Այս տա­րի եւս նշո­ւե­ցաւ ­Գա­րէա­յի մա­տու­ռի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» խո­րա­նի օծ­ման տա­րե­դար­ձը եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 28 ­Յու­նիս 2023-ի ե­րե­կո­յեան:
Ս. եւ ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին հան­դի­սա­պե­տեց եւ իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ՝ գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան:
Սր­բա­զան հայ­րը իր քա­րո­զին ըն­թաց­քին անդրա­դար­ցաւ «­Սերմ­նա­ցա­նի ա­ռակ»-ին ­Ղու­կա­սու ա­ւե­տա­րա­նէն, բա­ցատ­րե­լով ա­նոր խորհր­դա­ւոր ի­մաս­տը: ­Խօ­սե­ցաւ նաեւ սուր­բե­րու տօ­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին, շեշ­տե­լով նոր սե­րուն­դի դաս­տիա­րակ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը՝ մեր ազ­գա­յին կրօ­նա­կան մշա­կոյ­թով:
Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցա­նեց շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ արժ. Տ. ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, կող­քին ու­նե­նա­լով պա­տա­նի դպիր՝ ­Փի­լի­պոս Պ­րուն­ծոս-Ե­րա­նո­սեա­նը:
Եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Ֆիք­սի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ­Գա­րէա­յի Դպ­րաց դա­սե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րու կող­մէ, խմբա­վա­րու­թեամբ բա­րեշ­նորհ՝ ­Պետ­րոս Սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի:
Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին, Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, տեղ­ւոյն ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը, Հ. Կ. ­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղի ու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան միա­ւո­րի ան­դամ­ներ եւ շրջա­նի հա­ւա­տա­ցեալ­ներ:
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը օրհ­նեց մա­տա­ղը եւ նա­խա­գա­հեց հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նին, որ կա­տա­րո­ւե­ցաւ շրջա­նիս հան­գու­ցեալ ­Քա­հա­նա­նե­րու, ­Սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։
­Յա­ջոր­դա­բար, տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, սրա­հի շրջա­բա­կին մէջ, ուր բաշ­խո­ւե­ցաւ մա­տա­ղը, գի­նիի եւ զո­վա­ցու­ցի­չի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, որ գո­հու­նա­կու­թիւն եւ հա­ճե­լի տրա­մադ­րու­թիւն ստեղ­ծեց ներ­կա­նե­րուն մօտ:
­Վեր­ջաց­նե­լով՝ գնա­հա­տան­քի խօսք կ’ար­ժէ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ի­րենց աշ­խա­տան­քով կամ նիւ­թա­կան ներդ­րու­մով սա­տա­րե­ցին այս տօ­նա­կան ե­րե­կո­յի յա­ջո­ղու­թեան: ­Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­ներ տի­կին­ներ ­Շա­քէ Ա­ճէ­րեա­նին եւ Ա­նա­յիս ­Չի­լին­կի­րեա­նին՝ մա­տա­ղին եւ ­Պա­տա­րա­գի «մաս»ին պատ­րաս­տու­թեան հա­մար:
­Վարձ­կը կա­տար բո­լո­րին:­

Ներ­կայ մը