«­Յու­նաս­տան 2021» ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ֆո­րու­մին մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւէ­րով, Ա­թէնք կը գտնո­ւի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ծե­րա­կոյ­տի ար­տա­քին հար­ցե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տէզ, որ բա­ցա­ռիկ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ ե­րէկ՝ ­Հինգ­շաբ­թի 26 Օ­գոս­տո­սին, «Աք­րո­փո­լիս»ի թան­գա­րա­նի սրա­հէն ներս, խօ­սե­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ե­ղե­լու­թիւն­նե­րուն ու ա­նոնց ա­պա­գայ ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րող նիւ­թին շուրջ։
Ա­թէնք իր այ­ցե­լու­թեան բա­րե­պա­տեհ ա­ռի­թով, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 25 Օ­գոս­տոս 2021-ին, ­Ծե­րա­կու­տա­կան ­Մե­նեն­տէ­զի եւ ի­րեն ու­ղեկ­ցող իր տիկ­նոջ հետ հան­դի­պում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի եւ ան­դամ ընկ. ­Տիգ­րան ­Չի­չէ­քեա­նի, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի նա­խա­գահ ընկ. ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նի հետ։
­Հա­յե­րու հան­դէպ իր ան­վե­րա­պահ ա­ջակ­ցու­թիւ­նը բազ­մա­թիւ ա­ռիթ­նե­րով ար­տա­յայ­տած ծե­րա­կու­տա­կա­նը՝ մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ցոյց տո­ւաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու կող­մէ յա­ռաջ տա­րո­ւող աշ­խա­տանք­նե­րուն, ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ ընդ­հան­րա­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի շա­րու­նա­կա­կան պայ­քար­նե­րուն ու ար­դար դա­տին ծա­ռա­յող հա­մա­կար­գո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին։ Զ­րոյց ծա­ւա­լե­ցաւ յատ­կա­պէս ­Յու­նաս­տա­նի հայ գա­ղու­թին եւ մեր կա­ռոյց­նե­րու աշ­խա­տան­քին շուրջ, ինչ­պէս նաեւ Պ­րիւք­սե­լի մէջ ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի հա­մա­տա­րած ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին։ ­Ռո­պերթ ­Մե­նեն­տէզ վստա­հե­ցուց հայ ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ իր ու­նե­ցած բա­ցա­ռիկ հո­գա­ծու­թեան մա­սին, ցոյց տա­լով իր մեծ յանձ­նա­ռու­թիւ­նը հա­յու­թեան կող­քին։ ­Պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան ծե­րա­կու­տա­կան ­Մե­նեն­տէ­զի անձ­նա­կան ներդ­րու­մին եւ շա­րու­նա­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան, որ ան ցոյց տո­ւած է հա­յու­թեան հան­դէպ, շեշ­տե­լով իր մեծ ներդ­րու­մը ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րուն կող­մէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման յա­ջո­ղու­թեան եւ մե­ծա­պէս դրո­ւա­տե­լով իր ան­վե­րա­պահ կե­ցո­ւածքն ու գործ­նա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը։