Ա­թէն­քի նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Եր­կու­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2023-ի ե­րե­կո­յեան, ­Նէա Զ­միռ­նիի հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ, տե­ղի ու­նե­ցաւ գո­հա­բա­նա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում։
Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կը վա­յե­լէր հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը հայ յա­րանո­ւա­նու­թեանց պե­տե­րուն, ո­րոնց ներ­կա­յու­թեամբ եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ գո­հա­բա­նա­կան բա­ժի­նը։
­Հա­մախմ­բո­ւած ժո­ղո­վուր­դի կող­քին, ներ­կայ ե­ղան ­Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Յով­սէփ ծ.վ. ­Պէ­զա­զեան, ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու նա­խա­գահ եւ ­Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նի նախագահ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Փոլ ­Հայ­տոս­թեան, ­Գո­քի­նիոյ եւ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան եւ ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան, Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան հիւ­պա­տոս ­Տիգ­րան ­Վար­դա­նեան եւ խորհր­դա­կան­նե­րը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան, Հ.Կ.­Խա­չի, ­Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջ. վար­չու­թիւ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ միու­թե­նա­կան վար­չա­կան­ներ։
­Յու­նա­կան կող­մէն, ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ ե­լոյ­թը պա­տո­ւե­ցին Ա­տի­կէի փոխ­մարզ­պետ Խ­րիս­թոս ­Թէո­տո­րո­փու­լոս, Ատիկէի մարզպետարանի խորհրդական Մերի Վիտալի, նախ­կին նա­խա­րար­ներ եւ ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու­ներ ­Խա­րիս ­Թէո­խա­րիս, Եոր­ղոս ­Քու­մու­ցա­քոս, թեկ­նա­ծու ե­րես­փո­խան­ներ ­Փաւ­լոս Խ­րիս­թի­տիս, ­Վա­սի­լիս Ս­փա­նա­քիս, ­Տու­վա Ա­կե­լի­քի, ­Տո­րա ­Փա­փա­տա­քի, Աննա Գարամանլի, ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պետ Ս­թաւ­րոս ­Ծու­լա­քիս, փոխ­քա­ղա­քա­պետեր ­Վա­կե­լիս ­Խա­չա­տու­րեան, Ք­լե­րի ­Տե­լիեան­նի, Փեթրոս Քուքաս, նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ այժ­մու թեկ­նա­ծուներ Եոր­ղոս ­Քու­թե­լա­քիս, Եոր­ղոս Ք­րի­քրիս, խորհր­դա­կան­ներ Օ­տի­սէաս ­Նա­սի­պեան եւ Եոր­ղոս ­Լա­րի­սիս, ինչ­պէս նաեւ հա­մա­պոն­տա­կան միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչներ Խրիսթոս Տիմոբուլոս, Երվասիոս Քացոթիս եւ Եորղոս Զինիսաս, լրագրող Նիքոս Սթեֆոս:
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ սկաուտ­նե­րու փա­ղանգ մը, գլխա­ւո­րու­թեամբ ազ­գա­յին դրօ­շակ­նե­րու, պա­տո­ւի կանգ­նած էր հիւ­րե­րուն առ­ջեւ եւ ե­լոյ­թի ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան կը պար­զէր տպա­ւո­րիչ պատ­կեր մը։
­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ընկ. ­Գէորգ Ա­ւա­գեան, ո­րուն խօս­քը պի­տի տրո­ւի ա­ռան­ձին։ ­Յա­ջոր­դա­բար, խօսք ա­ռաւ փոխ­մարզ­պե­տը, որ իր զօ­րակ­ցա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով դա­տա­պար­տեց թրքա­կան ցե­ղաս­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ Ան անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու ան­պատ­ժե­լիու­թեան ի­րա­կա­նու­թեան, ա­ռա­ւել դրո­ւա­տեց հայ ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րե­լու ո­գին, ի խնդիր ար­դա­րու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մին։
Երկ­րորդ խօ­սո­ղը ե­ղաւ ­Վա­կե­լիս ­Խա­չա­տու­րեան: Ան կուռ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով վեր ա­ռաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան պայ­քա­րը, որ սկսաւ 19-րդ ­դա­րուն եւ պսա­կո­ւե­ցաւ ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի հաս­տա­տու­մով։ ­Խօ­սո­ղը, անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­լով հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան, շեշ­տեց հայ պա­հան­ջա­տի­րա­կան պայ­քա­րի հանգ­րո­ւան­նե­րը, ­Լիզ­պո­նի հե­րո­սա­գոր­ծու­թիւ­նը, Ար­ցա­խի յաղ­թա­կան նո­ւա­ճում­նե­րը, իսկ դա­տա­պար­տեց թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը՝ 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մէն մին­չեւ Ար­ցա­խի շրջա­փա­կու­մը։ ­Ժո­ղո­վուր­դի ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րուն տակ, փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րեց, թէ մօ­տա­կայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, Հ.Յ.Դ. մար­մին­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Նէա Զ­միռ­նիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին կող­քին պի­տի կանգ­նի նոր մար­մա­րեայ յու­շար­ձան մը, որ պի­տի խորհր­դան­շէ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւ­նը եւ հա­յե­րու ­Յու­նաս­տան հաս­տատ­ման ա­ւե­լի քան 100-ա­մեայ պատ­մու­թիւ­նը։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ կա­տա­րո­ւեցաւ գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թան­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եւ յա­ջոր­դա­բար հո­գե­ւոր հայ­րե­րուն կող­մէ ե­ղան ա­ղօթք­ներ ու ըն­թեր­ցում­ներ։
­Յայ­տա­գի­րի վեր­ջին մա­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում։ ­Հայ հա­մայն­քի ա­նու­նով դափ­նեպ­սա­կը զե­տե­ղեց ­Սե­դա ­Յո­վա­կի­մեան, յա­ջոր­դեց ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պետ Ս­թաւ­րոս ­Ծու­լա­քիս, ա­պա Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան կող­մէ հիւ­պա­տոս ­Տիգ­րան ­Վար­դա­նեան եւ հուսկ՝ փոխ­մարզ­պետ Խ­րիս­թոս ­Թէո­տո­րու­փու­լոս։
­Յու­նա­կան եւ հայ­կա­կան ո­գերգ­նե­րու հնչիւն­նե­րուն տակ, ժո­ղո­վուր­դը յու­զու­մով իր յար­գան­քի տուր­քը յոտն­կայս մա­տու­ցեց մէ­կու­կէս մի­լիոն սրբա­դա­սո­ւած նա­հա­տակ­նե­րուն, ա­պա հա­մախմ­բո­ւած բազ­մու­թիւ­նը միաս­նա­բար մեկ­նե­ցաւ դէ­պի ­Սին­տաղ­մա, իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին բո­ղո­քի քայ­լար­շա­ւին դէ­պի թրքա­կան դես­պա­նա­տուն։

Ընկ. ­Գէորգ Ա­ւա­գեա­նի խօս­քը

1915-2023, 108 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα. Τη γενοκτονία των Αρμενίων συμπατριωτών και προγόνων μας από την Τουρκία. Αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα που είχε σχεδιάσει η ηγεσία των Νεότουρκων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και είχε σκοπό να αφανίσει όλο το αρμενικό έθνος από το χάρτη. Μια πολιτική σοβινιστική και απάνθρωπη εκ μέρους της Τουρκίας, που δεν υπολόγιζε καθόλου τις ανθρώπινες ζωές και δεν είχε ούτε τους ελάχιστους ηθικούς φραγμούς.
Την ίδια ακριβώς πολιτική συνεχίζει να διατηρεί και στις μέρες μας το κράτος της Τουρκίας. Υποστηρίζοντας φανερά το κράτος του Αζερμπαϊτζάν, έχουν αποκλείσει το μοναδικό δρόμο που ενώνει το Αρτσάχ (ή αλλιώς Ναγκόρνο Καραμπάχ) με την Αρμενία και τον υπόλοιπο κόσμο, το ορεινό πέρασμα του Λατσίν, αναζωπυρώνοντας το παγωμένο μέτωπο από τον 44ήμερο πόλεμο του 2020. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζοντας ψευδώς πως δήθεν Αζέροι ακτιβιστές έχουν σφραγίσει τη συγκεκριμένη δίοδο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 130 ημερών, έχει δημιουργηθεί μία τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Δημοκρατία του Αρτσάχ. Ο πληθυσμός των 120.000 Αρμενίων του Αρτσάχ έχει μείνει εντελώς αποκομμένος από τον έξω κόσμο, χωρίς εφοδιασμό σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, και άλλοι 1100 έχουν εγκλωβιστεί στην άλλη πλευρά του δρόμου, ανήμποροι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, μεταξύ αυτών και 270 παιδιά. Aυτήν τη στιγμή εκτυλίσσεται μια τρομερή ανθρωπιστική τραγωδία. Ο αποκλεισμός του Αρτσάχ δε συνιστα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά τμήμα μιας ευρύτερης και συστηματικής πολιτικής του Αζερμπαϊτζάν με στόχο τον πλήρη διωγμό του λαού του Αρτσάχ από την πατρώα γη του, μια πολιτική που ακολουθεί το Αζερμπαϊτζάν από την απαρχή της σύγκρουσης. Τα πογκρόμ και οι σφαγές Αρμενίων στο Μπακού, το Σουμγκάιτ και το Κιροβαμπάντ, τις οποίες ακολούθησαν οι τρεις πόλεμοι που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν εναντίον του Αρτσάχ, είχαν όλοι στόχο να εξαλείψουν τον αρμενικό πληθυσμό από την πατρίδα των προγόνων του και ως εκ τούτου να λύσουν το πρόβλημα μια και καλή.
Η πραγματική δικαίωση που επιζητά και για την οποία αγωνίζεται όλο το αρμενικό έθνος ανά τον κόσμο, δυστυχώς ακόμα δεν έχει έρθει. Το αίμα των 1.500.000 Αρμενίων αθώων θυμάτων της γενοκτονίας δεν έχει στεγνώσει. Η Τουρκία αρνείται κατηγορηματικά όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει στο παρελθόν, όχι μόνο εις βάρος των Αρμενίων, αλλά και κατά των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων. Αρμένιοι και Έλληνες, όλοι οι λαοί που ζούσαν και συνυπήρχαν ειρηνικά στη Μικρά Ασία, δεν είχαν πειράξει ποτέ κανέναν, χωρίς να δώσουν το παραμικρό δικαίωμα. Είχαν αναδείξει το σπουδαίο πολιτισμό τους και το μόνο που ζητούσαν ήταν το δικαίωμα στην εθνική τους ύπαρξη. Αντ’ αυτού, σφαγιάστηκαν και διώχθηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο σε κάθε γωνιά του κόσμου, μακριά από τα πατρογονικά τους εδάφη, αφήνοντας πίσω όλες τους τις περιουσίες που με τόσο κόπο είχαν αποκτήσει, βλέποντας πίσω τα σπίτια τους μέσα στις φλόγες, που με τόσο μεράκι και δουλειά είχαν χτίσει, με δάκρια στα μάτια, όμως ανήμποροι να αντιδράσουν.
Μπορεί ο λαός μας να είναι μικρός και ταλαιπωρημένος, να έχει σκορπιστεί σε κάθε γωνιά της γης, έχοντας βιώσει πολλές κακουχίες και τραγικά γεγονότα στην ιστορία του, έχει όμως αποδείξει τρανά στο πέρασμα των χρόνων ότι ξέρει να αγωνίζεται. Όπου και να βρίσκονται οι Αρμένιοι ανά τον κόσμο, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, αναδεικνύοντας τον υπέροχο πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Δε θα πάψουν ποτέ να ελπίζουν και να προσπαθούν για ένα καλύτερο μέλλον δίχως εγκλήματα όπως αυτά που έχουν ζήσει.
Η πατρίδα μας η Αρμενία σήμερα, τόσο μικρή σε έκταση, μα οι αξίες που πρεσβεύει είναι τεράστιες σε μέγεθος. Η περηφάνεια του Αρμενικού λαού περίσσεια. Οι Αρμένιοι πρόσφυγες της Διασποράς, παρόλο που έχουν περάσει τουλάχιστον τέσσερις γενιές από τη Γενοκτονία και έπειτα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, δίνουν διακαώς αγώνα για να διατηρήσουν τις ρίζες του λαού τους. Έναν αγώνα δύσκολο για τη διατήρηση του πολιτισμού τους, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να συνεχίσουν τα ήθη και τα έθιμά τους.
Εμείς, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας. Έναν αγώνα με οργάνωση και μεθοδικότητα, που έχει οδηγήσει σε αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία, από πολλά κράτη και διεθνείς οργανισμούς με επίσημα ψηφίσματα. Έναν αγώνα που δε θα σταματήσει μέχρι να επέλθει η δικαίωση, η δικαίωση για τα 1.500.000 αδικοχαμένα θύματα του εγκλήματος του 1915.
Απαιτούμε από την Τουρκία, το θύτη της Γενοκτονίας, την καθολική αναγνώριση όλων των εγκλημάτων που διέπραξε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ξεκινώντας από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Απαιτούμε από την Τουρκία, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την απώλεια 1.500.000 αδικοχαμένων θυμάτων της Γενοκτονίας.
Απαιτούμε από το Αζερμπαϊτζάν, το άνοιγμα του διαδρόμου του Λατσίν, που έχει επιφέρει τεράστια ανθρωπιστική κρίση και σοβαρότατα προβλήματα στο Αρτσάχ για πάνω από 130 ημέρες.
Θεωρούμε υποχρέωση του κάθε Αρμένιου της Διασποράς, τη διάδοση του Αρμενικού Ζητήματος προς την κοινωνία. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση για φόρο τιμής προς τους προγόνους μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους, για να έχουμε σήμερα εμείς πατρίδα. Τέτοια απάνθρωπα εγκλήματα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μένουν ατιμώρητα, επειδή δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Και αυτό το βλέπουμε στο συνεχή πόλεμο που έχει εξαπολύσει το κράτος του Αζερμπαϊτζάν κατά της Δημοκρατίας του Αρτσάχ στις μέρες μας, με τη διεθνή κοινότητα να μένει αδιάφορη και άπραγη.
1915-2023, μπορεί να πέρασαν 108 χρόνια από τις σφαγές που υπέστη ο λαός μας, παρόλα αυτά η δίψα για αγώνα και δικαίωση παραμένει το ίδιο έντονη και πιο δυνατή. Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή, δε θα πάψουμε ποτέ να φωνάζουμε και να το διαδίδουμε με κάθε τρόπο, πως το κράτος της Τουρκίας πρέπει να καταδικαστεί και να πληρώσει για όλα τα εγκλήματα πολέμου του παρελθόντος. Δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε και ούτε να σταματήσουμε τον αγώνα μας. Η 24η Απριλίου του 1915 έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Η συνεχής προσπάθεια με στόχο τη δικαίωση έχει πια μετατραπεί σε τρόπο ζωής. Η απώλεια των προγόνων μας και ο πόνος, δυστυχώς είναι βαθειά ριζωμένα στη ζωή μας, αλλά και ο αγώνας προς τιμήν τους θα είναι παντοτινός.