­Մայք ­Չի­լին­կի­րեան

«­Պա­տե­րազ­մը հիմ­նա­պէս փո­խեց գո­յա­վի­ճակ­նե­րը։ ­Տակ­նուվ­րայ ե­ղաւ մեր ժո­ղո­վուրդն ալ։ ­Հայ գի­րը եւ գրա­կա­նու­թիւ­նը մա­հա­մերձ է։ Ա­մէն հա­յու պար­տա­կա­նու­թիւնն է ը­նել կա­րե­լին՝ վերջ­նա­կան կո­րուս­տէ փրկե­լու հա­մար մեր տպագ­րա­կան խօս­քը։
Պ­ռակ առ պռակ հրա­տա­րա­կուե­լիք այս մե­ծա­հա­տոր գիր­քին նպա­տակն է՝ այ­սօ­րո­ւան տխուր պայ­ման­նե­րուն մէջ պա­հել հայ գիր­քը, բա­րո­յա­կան եւ հո­գե­կան կապ ստեղ­ծել ցա­նու­ցիր հա­յա­գա­ղութ­նե­րու մի­ջեւ, խո­րացնել ծա­նօ­թու­թիւ­նը եւ ճո­խաց­նել մտա­յին պա­շա­րը։
Վս­տահ ենք, որ այս նպա­տա­կին ի­րա­գործ­ման պի­տի ա­ջակ­ցին հայ գի­րը ու գիր­քը սի­րող, հայ մշա­կոյ­թին վրայ գուր­գու­րա­ցող եւ հայ­կա­կան ար­ժէք­նե­րը գնա­հա­տող բո­լոր ­Հա­յե­րը»։

«Եր­կու խօսք» խո­րա­գի­րով, այս պարզ նե­րա­ծա­կան գրու­թիւ­նը կը բա­ցատ­րէ նոր եւ յան­դուգն հրա­տա­րակ­չա­կան աշ­խա­տան­քի մեկ­նար­կին պատ­ճառ­նե­րը։ Ա­ւե­լի վար, հրա­տա­րա­կի­չը կը նշէ, թէ ըն­թեր­ցո­ղը, գնե­լով ե­րեք տրախ­միի ար­ժէք ու­նե­ցող հան­րա­գի­տա­րա­նի իւ­րա­քան­չիւր պրակ, շու­տով իր ձեռ­քին մէջ պի­տի ու­նե­նայ ա­ռա­ջին հա­տո­րը։
­Ներ­կա­յիս, մեր տրա­մադ­րու­թեան տակ ու­նինք հան­րա­գի­տա­րա­նի 33 պրակ, ո­րոնք կը հա­շո­ւեն 528 էջ։
­Կը կռա­հենք, որ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը կանգ ա­ռաւ հե­տաքրք­րու­թեան պա­կա­սի, ինչ­պէս նաեւ նիւ­թա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու տկա­րու­թեան պատ­ճառ­նե­րով։ 1940ի սկիզ­բին, ­Յու­նաս­տան կը գտնո­ւէր Բ. հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի նա­խա­շե­մին, տա­կա­ւին չէր կա­րո­ղա­ցած ինք­զինք վե­րագտնել Ա. աշ­խար­հա­մար­տի եւ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի փոր­ձանք­նե­րէն, ժո­ղո­վուր­դը ահ­րե­լի տնտե­սա­կան կա­ցու­թեան մէջ կը գտնո­ւէր, ա­ռա­ւել եւս՝ գաղ­թա­կան­նե­րը։ Այդ ծանր մթնո­լոր­տին մէջ, «­Նոր Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­կան կազ­մը, իր խմբա­գի­րի՝ Ան­տոն ­Կա­զէ­լի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, հա­ղոր­դակ­ցա­կան նոր կա­պեր փոր­ձեց հաս­տա­տել թեր­թի ըն­թեր­ցող­նե­րուն հետ։
Այս­պէս, յա­ռաջ ե­կաւ հան­րա­գի­տա­րա­նի հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, որ նիւ­թա­պէս մատ­չե­լի ըլ­լա­լով, ա­նի­կա գա­ղու­թէն ներս հա­ղոր­դակ­ցու­թեան եւ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու նոր ձեւ մը ըլ­լա­լու յա­ւակ­նու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նար։ ­Յատ­կան­շա­կան է, որ հան­րա­գի­տա­րա­նի է­ջե­րուն մէջ տեղ գտած են տե­ղե­կու­թիւն­ներ յու­նա­հայ հա­մայն­քի կա­ռոյց­նե­րուն եւ գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին, միու­թիւն­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու հա­շո­ւեկ­շիռ­ներ, ըն­կե­րա­յին եւ հա­սա­րա­կա­կան ե­ղե­լու­թիւն­ներ՝ մա­հազդ­ներ, հար­սա­նիք­նե­րու ծա­նու­ցում­ներ, ե­լոյթ­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ եւ նոր գիր­քե­րու հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ։ Է­ջե­րը թո­ւագ­րո­ւած չեն, հա­ւա­նա­բար, որ­պէս­զի գիր­քի կազ­մու­թեան պա­հուն՝ հան­րա­գի­տա­կան նիւ­թե­րով է­ջե­րը ի­րա­րու կա­պո­ւին եւ ա­նոնց շա­րու­նա­կու­թիւ­նը ա­պա­հո­վո­ւի։ ­Կը կար­ծո­ւի նաեւ, թէ տո­ւեալ է­ջե­րը կը կցո­ւէին այն ժա­մա­նա­կին գոր­ծող պե­տա­կան գրաքն­նու­թե­նէն ետք։
­Շարք մը պրակ­նե­րու 2րդ­ է­ջին վրայ կը տես­նենք հան­րա­գի­տա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ա­նուն­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րուն մէջ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ, ­Ռե­թիմ­նօ, ­Նիղ­րի­թա, Օ­րէս­թիա­տա, ­Տի­տի­մո­թի­քօ, Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս, ­Գո­մո­թի­նի, Ք­սան­թի, ­Գա­ւա­լա, Տ­րա­մա, ­Սեր­րէս, Ի­րաք­լիօ, ­Փաթ­րա, ­Քեր­քի­րա, ­Կորն­թոս, ­Մի­տի­լի, ­Լա­րի­սա եւ ­Սի­րոս։ Այս­պէս, հան­րա­գի­տա­րա­նը կը տա­րա­ծո­ւի ամ­բողջ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան մէջ։
­Հան­րա­գի­տա­րա­նի հրա­տա­րա­կի­չին՝ Գ­րի­գոր ­Գը­յը­ճեա­նի ա­նու­նը ա­ռա­ջին ան­գամ կ­՚ե­րե­ւի 9րդ պ­րա­կի կող­քին վրայ։ Գ­րի­գոր ­Գը­յը­ճեան հան­դի­սա­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի փայ­լուն անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն մէ­կը։ Ծ­նած 1910ին՝ Զ­միւռ­նիոյ մէջ, ստա­ցաւ յու­նա­կան եւ ֆրան­սա­կան կրթու­թիւն, ու­սա­նե­ցաւ հնա­գի­տու­թիւն, ա­պա ֆրան­սե­րէն լե­զո­ւի ու­սու­ցիչ ե­ղաւ, իսկ 1924էն մին­չեւ իր մա­հը «­Նոր Օր»ի աշ­խա­տա­կի­ցի եւ օգ­նա­կան խմբա­գի­րի աշ­խա­տանք­նե­րը վա­րեց։ Գ­րի­գոր ­Գը­յը­ճեան, տա­կա­ւին շատ ե­րի­տա­սարդ էր, երբ ընտ­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի կազ­մին մէջ եւ ե­ղաւ Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մե­րու պա­տաս­խա­նա­տու գոր­ծիչ։ Դժ­բախ­տա­բար, խոս­տում­նա­լից ըն­կե­րը կեան­քէն հրա­ժեշտ ա­ռաւ 1943ին, հա­զիւ 33 տա­րե­կա­նին, հի­ւան­դու­թեան պատ­ճա­ռով (տես՝ http://azator.gr/?p=15003)։
­Տե­ղեակ չենք ե­թէ հան­րա­գի­տա­րա­նի գա­ղա­փա­րը Գ­րի­գոր ­Գը­յը­ճեա­նին կը պատ­կա­նէր, սա­կայն վստա­հա­բար՝ ա­նի­կա հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քի ար­դիւնք էր, միա­ժա­մա­նակ՝ այդ տա­րի­նե­րու տո­ւեալ­նե­րուն եւ մի­ջոց­նե­րուն հա­մար բա­ցա­ռիկ նո­րա­ձե­ւու­թիւն մըն էր։
27 Ապ­րիլ 1941ին, գեր­մա­նա­կան զօր­քե­րը մուտք կը գոր­ծեն Ա­թէնք։ Այն օ­րէն, հայ­կա­կան մա­մու­լը դադ­րե­ցաւ գոր­ծե­լէ։ ­Յու­նաս­տա­նի ազա­տագ­րու­մէն ետք, հայ մա­մու­լը վերս­տին լոյս տե­սաւ, այս ան­գամ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի հրա­տա­րա­կու­թեամբ՝ 25 ­Փետ­րո­ւար 1945ին։ Ա­ւե­լի յե­տոյ, յա­ջոր­դե­ցին այլ թեր­թեր եւ պար­բե­րա­կան­ներ, եւս։

(­Յու­նա­րէ­նէ թարգ­մա­նեց՝ Ք.Է.)