­­Սօս ­­Վա­նի

­­Լու­սի­նը այդ օ­րե­րուն թարմ էր ա­ւե­լի, ու շա՛տ գրա­ւիչ: ­­Կը սա­հէր եր­կին­քի կա­պոյտ ան­հու­նու­թե­նէն՝ մա­նու­կի մը հան­դարտ ու պայ­ծառ ե­րազն ըլ­լար կար­ծես: Աստ­ղե­րը սի­րոյ խռով­քէն ա­չուկ­նին կը գո­ցէին, կը պա­հո­ւը­տէին լու­սի­նէն ծո­րող շա­ման­դա­ղին ե­տե­ւը, ու չէին տես­նո­ւեր: Եր­կին­քը կը մնար մի­միայն լուս­նին. կը թրթռար, կը խնդար ու խա­ղեր կ­‘ը­նէր: Իր ճա­ռա­գայթ­նե­րը կը ցրցքնէր ա­ռատ ու հրա­շա­լի: Այս­պի­սի պա­հե­րուն՝ ի­րենց թագս­տոց­նե­րէն դուրս կ­­՚ել­լէին յա­ւեր­ժա­հար­սե­րը, կը պա­րէին, կամ՝ կը համ­բու­րէին ծա­ղիկ­նե­րը:


Եր­կին­քը՝ ծանր ու ա­նօ­րի­նակ թուխ­սով: ­­Հունձ­քը՝ հա­րա­զա­տօ­րէն եւ հո­գիի խռով­քո­վը կը խօ­սէր հո­ղին հետ: ­­Ծա­ռե­րը զգա­յուն ե­րաժշ­տու­թեան մը հրա­պոյ­րը կը բա­ցատ­րէին: ­­Գե­տա­կը՝ որ լուս­նի շո­ղե­րուն տակ կը նմա­նէր ­­Խա­չի­կենց հար­սի ար­ծաթ կա­մա­րին, կը քսո­ւէր իր ա­փե­րուն եւ ա­նոնց հա­մար կ­’եր­գէր ջու­րե­րու յա­ւի­տե­նու­թեան եր­գը…:
­­Սէր կար եր­կին­քի մէջ եւ երկ­րիս վրայ՝ որ­պէս ա­ռօ­րեա­յի ձանձ­րոյ­թը քաղց­րաց­նող յոյզ, եւ կեան­քի հո­սու­մը դաշ­նա­ւո­րող օ­րէնք…: ­­Վասն­զի ՍԷՐԸ, որ­պէս բա­ցար­ձակ տի­րա­պե­տու­թիւն եւ ինք­նավս­տահ իշ­խան՝ մտած էր ար­դէն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան վէ­պին մէջ, կը շար­ժա­ռո­տէր ա­րար­չա­կան եր­կը…:
­­Սէ­րը, այն օ­րէն ետ­քը, աշ­խար­հը լե­ցուց ապ­րու­մին ցան­կու­թեամբ: Ա­սուն­նե­րու եւ ա­նա­սուն­նե­րու մէջ դրաւ տար­փան­քի մո­լե­ռանդ եւ ան­նե­րող կիր­քը: Ա­սոր հա­մար էր որ մար­դիկ եւ կեն­դա­նի­նե­րը ճանչ­ցան միայն մէկ հի­ւան­դու­թիւն, սի­րոյ հի­ւան­դու­թիւ­նը, եւ գիտ­ցան ա­մէն ինչ բա­ցատ­րել սի­րով եւ ա­նոր յայտ­նա­բե­րած ի­րա­կա­նու­թեամբ:


­­Լու­սինն ալ սի­րեց, բո­լոր սի­րող­նե­րուն պէս: ­­Տագ­նա­պե­ցաւ եւ ծիւ­րե­ցաւ: ­­Դէմ­քը մո­խի­րի գոյն ա­ռաւ, վասն­զի ընտ­րած էր սի­րոյ ա­մե­նէն դժո­ւար եւ հո­գին հնհնցնող ճամ­բան, ո­րով­հե­տեւ լսած էր որ՝ բարդ ու թնճու­կո­ւած ՍԷՐԸ կը բե­րէ հա­ճե­լի եւ գի­նովց­նող վա­յել­քի մը տպա­ւո­րու­թիւ­նը:
­­Լու­սի­նը կը տա­ռա­պէր: ­­Կը փնտռէր իր սի­րա­կա­նը ու չէր գտներ: ­­Կու լար: Ա­նոր ար­ցուն­քին կա­թիլ­նե­րը կ­՚իջ­նէին խո­տե­րու եւ բոյ­սե­րու վրայ. մար­դը զա­նոնք ցօղ ա­նո­ւա­նեց, մար­գա­րի­տի պէս պտո՜ւղ-պտո՜ւղ, ջինջ ու պայ­ծառ, ա­նոնք՝ կը սնու­ցա­նէին, կը թար­մաց­նէին բու­սա­կա­նու­թիւ­նը:
­­Գի­շեր մը, լուռ ու խո­հա­կան: ­­Լու­սի­նը գտաւ իր սի­րու­հին, ­­Գիւ­ղին ­­Հար­սը, ան՝ ո­րուն մոր­թը ծաղ­կած վար­դաս­տա­նի մը բու­րումն ու­նէր, եւ մի­սը, մեղ­րած­ծու­կի չափ հա­ճե­լի. ան, որ աչ­քե­րուն մէջ սի­րոյ մեղ­րին խռով­քը կ­‘ապ­րէր՝ տար­փա­ծու աս­տո­ւա­ծու­հիի մը ան­թե­րի կա­տա­րե­լու­թեամբ:
­­Գիւ­ղին հար­սը դուրս ե­լած էր ի­րենց տու­նէն, նստած էր լճա­փը: ­­Գի­շեր: ­­Դաշ­տե­րուն մէջ զո­վու­թիւն կար: ­­Հար­սը լճա­կին քաղց­րա­նո­ւագ մրմունջ­նե­րէն՝ ի­րեն հա­մար սի­րեր­գու­թիւն կը հիւ­սէր ու զայն կը գու­նա­ւո­րէր ե­րե­ւա­կա­յու­թեան վառ-վառ գոյ­նե­րո­վը:
«Ա­նուշ է ՍԷՐԸ: Ա­նոր յուշն ան­գամ կը կեն­դա­նաց­նէ ա­րո­ւին կեան­քը, անզս­պե­լի ոյ­ժին եւ յանդգ­նու­թեան կրա­կո­վը կը լեց­նէ զայն:
«Ա­ռինք­նո՜ղ, խեն­թեց­նող է ՍԷՐԸ, որ հրա­բորբ ե­րե­ւա­կա­յու­թեան մը պճնա­զարդ սկի­հո­վը կը մա­տու­ցո­ւի: Ա­նոր տես­քը հեշ­տագր­գիռ է եւ մի­սը՝ լիաց­նող. ո՛վ որ ան­գամ մը զայն վա­յե­լեց՝ այ­լեւս չի կրնար մոռ­նալ, ու միշտ պի­տի փնտռէ զա­նի­կա:
«­­Սի­րոյ բոյ­րը հո­գի­նե­րը կը ծան­րացնէ: Ա­ռանց սի­րոյ՝ կեան­քը յա­ւի­տե­նա­կան գի­շեր մըն է, վիշ­տը զար­կած է ա­նոր ա­րե­ւը: Եր­գը չի կրնար բխիլ հա­գագ­նե­րէն ու կտուց­նե­րէն մին­չեւ որ ­­Սէ­րը իր քաղցր օ­ծու­թեամ­բը չգրգռէ զա­նոնք, հոն չարթնց­նէ ա­րո­ւես­տին յոյ­զը. բառն ալ պի­տի դժկա­մա­կի լե­զո­ւի վրա­յէն սա­հիլ, քաղց­րա­նալ՝ քա­նի որ ա­նոր կը պակ­սի սի­րոյ խռով­քը:
«Երբ ե­րաշտ է՝ ա­րե­ւը կը մրկէ հունձ­քը, կը խան­ձէ ծա­ղիկ­ներն ու բոյ­սե­րը: ­­Կու­գայ անձ­րե­ւը: Օրհ­նեա՛լ ըլ­լայ անձ­րե­ւը, որ կ­­՚իջ­նէ երկ­րիս վրայ՝ կեան­քի յոր­դու­թեամբ: ­­Սիր­տը ա­ռանց սի­րոյ՝ խան­ձած ծա­ղիկն է ու մրկած հունձ­քը…: Օրհ­նեա՜լ ըլ­լայ մա­նա­ւանդ սի­րոյ անձ­րե­ւը… ե­րա­զի մը չափ քնքուշ, ա­րո­ւես­տին չափ ան­թե­րի. երբ սիր­տին յա­տա­կը կ­­՚իջ­նէ՝ հոն կը դնէ ու­ժա­կա­նու­թեան կիր­քը եւ յանդգ­նու­թեան բո­ցը, կը հա­սունց­նէ բա­ռը եւ զայն կը ծան­րաց­նէ ի­մաս­տով…:
«­­Հա­ճո­յա­կան իշ­խա­նու­հի՜, ՍԷ­­Րը, ան՝ որ կը հագ­նի թան­կար­ժէք հան­դեր­ձան­քը պատ­րան­քին, մե­զի կը ներ­կա­յա­նայ պճնո­ւած տար­փան­քո­վը ապ­րո­ւած վայր­կեա­նին ու կը խեն­թեց­նէ մեզ: Ու մենք՝ ա­նոր ե­տե­ւէն կ­‘եր­թանք այն գառ­նու­կին նման, որ իր տի­րոջ կը հե­տե­ւի՝ վասն զի ա­նի­կա իր ա­փին մէջ փունջ մը թարմ խոտ ու­նի…:
«­­Սէ­րը պէտք է կար­դալ ամ­բող­ջա­կան եր­կի մը պէս, իր մի­ջա­վայ­րին հա­րա­զա­տու­թեան եւ բխման պայ­ման­նե­րուն հա­մե­մատ: Ով որ չի՛ պրպտեր ­­Սի­րոյ ­­Տան բո­լոր սե­նեակ­նե­րը եւ չի ճանչ­նար ա­նոնց մէջ զե­տե­ղո­ւած ա­ռար­կա­նե­րը՝ դժբախտ մըն է: ­­Յա­ւի­տե­նա­կա՛ն դժբախտ մը: ­­Սէ՛ր, ո՛վ առ­նա­կան աս­տո­ւա­ծու­թիւն. սիր­տե­րու երկ­նա­կա­մա­րին վրայ յա­ծող ա­րեւն ես…:
«­­Սէ՜ր, քու ձայնդ կը թմրեց­նէ զիս, ո՛վ իմ հո­գիիս բու­րում­նա­ւէտ ծաղ­կաս­տա­նին վրայ իր ցօղն ու զո­վու­թիւ­նը գնող գե­ղեց­կու­թիւն…»:


Լ­ռեց եր­գը:
Լ­ռած էին նաեւ եր­կինքն ու եր­կի­րը: ­­Սի­րեր­գու­թեան ջեր­մու­թիւ­նը զար­կեր էր մօ­տա­կայ պար­տէ­զը՝ ուր ռե­հան­նե­րը կը հո­տէին, յոր­դու­թեամբ ու ժխո­րով կը փլէին, ինչ­պէս հին­ցած պատ մը՝ ճամ­բուն վրայ: ­­Կը խայ­տա՜ր ծի­րա­նի ծա­ռը, ո­րուն պտուղ­նե­րը թարմ էին վեշ­տաս­նա­մեայ աղջ­կան մը այ­տե­րուն պէս եւ ա­րե­ւա­գոյն փայ­լով: ­­Ծի­րա­նին մրգաս­տան­նե­րու ­­Գիրք Ծնն­դո­ցին պատ­մու­թիւ­նը կ­­՚ը­նէր նո­րա­տուն­կի մը՝ որ տա­կա­ւին չէր գի­տեր ծա­ռե­րու ան­ցեա­լը եւ բո­լոր այն բա­նե­րը, ո­րոնք կը կազ­մէին պտղա­տու ծա­ռե­րու ցե­ղա­յին հպար­տան­քը…:
­­Պար­տէ­զը կը գու­նա­փո­խո­ւէր եւ կը լիա­նար խոր­հուր­դով, ի­մաս­տի նոր ձեւ ու տա­րազ կը ստա­նար: Ըն­կու­զե­նի­նե­րը կը տի­րա­պե­տէին մի­ջո­ցին: Թ­թե­նի­նե­րը վէ­ճի բռնո­ւեր էին սա­լո­րե­նի­նե­րուն հետ: Եղ­րե­ւա­նին իր ծաղ­կած ող­կոյզ­նե­րը՝ հար­սի մը լե­ցուն ստինք­նե­րուն նման կա­խեր էր իր շու­քէն անց­նող ա­ռո­ւա­կին վրայ… ա­նոնց բարկ հո­տը թե՜լ-թե՜լ կը քա­կուէր ու կը հա­լէր ջու­րե­րուն մէջ ու ծա­ղիկ­նե­րուն վրայ:
­­Վերս­տին կը պայ­թի գիւ­ղի հար­սին սի­րեր­գու­թիւ­նը:
«Է՜­գը, միշտ է՜­գը, ի­մաս­տուն եւ հա­ճե­լի, գե­ղե­ցիկ եւ ան­պար­տե­լի՝ միշտ եւ ա­մէն տեղ: Որ­քա՜ն ար­գա­հա­տե­լի են սա ա­րու­նե­րը: Ա­ռանց կնոջ՝ կեան­քը ա­նա­պատ պի­տի ըլ­լար, եւ ա­րե­ւուն՝ ա­նոր մէջ թա­փա­ռող յի­մար մը»:
«Որ­քա՜ն ու­րախ եմ կին ծնած ըլ­լա­լուս հա­մար: Ես՝ ձանձ­րոյ­թը կրնամ լեց­նել հրճո­ւան­քով, ու կեան­քը եր­ջան­կու­թեան մի­ջու­կով: ­­Կը բա­նիմ գե­ղեց­կու­թիւն եւ հա­ճոյք: Ես՝ մարմ­նա­ւոր խոր­հուրդն եմ սէր կո­չո­ւած յա­ւի­տե­նա­կան տագ­նա­պին, ո­րուն ինք­նա­յօ­ժար են­թար­կո­ւիլ կ­­՚ու­զեն ո՛չ միայն հա­սա­րակ մահ­կա­նա­ցու­նե­րը, այլ­նաեւ տի­րա­կա­լող աս­տո­ւած­նե­րը:
«Ա­նա­ռակ եմ, քիչ մըն ալ չար, ո­րով­հե­տեւ կը սի­րեմ: ­­Կը սի­րեմ՝ ո­րով­հե­տեւ կը փա­փա­քիմ տան­ջել ու խո­նար­հեց­նել ա­րուն, կը ցան­կամ պայ­թեց­նել ա­րո­ւի մը սի­րոյ բո­լոր մթե­րա­նոց­նե­րը, ա­նոնց­մէ պար­պել տալ տար­փան­քի ամ­բող­ջա­կան գու­մա­րը, քա­մել տալ մին­չեւ յե­տին կա­թի­լը… շի­նել ծով ու ով­կեան, ա­պա՝ սի­րոյ նոր եւ ան­նե­րե­լի ար­կա­ծախնդ­րու­թեան մը կա­րօ­տո­վը մէջ նե­տո­ւիլ ու լո­ղալ ո­գես­պառ եւ խե­լա­յե­ղու­թեան մը ա­մե­նէն տա­րօ­րի­նա­կո­վը:
«Կ­­՚ու­զեմ վտանգ­նե­րուն դէմ-յան­դի­ման գալ, մա­հո­ւան մէջ՝ մա­հը համ­բու­րել: ­­Վեր­ջա­պէս տա­ռա­պիլ՝ տաս­նա­պա­տիկ ան­գամ տա­ռա­պեց­նե­լու հա­մար քեզ»:
­­Գի­շե­րո­ւան եր­րորդ պահն է: ­­Նո­րէն կ­­՚ընդ­հա­տի հար­սին սի­րեր­գու­թիւ­նը: ­­Պար­տէ­զը ծան­րօ­րէն կը քնա­նայ, սի­րոյ ե­րա­զը փայ­փա­յե­լով եւ ա­նոր տար­բե­րակ­նե­րը համ­բու­րե­լով: ­­Լի­ճը պեր­ճա­ղի­ճի մը մարմ­նին փափ­կու­թեամբ եւ ա­նոր հա­րուստ բու­րու­մո­վը տա­րա­ծո­ւեր էր պար­տէ­զին եր­կայն­քը, ջու­րե­րը կ­‘օ­ծո­ւէին խոր­հուր­դին ան­բա­ցատ­րե­լի իւ­ղո­վը: ­­Ծա­ռե­րու սլսլու­քը եւ հար­սին սի­րեր­գու­թիւ­նը կա­խար­դեր էին լի­ճը: ­­Սի­րոյ յոյ­զը զար­կեր էր նաեւ գիւ­ղը:
­­Յոգ­նած գի­շե­րը՝ պա­ռա­ւի մը «լոր­լոմ» ծի­ծին պէս թոյլ, կա­խո­ւեր էր երկ­րին վրայ: ­­Կար­կա­մեր էր գիւ­ղին ճամ­բան, ուր­կէ սի­րա­մոլ ու ա­նա­ռակ հար­սը ե­կած էր լսե­լու իր հո­գիին կար­ծի­քը՝ ան­շօ­շա­փե­լի ու վե­րա­ցա­կան սի­րոյ մա­սին:
­­Գիւ­ղին ­­Հար­սը յա­գե­ցած էր մարմ­նա­ւոր­նե­րու սէ­րէն: ­­Բա­ռե­րու հետ­քով ե­կած սէ­րը կ­‘ա­տէր: ­­Կը խոր­շէր խոր­հուրդ եւ հան­գոյց չու­նե­ցող սէ­րէն: ­­Գիւ­ղին ­­Հար­սը փնտռէր էր նիւ­թէն խոյս տո­ւող սէ­րը, որ կու­գայ հեւ­քի եւ տքո­ցի ու­ղիո­վը, որ­պէս խայ­թող օձ ու կա­րիճ, որ­պէս մա­հա­բեր խոր­շակ եւ հո­գին տա­ռա­պեց­նող ցաւ: ­­Հար­սը իր սիր­տը ջեր­մա­ցուց ե­րա­զին կրա­կո­վը, հո­գիին մէջ ա­ճե­ցուց փնտռո­ւած ու չգտնո­ւած սէ­րը, ա­սոր հա­մար փա­խաւ իր փե­սա­յին ծո­ցէն ու գի­շե­րով ե­կաւ լճա­փը նոր սի­րեր­գու­թեան մը ի խնդիր:
­­Գիւ­ղին ­­Հար­սը բո­ցա­վառ ջահ մըն էր: ­­Հին ա­րո­ւեստ­նե­րու յղաց­ման պէս հա­րուստ էր ա­նոր մար­մի­նը: ­­Գի­շե­րը ծան­րա­ցած՝ անձ­րեւ ու­նե­ցող ամ­պե­րու պէս: ­­Սէ­րէն թուլ­ցեր էր ա­մէն ինչ: ­­Խոն­ջած էր նաեւ ­­Գիւ­ղի ­­Հար­սը. ա­նի­կա քնա­ցաւ լճա­կին ու պար­տէ­զին մէջ­տե­ղը:
Եւ խո­րո՜ւնկ քնա­ցաւ:


­­Գի­շե­րո­ւան չոր­րորդ պահն էր: ­­Լու­սի­նը ե­րեւ­ցաւ լե­րան մը կո­ղէն, զգու­շա­ւոր եւ շունչ բռնած՝ բարձ­րա­ցաւ, երկ­րին վրայ փնտռեց իր սի­րու­հին, զայն գտաւ քնա­ցած վի­ճա­կին մէջ, պար­տէ­զի ու լճա­կի մէջ­տե­ղը: Խն­դաց ու բերկ­րե­ցաւ լու­սի­նը, իր շո­ղե­րը մէկ­տե­ղեց. պա­րան շի­նեց, ու հար­սին մէջ­քը ան­ցուց, որ վեր քա­շէ, տա­նի եր­կին­քը ու միա­սին ապ­րին իր ե­թե­րա­յին պա­լատ­նե­րու մէջ:
­­Հար­սը կը քնա­նար…:
­­Կուրծ­քին մէջ­տե­ղը կը հանգ­չէր ­­Սի­րոյ ­­Գիր­քը: ­­Լու­սի­նը վեր քա­շեց զգու­շու­թեամբ, որ չարթնց­նէ իր սի­րու­հին, մա­նա­ւանդ չցաւց­նէ ա­նոր մէջ­քը…: ­­Քա­շեց շուն­չը բռնած եւ փափ­կու­թեան ա­մե­նէն նուր­բո­վը, բայց շո­ղէ պա­րա­նը փրթաւ յան­կարծ ու հար­սը ին­կաւ լի­ճին մէջ, ծան­ծա­ղուտ տեղ մը…:
­­Լա­ցով ու տխրու­թեամբ՝ լու­սի­նը ի­ջաւ լճեզ­րը, փնտռեց իր սի­րու­հիին ջրա­խեղդ դիա­կը, մա­տը միայն գտաւ, ա­նի­կա՝ ջու­րէն դուրս տնկո­ւեր էր մո­մի մը դիր­քո­վը: ­­Լու­սի­նը իր շրթունք­նե­րը դպցուց հար­սի ցցո­ւած մա­տին, համ­բու­րեց զայն՝ սի­րոյ բար­կո­վը եւ հո­գիի ջեր­մու­թեամբ, համ­բոյ­րէն եւ սի­րոյ հրաշ­քէն՝ մա­տը ծա­ղի­կի մը փո­խո­ւե­ցաւ, որ ան­կէ վերջ կո­չո­ւե­ցաւ «հարս­նե­մատ», ճեր­մակ թեր­թե­րով եւ հրա­շա­գեղ տես­քով ծա­ղիկ մը՝ որ այն օ­րէն ի վեր կը գե­ղեց­կաց­նէ ջու­րե­րու հա­մայ­նա­պատ­կե­րը, ու նոր խորհր­դա­ւո­րու­թիւն կը հա­գո­ւեց­նէ ա­նոնց անն­ման ու գերհ­զօր թա­գա­ւո­րու­թեան…: