­Հա­յաս­տա­նին 99,9 տո­կո­սով ո­չինչ չի կա­րող ստի­պել առ ո­չինչ չյայ­տա­րա­րե­լու ­Հայ-­Թուր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը,- «­Թերթ»ի հետ զրոյ­ցում ա­սաց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, ­Հայ ­Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան: Ըստ նրա՝ այ­լեւս ոե­ւէ մէ­կը չի կա­րող ­Հա­յաս­տա­նին մե­ղադ­րել, որ չփոր­ձեց
կար­գա­ւո­րել ­Թուր­քիա­յի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը: ­Նա նշեց, որ նա­խա­գա­հը ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը առ ո­չինչ է հա­մա­րե­լու գար­նա­նը, երբ ա­ւարտ­ւում են նա­խա­գա­հի իր լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը: Եւ դա պա­տա­հա­կան չէ: ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան նշեց, որ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նը հնա­րա­ւո­րու­թիւն է թող­նում միջ­նորդ­նե­րին` ա­նե­լիք­ներն ա­նե­լու, որ չա­սեն, թէ ժա­մա­նակ չկար կար­գա­ւո­րե­լու ի­րա­վի­ճա­կը:

Հ.Հ. նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նը նա­խորդ տա­րի, խօ­սե­լով ­Հայ-­Թուր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի մա­սին, ա­սաց, որ 2018թ­.ի գա­րուն մենք մուտք կը գոր­ծենք ա­ռանց այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի: ­Ձեր կար­ծի­քով, այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը մնո՞ւմ է ու­ժի մէջ, մենք առ ո­չի՞նչ ենք յայ­տա­րա­րե­լու այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը հա­շո­ւած ա­միս­ներ անց:

­Շատ ան­համ­բեր եմ, թէ երբ է գա­լու գար­նան ա­ռա­ջին օ­րը` ­Մար­տի 1ը եւ, վեր­ջա­պէս, ձեր­բա­զա­տո­ւած լի­նենք այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րից: Այդ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը ի­րա­կա­նում կեան­քի չկո­չո­ւե­ցին, բայց ի­րա­ւա­կա­նօ­րէն դրանք կան, գո­յու­թիւն ու­նեն եւ ի­րենց վնա­սը կա­րող են հասց­նել: Դ­րա հա­մար պէտք է դրան­ցից ձեր­բա­զա­տո­ւել:
Ինչ­պէս նա­խա­գահն ա­սաց, ­Թուր­քիան ցոյց տո­ւեց, որ ե՛ւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի ըն­թաց­քում, ե՛ւ դրանց ստո­րագ­րու­մից յե­տոյ ի­րենք ան­կեղծ չէին, տրա­մադ­րո­ւած չէին ­Հա­յաս­տա­նի հետ ա­ռանց նա­խա­պայ­ման­նե­րի կար­գա­ւո­րե­լու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը: ­Չեմ կար­ծում, որ ա­ռա­ջի­կայ 7-8 շա­բաթ­նե­րի ըն­թաց­քում ինչ-որ բան կը փո­խո­ւի եւ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը ­Թուր­քիա­յի քայ­լե­րից բա­ւա­րա­րո­ւած կը զգայ ու յետ կը կանգ­նի իր յայ­տա­րա­րու­թիւ­նից: ­Նա­խա­գա­հը շատ յստակ ա­սաց իր ա­սե­լի­քը, բայց ե­թէ յի­շում էք, դրա­նից ա­ռաջ էլ «գրո­ղի ծոցն էր» ու­ղար­կել այդ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը:
­Հար­ցը միայն ­Հա­յաս­տան-­Թուր­քիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կար­գա­ւո­րե­լը չի ե­ղել, թէեւ գլխա­ւոր նպա­տա­կը դա էր. հար­ցը նաեւ այս գոր­ծըն­թա­ցում ներգ­րա­ւո­ւած միջ­նորդ­նե­րին` Ա­րեւ­մուտ­քին, ­Հա­յաս­տա­նը որ­պէս վստա­հե­լի գոր­ծըն­կեր ներ­կա­յաց­նելն էր: ­Նա­խա­գա­հը հի­մա էլ ձգում է, որ­պէս­զի վստա­հե­լի գոր­ծըն­կե­րոջ կեր­պա­րը պահ­պա­նո­ւի: ­Բայց ժա­մա­նակն ան­ցել է: Ա­րեւ­մուտքն էլ այ­սօր չի ա­սում այն, ինչ ա­սում էր ստո­րագր­ման տա­րի­նե­րին: Ե.Մ.ն, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներն կրկնում էին այն, ինչ ­Թուր­քիան էր ա­սում, ա­սում էին, որ ­Հա­յաս­տան-­Թուր­քիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը կար­գա­ւո­րո­ւեն, երբ լու­ծո­ւի ­Ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նա­հար­ցը: Այդ դէպ­քում, սպա­սէիք, թող կար­գա­ւո­րո­ւէր ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը, ին­չո՞ւ ստո­րագ­րո­ւե­ցին Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը:

Սերժ ­Սարգ­սեա­նի կող­մից հնչե­ցո­ւած այս վերջ­նա­ժամ­կէ­տին ­Թուր­քիա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը բա­ւա­կան ուշ ար­ձա­գան­գե­ցին: ­Ձեր կար­ծի­քով՝ ո՞րն է դրա պատ­ճա­ռը:

Ն­րանք մի քիչ «շո­ւա­րած» էին, չգի­տէին` ի՛նչ պա­տաս­խա­նել: ­Բայց երբ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րը կրկնեց նա­խա­գա­հի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը, ի­րենք ճնշում զգա­ցին: Ան­գա­րան մտա­ծում էր, որ Ս. ­Սարգ­սեա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւնն ան­տե­սե­լով` հար­ցը կը մո­ռա­ցո­ւի, բայց այդ­պէս չե­ղաւ:
­Թուր­քիան փոր­ձում է մե­ղադ­րել ­Հա­յաս­տա­նին այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի տա­պալ­ման մէջ, ա­սում են, որ ­Հա­յաս­տա­նը հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը խախ­տեց, որ` Հ.Հ. ­Սահ­մա­նադ­րա­կան ­Դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը փո­խեց Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի էու­թիւ­նը եւ այլն: Այ­նինչ, դա այդ­պէս չէ: ­Մենք գու­ցէ այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը առ ո­չինչ յայ­տա­րա­րե­լուց յե­տոյ միջ­նորդ­նե­րի կող­մից ճնշում զգանք, բայց ի­րենք էլ լաւ հաս­կա­ցել են, թէ ո՛վ է իս­կա­կան պա­տաս­խա­նա­տուն, ո՛վ է մե­ղա­ւոր, որ հայ-թուր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ չկան:

Ո­չինչ չի՞ կա­րող ­Հա­յաս­տա­նին յետ պա­հել այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներն առ ո­չինչ յայ­տա­րա­րե­լուց: Ե­թէ միջ­նորդ­նե­րը, օ­րի­նակ, հա­մո­զեն, կամ՝ ­Թուր­քիան մի խոս­տում­նա­լից յայ­տա­րա­րու­թիւն ա­նի, դա չի՞ կա­րող դառ­նալ պատ­ճառ, որ Հ.Հ. իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մտա­փո­խո­ւեն:

99,9 տո­կո­սով չկայ: ­Թուր­քիան այն­քան է կրկնել այն, որ մին­չեւ ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցում իր ու Ատր­պէյ­ճա­նի պատ­կե­րաց­րած դրա­կան տե­ղա­շար­ժը չլի­նի, քայլ չի ձեռ­նար­կի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի ուղ­ղու­թեամբ, որ դժո­ւար թէ այս 7-8 շա­բաթ­նե­րի ըն­թաց­քում նման բան ա­նի: ­Բա­ցի դրա­նից` 2008-2009թթ., երբ սկսո­ւեց ֆութ­պո­լա­յին դի­ւա­նա­գի­տու­թիւ­նը, ­Թուր­քիա­յի հա­մար ինչ-որ ա­ռու­մով ­Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կա­րե­ւոր էին, հի­մա դրանք օ­րա­կար­գա­յին չեն ­Թուր­քիա­յի հա­մար: ­Թուր­քիան չի պատ­կե­րաց­նում, թէ ինչ­պի­սի՛ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ կա­րող է ու­նե­նալ ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի հետ, թուր­քա­կան պե­տա­կան մտա­ծո­ղու­թեան մէջ չեն պատ­կե­րաց­նում, թէ ինչ­պէ՛ս կա­րե­լի է յա­րա­բե­րո­ւել ­Հա­յաս­տա­նի հետ: ­Չեմ կար­ծում, որ մի բան փո­խո­ւի, ­Թուր­քիան կողմ­նո­րո­շո­ւի, թէ ի՛նչ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ կա­րե­լի է հաս­տա­տել ­Հա­յաս­տա­նի հետ:

Ա­սա­ցիք, որ ­Թուր­քիա­յի ներ­կա­յիս օ­րա­կար­գում ­Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կար­գա­ւո­րե­լու հարց չկայ: Իսկ մե՞զ հա­մար: ­Մենք ու­նենք փակ սահ­ման­ներ, խնդիր­ներ` ար­տա­հան­ման հետ կա­պո­ւած, եւ մի շարք խնդիր­նե­րի լու­ծու­մը կապ­ւում էր ­Հայ-­Թուր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի հետ: Ար­դեօք այդ խնդիր­նե­րի լուծ­ման յոյ­սը վերջ­նա­կա­նա­պէս չի՞ վե­րա­նում:

Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի չվա­ւե­րա­ցո­ւած լի­նելն ա­ւե­լի վնա­սա­կար է, քան` դրանց բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը: ­Թուր­քիան այդ փաս­տա­թուղթն օգ­տա­գոր­ծում է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման դէմ պայ­քա­րում, ­Հա­յաս­տա­նի վրայ ճնշում գոր­ծադ­րե­լու հար­ցում եւ այլն:
Ինչ վե­րա­բե­րում է մեր կա­րիք­նե­րին, ա­մե­րի­կա­ցի դի­ւա­նա­գէտ­ներն այն ժա­մա­նակ հա­մո­զում էին, որ ե­թէ սահ­ման­նե­րը բա­ցո­ւեն, լաւ կը լի­նի, մեծ շու­կայ կը բա­ցո­ւի մեր ա­ռաջ, բայց մենք տնտե­սա­կան վեր­լու­ծու­թիւն ի­րա­կա­նաց­րե­ցինք ու պարզ դար­ձաւ, որ ­Թուր­քիան չի դառ­նայ մեզ հա­մար 75 մի­լիո­նա­նոց շու­կայ, մին­չեւ մենք մեր ար­տադ­րան­քի մա­կար­դա­կը չբարձ­րաց­նենք: Ե­թէ իս­կա­պէս սահ­մա­նը մի օր բա­ցո­ւի, պատ­րաստ պէտք է լի­նենք մեր ար­տադ­րան­քի մա­կար­դա­կը բարձ­րաց­նե­լու այն ո­րա­կին, ո­րը ըն­դու­նել են ­Թուր­քիա­յում` որ­պէս չա­փա­նիշ:
­Թուր­քիա­յի հետ սահ­մա­նը բա­ցե­լը ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար կա­րե­ւոր է հե­տե­ւեալ տե­սան­կիւ­նից. Հ.Հ. ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հը, ով — այդ թւում՝ մեր կող­մից — մե­ղադր­ւում էր թուր­քա­սէր լի­նե­լու մէջ, ինքն էր, որ ա­սաց, թէ սպառ­նա­լիք կայ ­Թուր­քիա­յի կող­մից, եւ դրա հա­մար բա­նակ­ցեց ռու­սա­կան ռազ­մա­կան խա­րիսխ­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նում ներ­կա­յաց­նե­լու շուրջ: ­Հա­յաս­տա­նում ­Թուր­քիան տես­նում են որ­պէս ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան գլխա­ւոր սպառ­նա­լիք: Ե­թէ ­Թուր­քիան ու­զում է, որ մենք փո­խենք մեր զգա­ցու­մը, պէտք է բնա­կա­նոն յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ու­նե­նանք: ­Դա չի նշա­նա­կում սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ: ­Դի­ւա­նա­գի­տա­կան բնա­կա­նոն յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ են պէտք, սահ­մա­նը փակ պա­հե­լը թշնա­մա­կան վե­րա­բեր­մունք է: Ուս­տի ­Թուր­քիան պէտք է փո­խի իր կե­ցո­ւած­քը, ­Հա­յաս­տա­նի հետ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տի:
­Բայց սա չի նշա­նա­կում, որ ­Հա­յաս­տան եւ ­Թուր­քիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը պէտք է այս­պի­սին մնան, ո՛չ, դրանք պէտք է բնա­կա­նո­նա­նան:
Ըստ իս, նա­խա­գա­հի մտքում կար Ա­րեւ­մուտ­քի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ կար­գա­ւո­րե­լու հե­ռան­կա­րը: ­Հայ-թուր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի յե­տե­ւում ի­րա­կա­նում ե­ղել են ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներն, նրանք էին ու­զում, որ կող­մե­րի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հաս­տա­տո­ւեն եւ մին­չեւ հի­մա, որ ին­քը ձգում է, առ ո­չինչ չի հա­մա­րում դրանք հէնց այ­սօր, հէնց այս նպա­տակն ու­նեն` Ա­րեւ­մուտ­քի հետ չվա­տաց­նել յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը:
Այ­լեւս ոե­ւէ մէ­կը չի կա­րող ­Հա­յաս­տա­նին մե­ղադ­րել, որ ­Հա­յաս­տա­նը չփոր­ձեց կար­գա­ւո­րել ­Թուր­քիա­յի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը: ­Լե­ւոն ­Տէր-­Պետ­րո­սեա­նի ժա­մա­նակ բա­զում փոր­ձեր ե­ղան, ­Ռո­պերթ ­Քո­չա­րեա­նը եւս բա­զում տար­բե­րակ­ներ փոր­ձեց, ­Սերժ ­Սարգ­սեանն էլ տես­նում էք` փոր­ձում է: Ինչ ա­սել են` փոր­ձել ենք, այ­լեւս ոչ մէ­կը մեզ չի կա­րող մե­ղադ­րել, որ չենք փոր­ձել:

Պա­րո՛ն ­Մա­նո­յեան, երբ Հ.Յ.Դ.ն ­տա­րի­ներ ա­ռաջ դուրս ե­կաւ իշ­խա­նա­կան քոա­լի­սիո­նից, Հ.Հ.Կ.ի հետ տա­րա­կար­ծու­թիւն­նե­րից մէ­կը հէնց ­Հայ-­Թուր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րին էր վե­րա­բե­րում: Գ­րե­թէ 1 տա­րի ա­ռաջ Հ.Յ.Դ.ն ­վե­րա­դար­ձաւ իշ­խա­նու­թիւն` որ­պէս քոա­լի­սիոն գոր­ծըն­կեր, ին­չից յե­տոյ ա­միս­ներ անց ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նը յայ­տա­րա­րեց ­Հայ-­Թուր­քա­կան Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը առ ո­չինչ յայ­տա­րա­րե­լու մա­սին: Հ.Յ.Դ.ն ­դեր ու­նե­ցե՞լ է այս ո­րոշ­ման կա­յաց­ման մէջ:

2009թ­.ին մենք յայ­տա­րա­րե­ցինք, որ դուրս ենք գա­լիս քոա­լի­սիո­նից, ոչ թէ նրա հա­մար, որ չգի­տէինք, թէ այս հար­ցում բա­նակ­ցու­թիւն­ներ են վար­ւում, այլ ո­րով­հե­տեւ չգի­տէինք, թէ Ապ­րիլ 24ի նա­խօ­րէին պէտք էր ներ­կա­յա­ցո­ւէր ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­զը: ­Մենք ու­նէինք տա­րա­կար­ծու­թիւն կա­ռա­վա­րու­թեան հետ տնտե­սա­կան, ըն­կե­րա­յին ո­րոշ հար­ցե­րում, բայց կար նաեւ այս խնդի­րը, Ար­ցա­խի խնդի­րը, իսկ երբ տե­սանք, որ այս հար­ցում ա­ռանց մեզ տե­ղե­կաց­նե­լու ո­րո­շում կա­յա­ցո­ւեց, ճիշդ էր դուրս գա­լը: ­Կար­ծում եմ, որ նա­խա­գա­հի հա­մար սա ան­ցան­կա­լի չէր, ո­րով­հե­տեւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րում նա­խա­գա­հը դա էլ է օգ­տա­գոր­ծել, թէ շատ մի՛ ճնշէք, ես կորց­րել եմ…
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը ստո­րագ­րե­լուց 1 տա­րի անց, Հ.Հ.Կ. հա­մա­գու­մա­րում նա­խա­գա­հը յայ­տա­րա­րեց, որ հի­մա այլ մօ­տե­ցում ու­նենք, քան` մէկ տա­րի ա­ռաջ: Այն ակն­կա­լի­քը, որ կար ­Թուր­քիա­յից, մէկ տա­րի յե­տոյ յօդս էր ցնդել` շնոր­հիւ ­Թուր­քիա­յի: Վս­տահ եմ, որ մեր մօ­տե­ցում­ներն այս հար­ցում ազ­դել են նա­խա­գա­հի մտա­ծո­ղու­թեան վրայ, բայց ա­սել, որ միայն մենք ենք ե­ղել այս ո­րոշ­ման պատ­ճառն` այդ­պէս չէ: ­Նա­խա­գա­հը մին­չեւ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի ստո­րագ­րումն էլ, երբ ո­րո­շեց այ­ցե­լել սփիւռ­քեան կենտ­րոն­ներ, ին­չից յե­տոյ ստո­րագր­ման օ­րը հան­դէս ե­կաւ ե­լոյ­թով, ար­դէն ար­տա­յայ­տել էր ո­րո­շա­կի փո­փո­խու­թիւն:
­Նա­խա­գա­հը բա­ւա­կան ինք­նավս­տահ կեր­պով մին­չեւ իր պաշ­տօ­նա­վար­ման հա­մա­րեա վեր­ջին օ­րը պա­հում է ստո­րագ­րու­թիւ­նը յետ վերց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը: ­Նա մէկ ա­ռի­թով ա­սաց, որ ես սկսել եմ գոր­ծըն­թա­ցը, ճիշդ կը լի­նի, որ ես էլ այն ա­ւար­տեմ: Ա­մէն դէպ­քում, հնա­րա­ւո­րու­թիւն թող­նում է միջ­նորդ­նե­րին` ա­նե­լիք­նե­րը ա­նե­լու, որ չա­սեն, թէ ժա­մա­նակ չկար ի­րա­վի­ճա­կը կար­գա­ւո­րե­լու, չմե­ղադ­րեն ա­ճա­պա­րե­լու մէջ: Ուս­տի՝ իր պաշ­տօ­նա­վար­ման մին­չեւ վեր­ջին օ­րը, մին­չեւ լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րի ա­ւար­տի վեր­ջին օ­րը, պա­հում է ստո­րագ­րու­թիւնն այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի տակ:

***
­Հար­ցին` ի՞նչն է փո­խո­ւել թուրք-գեր­մա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րում, ին­չո՞ւ նա­խորդ տա­րի ­Գեր­մա­նիա­յի վար­չա­պետ Ան­կե­լա ­Մեր­քե­լը յայ­տա­րա­րեց, որ ­Թուր­քիա­յի նկատ­մամբ ­Գեր­մա­նիա­յի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը հնա­րա­ւոր է խստա­ցո­ւի, բայց օ­րերս ­Գեր­մա­նիա­յի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րարն ա­սաց, թէ հնա­րա­ւոր ա­մէն բան կ­՛ա­նեն թուրք-գեր­մա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւոր­ման հա­մար, ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեա­նը պա­տաս­խա­նեց.-
«­Գեր­մա­նիա­յի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Թուր­քիա­յի նկատ­մամբ չի փո­խո­ւել: ­Պար­զա­պէս վե­րա­նա­յում­ներ են ե­ղել: ­Պէտք է ըն­դու­նել, որ ­Թուր­քիան յա­ջո­ղել է Եւ­րո­պա­յին ինչ-որ ի­մաս­տով պա­տանդ պա­հել` սպառ­նա­լով սի­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րով: 1 տա­րի ա­ռաջ ­Թուր­քիան հնա­րա­ւո­րու­թիւն էր տա­լիս, որ փախս­տա­կան­նե­րը հաս­նեն Եւ­րո­պա, եւ դա ճնշում էր Եւ­րո­պա­յին, եւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը վատ­թա­րա­ցան նաեւ այս պատ­ճա­ռով: ­Վե­րա­նա­յել է իր կե­ցո­ւած­քը նաեւ ­Թուր­քիան: Ն­րանք էին մե­ղադ­րա­կան ո­ճով խօ­սում, բայց փո­խե­ցին ի­րենց հռե­տո­րա­բա­նու­թիւ­նը` հաս­կա­նա­լով, որ ­Գեր­մա­նիա­յի հետ չյա­րա­բե­րո­ւել չեն կա­րող»:
Ըստ ­Մա­նո­յեա­նի՝ Եւ­րո­պան պա­տանդ է ­Թուր­քիա­յի ձեռ­քում, եւ դա ո­րո­շա­կի կե­ցո­ւածք է թե­լադ­րում Ա­րեւ­մուտ­քին, ա­մէն դէպ­քում, թէ՛ Ե.Մ. օ­րա­կար­գից, թէ՛ ­Թուր­քիա­յի օ­րա­կար­գից հա­նո­ւել է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեա­նը ­Թուր­քիա­յի ան­դա­մակ­ցու­թեան խնդի­րը: «­Գու­ցէ յա­տուկ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ լի­նեն, նման կար­գա­վի­ճակ լի­նի, բայց ան­դա­մակ­ցու­թեան հար­ցը, ե­թէ ոչ առ­յա­ւէտ, գո­նէ ա­ռա­ջի­կայ 10-15 տա­րի­նե­րի հա­մար, օ­րա­կար­գից հա­նո­ւած է»,- նշեց Հ.Յ.Դ.ա­կա­նը:
Այս ըն­թաց­քում, ըստ ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեա­նի, ­Թուր­քիան դար­ձաւ ոչ թէ եւ­րո­պա­կան, այլ` ա­ւե­լի իս­լա­մա­կան եւ հե­ռա­ցաւ եւ­րօ-հա­մար­կու­մից: «­Թուր­քիա­յի ան­դա­մակ­ցու­թեան գոր­ծըն­թաց ի­րա­ւա­կա­նօ­րէն կայ, բայց տէ ֆաք­թօ չկայ: ­Թուր­քիա­յում այն­պի­սի խնդիր­ներ կան, ո­րոնց ա­ռաջ Եւ­րո­պան աչք է փա­կում, բայց յայ­տա­րա­րում է, որ ան­դա­մակ­ցու­թեան հարց չկայ: ­Թուր­քիան ու­նի Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը խո­րաց­նե­լու խնդիր, բայց` ոչ ան­դա­մակ­ցու­թեան»,- նշեց նա:
­Կի­րօ ­Մա­նո­յեանն ա­սաց, որ ­Թուր­քիան ցան­կու­թիւն չու­նի զի­ջում­նե­րի գնա­լու, երկ­րում ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ է, դա­տա­րան­նե­րը չեն գոր­ծում, հա­զա­րա­ւոր մար­դիկ աշ­խա­տան­քից ա­զատ­ւում են, քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ձեր­բա­կա­լում են, եւ նման պայ­ման­նե­րում անհ­նար է ան­դա­մակ­ցել Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեա­նը:

***

­Խօ­սե­լով թուրք-ա­մե­րի­կեան լա­րո­ւած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի մա­սին` Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հայ ­Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տուն ա­սաց, որ Ո­ւա­շինկ­թը­նը փոր­ձել է կար­գա­ւո­րել յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ­Թուր­քիա­յի հետ, բայց ­Թուր­քիան ու­զում է, որ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներն բո­լոր խնդիր­նե­րում, այդ թւում` ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցում, իր «նո­ւա­գի տակ պա­րի», ինչն ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րի ներ­կա­յիս իշ­խա­նու­թեան հա­մար հեշտ չէ: