րու մնա­ցոր­դա­ցի մշա­կու­թա­յին հարս­տու­թեան, տա­րո­ղու­նակ չա­փա­նիշ­նե­րով աղ­քա­տաց­ման …

Վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն, թրքա­կան մա­մու­լին մէջ կարգ մը ող­ջա­խոհ մտա­ւո­րա­կան­նե­րու եւ հրա­պա­րա­կա­գիր­նե­րու Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հան­դէպ յայտ­նած դրա­կան տե­սա­կէտ­նե­րը սուր կեր­պով կը հա­կադ­րո­ւին պատ­մա­գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րու մէջ գոր­ծող­նե­րուն բռնած դիր­քին: Վեր­ջին­ներս պե­տա­կան պաշ­տօ­նա­կան դիր­քո­րո­շու­մին ի նպաստ խե­ղա­թիւ­րու­մի եւ ժխտու­մի լուրջ աշ­խա­տանք կը տա­նին, մա­նա­ւանդ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­կան հա­մա­պա­տաս­խան ո­լորտ­նե­րու մէջ: Ա­սոր հա­մար Թուր­քիոյ պե­տա­կան պիւտ­ճէէն մե­ծա­գու­մար յատ­կա­ցում­ներ կը կա­տա­րո­ւին: Ի՞նչ կ’ը­սէք այս մա­սին:

Հա­մա­ձայն ըլ­լա­լով ձեր ակ­նար­կին, պէտք է ը­սել, որ հար­ցը խե­ղա­թիւ­րե­լու հա­մար հսկայ գու­մար­ներ հայ­թայ­թող աղ­բիւր­ներ գո­յու­թիւն ու­նին: Ըստ իս, ա­ւե­լի նպա­տա­կա­յար­մար պի­տի ըլ­լար այս աղ­բիւր­նե­րը ծա­ռա­յէին այն­պի­սի մի­ջոց­նե­րու ստեղծ­ման, ո­րոնց մի­ջո­ցով կա­րե­լի դառ­նար երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն եւ մա­նա­ւանդ ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րուն, ի­րենց պատ­մու­թիւ­նը ա­ւե­լի ճիշդ կեր­պով բա­ցատ­րել: Շր­ջան մը ա­ռաջ կարգ մը ա­կա­դե­մա­կան­ներ, խու­սա­փե­լով ի­րենք ի­րենց գլխուն փոր­ձանք բե­րե­լէ, այս հար­ցե­րուն հան­դէպ այն­քան ալ հե­տաքրք­րու­թիւն ցոյց չէին տար, սա­կայն ներ­կա­յիս ի­րա­վի­ճա­կը շատ տար­բեր է: Ե­րի­տա­սարդ ա­կա­դե­մա­կան­ներ մեծ հա­մար­ձա­կու­թեամբ, կա­րե­ւոր ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով կ’աշ­խա­տին այս հար­ցե­րը ար­ծար­ծել:
Հայ ժո­ղո­վուր­դի ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին ուղ­ղու­թեամբ, մա­նա­ւանդ Ա.Մ.Ն.ի եւ Եւ­րո­պա­յի թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան լո­պի­նե­րը ի­րենց ցու­ցա­բե­րած կաս­կա­ծե­լի վար­քա­գի­ծով, միշտ ալ կը փոր­ձեն խո­չըն­դո­տել եւ ստո­ւե­րել հա­յոց կող­մէ այս ծի­րին մէջ տա­րո­ւող աշ­խա­տանք­նե­րը: Ի՞նչ կ’ը­սէք այս մա­սին:
Ըստ իս, Թուր­քիա իր հո­ղե­րուն վրայ տե­ղի ու­նե­ցած, իր ան­ցեա­լին հետ ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն առն­չո­ւող հար­ցի մը հան­դէպ իր դիր­քո­րո­շու­մը ճշդե­լու ա­ռանց­քին մէջ մե­ծա­պէս կը սխա­լի, ե­թէ Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լու շար­ժա­ռիթն ու պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւ­նը ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին հետ կա­պէ. զու­գա­հե­ռա­բար պէտք է ը­սել նաեւ, որ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը շատ տար­բեր է Հա­յաս­տա­նի Թուր­քիոյ հետ ու­նե­ցած ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցէն: Հե­տե­ւա­բար, իր դրո­ւած­քով բո­լո­րո­վին տար­բեր խնդիր հա­մա­րո­ւող Ղա­րա­բա­ղի ժա­մա­նա­կա­կից հար­ցին յա­ռա­ջա­ցու­ցած զգայ­նու­թիւ­նը եր­բեք չի նպաս­տեր 1915ի հետ ա­ղերս ու­նե­ցող հար­ցե­րուն լուծ­ման: Ընդ­հա­կա­ռա­կը` միայն կը վնա­սէ ա­նոր:

Թուր­քիոյ մէջ «Հ­րանդ Տին­քի սպան­ու­թեամբ ար­դա­րու­թեան պա­հը մօ­տե­ցած է» ը­սող­նե­րը ար­դեօք ի՞նչ նկա­տի ու­նին: Մա­նա­ւանդ ե­թէ լու­սար­ձա­կի տակ բե­րո­ւի այլ ի­րա­կա­նու­թիւն մը, որ ան­կախ երկ­րին մէջ քա­ղա­քա­կան զա­նա­զան հո­սանք­նե­րու մի­ջեւ ե­ղած տա­րա­կար­ծու­թիւն­նե­րէն, հար­ցը երբ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րի, բո­լորն ալ իշ­խող կա­ռա­վա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան տե­սա­կէ­տին կողմ­նա­կից կը դառ­նան: Այս անժխ­տե­լի ի­րա­կա­նու­թե­նէն մեկ­նե­լով, ըստ ձե­զի, Թուր­քիոյ մէջ ար­դա­րու­թեան եւ ի­րա­կա­նու­թեան ժա­մը ե՞րբ պի­տի հնչէ:

Մենք հա­մո­զո­ւած ենք, որ Հ­րանդ Տին­քի սպանու­թիւ­նը ներ­-կա­ռա­վա­րա­կան հար­թա­կի վրայ ծրագ­րո­ւած եւ ի գործ դրո­ւած ո­ճիր էր: Ան­ցեա­լին մէջ ալ ա­կա­նա­տես ե­ղած ենք կարգ մը յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րու, յա­ռաջ­դի­մա­կան­նե­րու եւ քիւրտ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու դէմ ե­ղած յար­ձա­կում­նե­րու եւ գոր­ծո­ւած ո­ճիր­նե­րը ծած­կե­լու ողջ գոր­ծըն­թա­ցին:
Թուր­քիոյ մէջ ընդ­հան­րա­պէս ար­դա­րու­թիւ­նը ո’չ միշտ, կամ շատ ուշ իր դէմ­քը ցոյց կու տայ, մինչ ի­րենց ինք­նու­թեան եւ գա­ղա­փա­րա­խօ­սա­կան հա­յեացք­նե­րուն պայ­քա­րող­նե­րուն հա­մար ար­դա­րու­թեան ձեռք­բե­րու­մը շատ եր­կար եւ տան­ջա­լից ու­ղի մը կը թո­ւի ըլ­լալ:
Անձ­նա­պէս հա­մո­զո­ւած եմ, որ Հ­րանդ Տին­քի սպանու­թեան հան­դէպ լուրջ հա­կազ­դե­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րող եւ ա­նոր դա­տա­վա­րու­թեան հանգ­րո­ւան­նե­րուն եւ կրած զար­գա­ցում­նե­րուն մեծ համ­բե­րու­թեամբ հե­տե­ւող­նե­րու շնոր­հիւ, այս դա­տը պի­տի դառ­նայ Թուր­քիոյ ար­դա­րա­դա­տու­թեան հա­մա­կար­գին հետ ա­ռե­րե­սո­ւե­լու ա­ռիթ, պատ­ճառ եւ մի­ջոց… Հ­րան­դին դա­տը երկ­րին ար­դա­րա­դա­տու­թեան հա­մա­կար­գին ա­ռա­ւել զգու­շա­ւոր եւ շրջա­հա­յեաց գոր­ծե­լա­ձե­ւի մը որ­դեգ­րու­մին ճա­նա­պարհ պի­տի բա­նայ…:

Ի՞նչ Է Ձեր կար­ծի­քը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին շուրջ:

Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ուղ­ղու­թեամբ որ­քան ալ տար­բեր կար­ծիք­ներ եւ մօ­տե­ցում­ներ ըլ­լան, ար­դէն ի­րա­կա­նու­թիւն է, որ Թուր­քիոյ մէջ, ա­մէն օր քիչ մը ա­ւե­լի կը շատ­նայ թի­ւը այն մար­դոց ո­րոնք տա­կաւ կը հասկ­նան եւ կ’ըմբռ­նեն հա­յե­րուն ի­րենց մայր հայ­րե­նի­քէն հե­ռաց­ման` մեծ ա­նի­րա­ւու­թիւն մը ե­ղած ըլ­լա­լը: Միւս կող­մէ, պէտք է ը­սել նաեւ, որ երկ­րին ա­րեւմ­տեան հա­տո­ւա­ծին մէջ, որ պատ­մա­կան Ա­րեւմ­տա­հա­յաս­տանն է, մե­ծա­մաս­նու­թիւն ե­ղող մեր քիւրտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, հա­յե­րուն հետ երկ­խօ­սու­թիւն ու­նե­նա­լու պայ­ման­նե­րը եւս զար­գաց­ման ըն­թաց­քի մէջ են: Կա­րե­ւոր կը նկա­տեմ նաեւ, որ Թուր­քիոյ մէջ ապ­րող­նե­րուն եւ ան­կէ դուրս գտնո­ւող հա­յե­րուն մի­ջեւ ստեղ­ծո­ւի հան­դի­պու­մի եւ մտքե­րու փո­խա­նակ­ման կա­րե­լիու­թիւն …: