­Նատիա ­Պենք­լեա­ն Վ­րաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին եւ ա­ռայժմ միակ կին օ­դա­չուն է: Sputnikին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին ան պատ­մած է, թէ ինչ­պէս ո­րո­շած է օ­դա­չու դառ­նալ:
25 տա­րե­կան ­Նա­տիա ­Պենք­լեա­նը քա­նի մը ա­միս ա­ռաջ սկսած է աշ­խա­տիլ վրա­ցա­կան «Georgian Airways» ըն­կե­րու­թեան մէջ եւ ա­պա­ցու­ցած, որ կի­նը կրնայ տղա­մար­դու մաս­նա­գի­տու­թեամբ աշ­խա­տիլ եւ օ­դա­նաւ վա­րել նոյն­քան լաւ, որ­քան տղա­մար­դը:

­Նա­տիա, աղ­ջիկ­նե­րը սո­վո­րա­բար կ­՛ե­րա­զեն դե­րա­սա­նու­հի, բնորդ, բժիշկ դառ­նալ, բայց օ­դա­չու… Ինչ­պէ՞ս ծնաւ այդ գա­ղա­փա­րը:

Հայրս օ­դա­չու էր: ­Ման­կու­թե­նէս օ­դագ­նա­ցու­թիւ­նը կը շրջա­պա­տէ զիս, ես նոյ­նիսկ կ­՛ապ­րիմ օ­դա­կա­յա­նին մօտ գտնո­ւող ա­ւա­նի մէջ (­Թիֆ­լի­սի ծայ­րա­մա­սը): Ես միշտ կը տես­նէի, թէ ինչ­պէս օդ կը բարձ­րա­նան եւ վայ­րէջք կը կա­տա­րեն օ­դա­նա­ւե­րը, բայց օ­դա­չու դառ­նա­լու ցան­կու­թիւն չու­նէի: Օ­րի­նակ չու­նէի աչ­քիս ա­ռաջ:

Իսկ հայ­րի՞կդ:

Հայ­րի­կը, ա­յո, բայց ես նկա­տի ու­նիմ` կնոջ օ­րի­նակ չու­նէի: Ոչ մէկ կին օ­դա­չու կար: Երբ ես մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 տա­րե­կան էի, ա­ռա­ջին ան­գամ հօրս հետ եր­կինք բարձ­րա­ցայ, եւ ին­ծի շատ հա­ճե­լի թո­ւե­ցաւ: ­Նոյն այդ պա­հուն մտա­ծե­ցի` իսկ ին­չո՞ւ օ­դա­չու չդառ­նալ: Ի հար­կէ, այն ժա­մա­նակ ես այդ մա­սին ոչ մէ­կուն ը­սի: Իմ մտադ­րու­թեան մա­սին ծնող­նե­րուս յայտ­նե­ցի միայն այն ժա­մա­նակ, երբ ա­ւար­տե­ցի դպրո­ցը: Ա­նոնք զար­մա­ցան, բայց ը­սածս լուրջ չըն­դու­նե­ցին: ­Հայրս խոր­հուրդ տուաւ հրա­ժա­րիլ այդ մտքէն: Իսկ մայրս ը­սաւ, որ ան­դա­դար կը նա­յի եր­կինք եւ կը սպա­սէ հօրս վե­րա­դար­ձին եւ չ­՛ու­զեր նաեւ ին­ծի սպա­սել: ­Հա­կա­ռակ ա­տոր, ես կը շա­րու­նա­կէի պնդել, կը փոր­ձէի հա­մո­զել ծնող­ներս եւ կրցայ հաս­նիլ ու­զա­ծիս: Այդ­պէս ես յայտ­նուե­ցայ Վ­րաս­տա­նի օ­դագ­նա­ցու­թեան հա­մալ­սա­րան:

­Հա­ւա­նա­բար, դա­սա­րա­նին մէջ միակ աղ­ջիկն էիք եւ ձեզ ձեռ­քե­րու վրայ կը պա­հէին:

Մին­չեւ իմ ըն­դու­նո­ւի­լը դա­սա­րա­նին մէջ աղ­ջիկ­ներ չէին ե­ղած, բայց իմ ըն­դու­նո­ւե­լու տա­րին մենք ար­դէն ե­րեք հո­գի էինք: Աղ­ջիկ­նե­րէն մէ­կը չկրցաւ ա­ւար­տել ու­սում­նա­րա­նը, ո­րով­հե­տեւ ա­մէն տա­րի մենք բժշկա­կան զննում կ­՛անց­նինք, եւ ան ա­ռող­ջա­կան խնդիր­նե­րու պատ­ճա­ռով չկրցաւ օ­դա­չու դառ­նալ: Եր­կուքս կրցանք ա­ւար­տել Օ­դագ­նա­ցու­թեան հա­մալսա­րա­նը: ­Պար­զա­պէս ես ար­դէն կ­՛աշ­խա­տիմ, իսկ երկ­րորդ շրջա­նա­ւար­տը աշ­խա­տան­քի կը սպա­սէ: Ես ա­ռա­ջին եւ ա­ռայժմ միակ կին օ­դա­չուն եմ Վ­րաս­տա­նի մէջ: ­Հա­մալ­սա­րա­նի մէջ ու­սա­նե­լու տա­րի­նե­րուն մար­դիկ եր­կու խում­բի բա­ժա­նո­ւե­ցան: ­Մէկ մա­սին հա­ճե­լի էր աղ­ջիկ­նե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը, միւս­նե­րը թե­րա­հա­ւա­տօ­րէն կը նա­յէին մե­զի եւ մեր ընտ­րու­թիւ­նը ան­լուրջ քայլ կը հա­մա­րէին: ­Բայց ան­ձամբ իմ վրայ դրա­կան ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ, քա­նի որ ես ո­րո­շե­ցի ա­պա­ցու­ցել բո­լո­րին, որ կրնամ օ­դա­չու դառ­նալ: Այդ մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը տղա­մարդ­կա­յին ուժ չի պա­հան­ջեր: Օ­դա­չուն պէտք է ճկուն, խե­լա­ցի ըլ­լայ, կա­րե­նայ ա­րագ կողմ­նո­րո­շո­ւիլ եւ իւ­րաց­նէ ու­սում­նա­կան նիւ­թե­րը:

Պատ­մե­ցէ՛ք ձեր ա­ռա­ջին թռիչ­քին մա­սին:

Ա­ռա­ջին թռիչ­քէն ստա­ցած տպա­ւո­րու­թիւն­ներս անհ­նար է փո­խան­ցել, անհ­նար է ո­րե­ւէ բա­նի հետ հա­մե­մա­տել: Ես չէի հա­ւա­տար, որ ա­տի­կա իս­կա­պէս իմ հետ կը կա­տա­րո­ւի: ­Մի­լիո­նա­ւոր տպա­ւո­րու­թիւն­ներ ստա­ցայ եւ անն­կա­րագ­րե­լի զգա­ցո­ղու­թիւն­ներ ու­նե­ցայ: Ա­ռա­ջին թռիչ­քի ժա­մա­նակ ա­զա­տու­թիւն չես զգար: Ա­ռա­ջին թռիչ­քը քա­ջող­ջու­թիւն (euphoria) է: Իսկ ար­դէն եր­րոր­դէն ետք, տաս­նե­րոր­դէն ետք դուն ա­զա­տու­թեան զգա­ցում կ­՛ու­նե­նաս, կը սկսիս գի­տակ­ցե­լու, որ այն, ինչ կը կա­տա­րո­ւի, քու ո­րոշ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուդ ար­դիւնք է: Երբ ու­ղե­ւոր­նե­րը զիս կը տես­նեն, ո­մանք ու­շա­դիր կը նա­յին, ո­մանք կը հիա­նան, օ­դա­նա­ւի ու­ղեկ­ցոր­դու­հի­նե­րուն կը հարց­նեն իմ մա­սին, կը հե­տաքրք­րո­ւին` ես օ­դա­չո՞ւ եմ, թէ՞ ոչ: ­Փա­փուկ վայ­րէջք­նե­րու ժա­մա­նակ ին­ծի ծա­փեր կը նո­ւի­րեն, կը ժպտին ին­ծի: ­Ջեր­մու­թիւն եւ լաւ վե­րա­բեր­մունք կը ստա­նամ ու­ղե­ւոր­նե­րէն, որ հա­ճե­լի է եւ ուժ կու տայ աշ­խա­տե­լու հա­մար:

­Յայտ­նի է, որ թռիչ­քի ու­ղեկ­ցոր­դու­հի­նե­րը կա­նուխ տա­րի­քին թո­շա­կի կ­՛անց­նին, իսկ օ­դա­չու կա­նա՞յք:

Թռ­չիլ կա­րե­լի է մին­չեւ 65 տա­րե­կան, ե­թէ ա­ռող­ջու­թիւնդ կը նե­րէ: Ա­մէն տա­րի բժշկա­կան զննում անց­նե­լէ ետք մե­զի թռիչք­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար թոյլտո­ւու­թիւն կու տան: ­Կա­րե­ւո­րը ա­ռողջ ըլ­լալն է:

Եր­բեք չէ՞ք վախ­ցած թռչե­լէն:

Մին­չեւ հի­մա կը փոր­ձեմ հասկ­նալ` ար­դեօք վախ կա՞յ թռիչ­քի ժա­մա­նակ: ­Բայց նման բան չկայ: Ա­ւե­լի շատ մեծ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն եւ քիչ մը լա­րո­ւած կը զգամ, բայց ա­տի­կա ու­շադ­րու­թիւնս կեդ­րո­նաց­նե­լէն է: ­Վա­խը հո­գե­բա­նա­կան պահ է: ­Հա­մալ­սա­րա­նին մէջ օ­դա­չու­նե­րը կ­՛առ­նեն «մարդ­կա­յին գոր­ծօն» կո­չո­ւած նիւթ մը, ուր ո­րոշ հո­գե­բա­նա­կան պա­հեր կ­՛ու­սում­նա­սի­րո­ւի: ­Մե­զի սոր­վե­ցու­ցած են, որ կա­րե­լի չէ խու­ճա­պի մատ­նո­ւիլ եւ պէտք է հան­գիստ մնալ ո­րե­ւէ ի­րա­վի­ճա­կի մէջ: Այ­սինքն այն­քան կրթո­ւած օ­դա­չու պէտք է ըլ­լաս, որ յստակ ի­մա­նաս, թէ ինչ պէտք է ը­նես այս կամ այն ի­րա­վի­ճա­կի մէջ: Ան­դա­դար պէտք է աշ­խա­տիս քու վրադ:

Կը նկա­րագ­րէ՞ք կին օ­դա­չո­ւի սո­վո­րա­կան օ­րը:

Օ­րի­նակ` ե­րէկ ես եր­կու թռիչք ու­նէի: Ս­կիզ­բը մենք կը հա­ւա­քո­ւինք օ­դա­չու­նե­րու բա­ժան­մունք եւ կ­՛ու­սում­նա­սի­րենք ե­ղա­նա­կա­յին ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը, կը վեր­լու­ծենք յա­ռա­ջի­կայ թռիչ­քը, կ­՛ո­րո­շենք հրա­մա­նա­տա­րին հետ, թէ որ­քան վա­ռե­լիք պէտք է, ա­մէն ինչ ման­րակր­կիտ կը քննար­կենք… Այ­նու­հե­տեւ ես կը բարձ­րա­նամ օ­դա­նաւ, չո­ւեր­թի հա­մար կը նա­խա­պատ­րաս­տեմ օ­դա­նա­ւը, սրա­հը եւ ճամ­բայ կ­՛ել­լեմ: ­Սա այն­պի­սի մաս­նա­գի­տու­թիւն է, որ պէտք է մար­դու մէջ ըլ­լայ: Ո­մանք կ­՛ը­սեն, որ ես շատ գե­ղե­ցիկ հա­մազ­գեստ ու­նիմ, լաւ աշ­խա­տանք, մեկ­նե­ցար-վե­րա­դար­ձար, եւ վերջ: ­Բայց ա­մէն ինչ այդ­քան ալ հեշտ չէ: Օ­դագ­նա­ցու­թեան եր­թա­լէ ա­ռաջ պէտք է հասկ­նաս, թէ ին­չի՛ հետ գործ պի­տի ու­նե­նաս:

Ի՞ն­չը ա­ւե­լի շատ կը սի­րես` եր­կի՞ն­քը, թէ՞ եր­կի­րը:

Լաւ հարց էր: Ես եր­բեք այդ մա­սին չեմ մտա­ծած: ­Գի­տէ՞ք` եր­կին­քը վի­պա­կան է, գե­ղեց­կու­թիւն, չսի­րել հնա­րա­ւոր չէ: Եր­կին­քի մէջ ես ին­ծի շատ լաւ կը զգամ, կը հասկ­նամ, որ այն­տեղ եմ, ուր պէտք է ըլ­լամ: Երբ ես տե­սու­թիւն կ­՛ու­սում­նա­սի­րէի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, ա­մէն ինչ լաւ էր, ես ա­մէն ինչ հեշտ կը սոր­վէի, բայց կը մտա­ծէի, թէ ի՛նչ պի­տի զգամ, երբ մեծ օ­դա­նաւ նստիմ: ­Կը մտա­ծէի` ար­դեօ՞ք չեմ վա­խե­նար, բո­լորս ալ մարդ ենք եւ նա­խա­պէս չենք կրնար ի­մա­նալ, թէ ո՛ր պա­հուն ինչ­պէ՛ս կ’ար­ձա­գան­գենք: Եւ երբ ես ի­րա­կա­նա­ցու­ցի ա­ռա­ջին, երկ­րորդ, եր­րորդ չո­ւեր­թը, հա­մո­զո­ւե­ցայ, որ ճիշդ ընտ­րու­թիւն կա­տա­րած եմ: Ի­զուր չեմ պայ­քա­րած եւ ի­զուր չեմ ան­ցած բո­լոր այդ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն մէ­ջէն: Կ­՛ար­ժէր: