­«Կրակներու եւ ջարդերու մէջէն ծնաւ Մայիս 28ի պետականութիւնը»

Հար­ցազ­րոյ­ցը վա­րեց Սո­նա ­Թի­թի­զեան «­Հո­րի­զոն»

­Տի­կի՛ն ­Ռու­բի­նա, այս տա­րի ողջ հա­յու­թիւ­նը, իր պե­տու­թեամբ եւ սփիւռ­քով, կը նշէ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100-ա­մեա­կը: Ին­չո՞ւ յոյժ կա­րե­ւոր կը նկա­տո­ւի սոյն ի­րա­դար­ձու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան տա­րո­ղու­թեամբ նշո­ւի­լը:

­Շատ պարզ է, որ 100ա­մեա­կը, ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, ոչ թէ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման հա­րիւ­րա­մեակն է, այլ՝ մեր պե­տա­կա­նու­թեան վերս­տեղծ­ման, եւ այդ ի­մաս­տով մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նի, ան­կախ ան­կէ, թէ ո՛վ էր այդ ժա­մա­նա­կո­ւան իշ­խա­նու­թիւ­նը, կա­րե­ւո­րը մե­զի հա­մար այն է, որ մեր ժո­ղո­վուր­դը 1915ի ջար­դե­րէն եւ կո­տո­րած­նե­րէն վե­րապ­րած՝ յա­ջո­ղե­ցաւ 2 տա­րո­ւան հան­րա­պե­տու­թիւն գո­յաց­նել, որ իր կա­ռու­ցո­ւած­քով եւ են­թա­կա­ռոյց­նե­րով դեռ եւս անկրկ­նե­լի է: Այս տե­սա­կէ­տէն մեկ­նե­լով է, որ պէտք է կա­րե­ւո­րու­թիւն ըն­ծա­յենք այդ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն, պէտք չէ զա­նոնք վե­րա­ծենք ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րու, այլ ա­նոնք պէտք է ըլ­լան ու­սու­ցո­ղա­կան, ո­րով­հե­տեւ մեր ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը թէ՛ սփիւռ­քի եւ թէ՛ հայ­րե­նի­քի մէջ կ’ան­գի­տա­նայ այդ ժա­մա­նա­կաշրջա­նի կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, ա­նոնք չեն գի­տեր, թէ ի՛նչ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին դէպք էր 1918 ­Մա­յիս 28ի այդ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը, եւ ի՛նչ հա­մար­ձա­կու­թիւն էր նման բան յայ­տա­րա­րե­լը: Իսկ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ամ­բողջ սո­վե­տա­կան շրջա­նին սո­վե­տա­կան պատ­մագ­րու­թեան խե­ղա­թիւ­րո­ւած պատ­մու­թիւն փո­խան­ցո­ւած է մեր ժո­ղո­վուր­դին, ա­նոնք տար­բեր ձե­ւով կը մեկ­նա­բա­նեն այդ շրջա­նի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, հե­տե­ւա­բար ­Հա­յաս­տա­նի մէջ մենք շատ ա­ւե­լի մեծ աշ­խա­տանք ու­նինք տա­նե­լիք՝ այդ ժա­մա­նա­կաշրջա­նը, որ­պէս մեր պատ­մու­թեան ան­կիւ­նա­դարձ, ե­րի­տա­սար­դու­թեան ու­սու­ցա­նե­լու:

Մեր ժո­ղո­վուր­դը ու­նե­ցած է բա­ւա­կան դառն ճա­կա­տա­գիր, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ապ­րած է, բայց շատ չան­ցած հիմ­նած է պե­տա­կա­նու­թիւն: Ի՞նչ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն կրցաւ ու­նե­նալ եր­կու տա­րո­ւան այդ մեր ան­կա­խու­թիւ­նը այ­սօ­րո­ւան մեր կեր­տած հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման մէջ:

Ըն­դու­նո­ւած ի­րա­կա­նու­թիւն է, որ ե­թէ չըլ­լար 1918ի մեր ա­զատ, ան­կախ հան­րա­պե­տու­թիւ­նը, այ­սօ­րո­ւան ­Հա­յաս­տա­նը գո­յու­թիւն չէր ու­նե­նար: Ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նը իր ֆի­զի­քա­կան գո­յու­թեամբ եւ իր սահ­ման­նե­րով ա­ռա­ջին ան­գամ որ­պէս ­Հա­յաս­տան նշո­ւե­ցաւ եւ ճանչ­ցո­ւե­ցաւ այդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, թէ­կուզ սո­վե­տա­կան շրջա­նին կո­տո­րա­կո­ւե­ցաւ, թէ­կուզ սահ­ման­նե­րը շատ նեղ­ցան, տար­բեր դա­շինք­ներ կնքո­ւե­ցան՝ թրքա­կան մեղ­սակ­ցու­թեամբ, թրքա­կան-պոլ­շե­ւի­կեան մրցակ­ցու­թեան զոհ դար­ձան կարգ մը շրջան­ներ, բայց այդ ­Հա­յաս­տա­նը մնաց ­Հա­յաս­տա՛ն եւ կո­րի­զը դար­ձաւ 70 տա­րի­նե­րու սո­վե­տա­կան ­Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման. այդ ա­ռու­մով նաեւ սո­վե­տա­կան ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան, կրթա­կան թէ մշա­կու­թա­յին հիմ­քե­րը դրո­ւած էին այդ 2 տա­րո­ւան պե­տա­կա­նու­թեան հիմ­քե­րուն վրայ: Երբ սեր­տէք ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 2 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին զար­գա­ցու­մը, կը հիա­նաք, թէ ի՛նչ ա­րա­գըն­թաց զար­գա­ցում ապ­րած է կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին կեան­քը միայն եր­կու տա­րո­ւան ըն­թաց­քին: ­Սոս­կա­լի վի­ճա­կի մէջ յայտ­նո­ւած այդ օ­րե­րու ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը տնտե­սա­կան եւ քա­ղա­քա­կան տե­սա­կէտ­նե­րէն, երբ ա­մէն կող­մէ թշնա­մի­նե­րը կը յար­ձա­կէին, ան­դին Աղ­բա­լեա­նի նման մէ­կը այդ­տեղ հա­մալ­սա­րան, մշա­կոյ­թի տուն, թատ­րո­նի տուն հիմ­նած է, որ առ այ­սօր գո­յու­թիւն ու­նի: ­Հե­տե­ւա­բար պէտք է գի­տակ­ցինք, որ այ­սօ­րո­ւան եւ սո­վե­տա­կան ­Հա­յաս­տա­նի հիմ­քը կը կազ­մեն 1918-ին հիմ­նո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը:

Հա­յաս­տա­նի Ա. ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կէն ետք եւ նոր պե­տա­կա­նու­թեան լոյ­սին տակ, ինչ­պի­սի՞ ի­րա­գոր­ծում­ներ կը սպա­սո­ւին մեր պե­տու­թե­նէն:

Բա­ւա­կան դժո­ւար հարց է… ե­րե­ւի ա­մէն մարդ իր տես­լա­կա­նը ու­նի… բայց շատ պարզ է, որ ժո­ղո­վուր­դի սպա­սու­մը կեան­քի բա­րօ­րու­թիւնն է: Այն­քան յու­սա­հա­տու­թիւն կայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, որ կար­ծես մեզ ալ վա­րա­կեր է… բայց նաեւ կայ ցան­կու­թիւ­նը, որ գու­ցէ ցան­կա­լով ու ե­րա­զե­լով ի­րա­կա­նու­թիւն դառ­նայ, գու­ցէ ո­րոշ չա­փով ազ­դե­ցիկ ըլ­լայ մեր մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան ներդ­րու­մը, ե­թէ ա­նոնք ալ չյու­սա­հա­տին, փայ­լուն ա­պա­գա­յի տես­լա­կան ու­նե­նան եւ այդ ա­պա­գան կա­րե­նան ներ­կա­յաց­նել մեր ժո­ղո­վուր­դին, ո­րով­հե­տեւ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան պար­տա­կա­նու­թիւ­նը ա՛յս է, որ պարզ ժո­ղո­վուր­դին տե­սա­ծէն ա­ւե­լին ու լա­ւա­գոյ­նը կա­րե­նան տես­նել եւ այդ ձե­ւով ուղ­ղոր­դել ժո­ղո­վուր­դը:
­Մեր տես­լա­կա­նը եւ ընդ­հան­րա­պէս ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան տես­լա­կա­նը, տնտե­սա­կան բա­րօ­րու­թեան տե­սա­կէ­տէն, շատ լու­սա­միտ էր եւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ սար­քո­ւե­ցաւ տա­րի­ներ ա­ռաջ, ան­կա­խու­թեան սկիզ­բը, բայց այդ մէ­կը գզրոց­նե­րուն մէջ մնաց, ո­րով­հե­տեւ ո՛չ կա­րո­ղու­թիւ­նը կար զայն գործ­նա­կա­նաց­նե­լու եւ ո՛չ ալ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը հա­կա­դաշ­նակ­ցա­կան հա­տո­ւա­ծին կող­մէ՝ զայն իւ­րաց­նե­լու: Ու­րեմն կեն­սա­կա­նը այն է, որ փո­խա­դարձ հաս­կա­ցո­ղու­թեամբ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ եւ մա­նաւանդ սփիւռ­քի մաս­նա­գի­տա­կան ուժն ալ ներդ­նե­լով կա­րե­նանք ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կա­նը բա­րե­լա­ւել:
Իսկ մշա­կու­թա­յին աս­պա­րէ­զին մէջ վե­րել­քը շատ ա­րագ կ’ըն­թա­նայ, ո­րով­հե­տեւ մեր ժո­ղո­վուր­դը մտքի թռիչք ու­նի եւ շատ դիւ­րու­թեամբ կրնայ մշա­կու­թա­յին վե­րելք­նե­րու հաս­նիլ, ե­թէ ճնշում­ներ գո­յու­թիւն չու­նե­նան, քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն չբա­նե­ցո­ւի եւ ա­զա­տու­թիւն տրո­ւի: Կրթա­կան հա­մա­կար­գի առն­չու­թեամբ՝ երբ սո­վե­տա­կան կա­ռոյ­ցը լրիւ ջնջո­ւե­ցաւ, ո­չինչ կար զայն փո­խա­րի­նող, օ­տար կրթա­կան հա­մա­կարգ­նե­րէն ըն­դօ­րի­նա­կում­նե­րը այդ­քան ալ ար­դիւ­նա­ւէտ չե­ղան, մենք տա­կա­ւին ազ­գա­յին ու հա­մա­մարդ­կա­յին կրթա­կան հա­մա­կարգ ստեղ­ծե­լու դժո­ւա­րու­թիւն ու­նինք, որ կա­րե­նայ ծա­ռա­յել հայ մարդն ու աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­ցին ստեղ­ծե­լու, որ­պէս­զի կա­րե­նանք հայ ե­րի­տա­սար­դը դաս­տիա­րա­կել, որ ոչ թէ դուրս գայ Եւ­րո­պա­ներն ու Ա­մե­րի­կա­նե­րը իր սոր­վա­ծով ու մտքի թռիչ­քով սա­տա­րե­լու այդ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու վե­րել­քին, այլ կա­րե­նանք պա­հել զի­րենք մեր հայ­րե­նի­քին մէջ: Ես մեծ յոյս ու­նիմ նոր սե­րուն­դին վրայ, ա՛յն սե­րուն­դին, որ այ­սօր կը դաս­տիա­րա­կո­ւի բաց մտքով եւ կը զի­նո­ւի ազ­գա­յին գի­տե­լիք­նե­րով: ­Յոյ­սով եմ, որ սերն­դա­փո­խու­թիւն տե­ղի կ’ու­նե­նայ, եւ մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ի­րենց հեր­թը կ’ու­նե­նան, կու գան եւ տէր կը դառ­նան մեր երկ­րին:
 
Ա­պա­գայ սե­րունդ­նե­րուն ի՞նչ խոր­հուրդ կը փո­խան­ցէ ­Մա­յիս 28ն:

­Մենք միշտ կը յի­շենք ու կը յի­շեց­նենք, թէ կրակ­նե­րու եւ ջար­դե­րու մէ­ջէն ծնաւ ­Մա­յիս 28ի պե­տա­կա­նու­թիւ­նը, այս կը նշա­նա­կէ, թէ մեր ժո­ղո­վուր­դը յու­սա­հա­տու­թիւն չի ճանաչ­նար, ու­րեմն մեր սե­րունդ­նե­րուն ա՛յս պատ­գա­մը պէտք է փո­խան­ցենք: ­Մեր ժո­ղո­վուր­դը իր պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին եր­բեք այն աս­տի­ճա­նի տագ­նա­պի մէջ չէ ե­ղած, որ­քան՝ 1915-էն 1918 թո­ւա­կան­նե­րուն, եւ ճիշդ ա՛յդ ժա­մա­նակ հան­րա­պե­տու­թիւն ստեղ­ծած, պե­տա­կա­նու­թիւն ստեղ­ծած է: Ու­րեմն մենք միշտ պէտք է ու­նե­նանք այդ սրբա­զան ե­րա­զը ի­րա­կա­նաց­նե­լու կամ­քը: ­Ճիշդ է, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ փոր­ձեր են հա­մո­զել մե­զի, որ ա­զատ ու ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նը ա­նի­րա­կա­նա­նա­լի ե­րազ է, բայց այդ մէ­կը օ­տար մտայ­նու­թիւն է: ­Մենք պէտք է հա­ւա­տանք այդ ե­րա­զին, ինչ­պէս հա­ւա­տա­ցին ­Մա­յիս 28 կեր­տող­նե­րը, մենք պար­տա­ւոր ենք դաս­տիա­րա­կե­լու, քա­ջա­լե­րե­լու եւ ո­գե­ւո­րե­լու մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, որ ա­զատ, ան­կախ ու միա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նը ե­րազ չէ, թէ­կուզ մէկ ու­րիշ 100 տա­րի ալ պէտք ու­նե­նանք՝ պայ­քա­րինք, մեր զէնք­նե­րը վար չդնենք, մին­չեւ որ հաս­նինք մեր նպա­տա­կին: Ես իս­կա­պէս կը հա­ւա­տամ ա­սոր, դա­սա­խօ­սու­թիւն չէ այս, ոչ ալ՝ լո­զունգ, այլ մեր նախ­նի­նե­րուն օ­րի­նա­կով իսկ ա­ռաջ­նոր­դո­ւած՝ մեր ե­րի­տա­սար­դու­թեան ուղ­ղոր­դում, որ­պէս­զի ա­նոնք ու­րիշ­նե­րու կող­մէ ան­կա­րե­լի կար­ծո­ւա­ծը կա­րե­լի դարձ­նեն:

Տի­կի՛ն ­Փի­րու­մեան, ձեր աշ­խա­տու­թիւն­նե­րուն եւ հրա­տա­րա­կած գիր­քե­րուն մա­սին տե­ղե­կու­թիւն կրնա՞ք փո­խան­ցել մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն:

Իմ աշ­խա­տու­թիւն­ներս ընդ­հան­րա­պէս կը կեդ­րո­նա­նան ­Հայ ­Դա­տի պատ­մու­թեան, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­մու­թեան, մեր կու­սակ­ցու­թեան պոլ­շե­ւիկ­նե­րուն հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մու­թեան վրայ՝ իր բո­լոր ե­րես­նե­րով, ինչ­պէս նաեւ այս ա­ռու­մով ու­նիմ հա­մե­մա­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն հրեայ գրա­կա­նու­թեան եւ հայ գրա­կա­նու­թեան: ­Գիր­քե­րէս մէկ քա­նին կ’օգ­տա­գոր­ծո­ւին որ­պէս դա­սա­գիրք ­Հա­յաս­տա­նի թէ սփիւռ­քի մէջ, կամ ալ որ­պէս ու­ղե­ցոյց ու­սու­ցիչ­նե­րուն: ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Հայ­կա­կան Հար­ցի պատ­մու­թիւ­նը կը փոր­ձեմ փո­խան­ցել ոչ թէ որ­պէս լաց ու կոծ, որ­պէս կո­րուստ, այլ որ­պէս պա­հան­ջա­տի­րու­թիւն, թէ ի՛նչ հիմ­քի վրայ հիմ­նուած է մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը, ի՛նչ են փու­լե­րը մեր պայ­քա­րին: Առ այ­սօր հրա­տա­րա­կո­ւած գիր­քերս են. «Literary Responses To Catastrophe, A Comparison Of The Armenian And The Jewish Experience», «The Armenian Genocide In Literature», «And Those Who Continued Living In Turkey After 1915», «The Armenian Genocide In Literature, The Second Generation Responds» եւ «My Father, A Man Of Courage And Perseverance, A Survivor Of Stalin’s Gulag»: Այս վեր­ջի­նը հօրս կեանքն է, թէ ինչ­պէ՛ս հա­լա­ծո­ւե­ցաւ որ­պէս Հ.Յ.Դ. Կ.Կ.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ատր­պա­տա­կա­նի մէջ, ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ եւ աք­սո­րո­ւե­ցաւ ­Սի­պե­րիա 10 տա­րի: Այս գիր­քով ու­զե­ցի անդ­րա­դառ­նալ ոչ միայն հօրս պատ­մու­թեան, այլ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ կա­տա­րո­ւած Ս­թա­լի­նեան բռնաճն­շում­նե­րուն, ո­րոնց­մէ ան­տե­ղեակ է աշ­խար­հը: Ա­մէ­նուր կը խօ­սո­ւի սթա­լի­նեան բռնա­նա­րարք­նե­րու մա­սին, սա­կայն չեն յի­շո­ւիր ­Հա­յաս­տա­նի՛ մէջ կա­տա­րո­ւած­նե­րը, թէ ինչ­պէ՛ս ազ­գա­սէր ու հայ­րե­նա­նո­ւէր մեր մտա­ւո­րա­կա­նու­թիւ­նը գլխա­տո­ւե­ցաւ, աք­սո­րո­ւե­ցաւ կամ կա­ցի­նա­հա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ: Այս մէ­կը օ­տար շրջա­նակ­նե­րուն հա­մար նո­րու­թիւն էր, ա­նոնք վեր­ջա­պէս տե­ղե­կա­ցան, թէ հայ ազ­գը եւս տու­ժեց ­սո­վե­տա­կան հա­լա­ծանք­նե­րէն, նոյ­նիսկ ա­ւե­լի քան ու­րիշ ազ­գեր: