Ա­տտի­կէի մարզ­պե­տու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիի գրա­սե­նեա­կէն ներս, կա­յա­ցաւ Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Յա­րու­թիւ­նեա­նի, Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. Պօ­ղոս Չո­լա­քեա­նի եւ ան­դամ պրն. Նա­զար Ա­ւա­գեա­նի հան­դի­պու­մը՝ Ա­տտի­կէի նո­րըն­տիր մարզ­պետ պրն. Եոր­ղոս Փա­թու­լի­սի հետ։
­Շատ ջերմ ու ան­մի­ջա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն ցոյց տա­լով, պրն. մարզ­պե­տը հա­ւաս­տիա­ցուց՝ իր խո­րա­պէս բա­րե­կա­մա­կան զգա­ցում­նե­րուն եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բարձր տրա­մադ­րու­թեան մա­սին, կա­րե­ւո­րե­լով յու­նա­հայ գա­ղու­թի հետ իր ան­կեղծ եւ ուղ­ղա­կի կա­պե­րու պահ­պան­ման մա­կար­դա­կը։
Պրն. մարզ­պե­տը անդ­րա­դար­ձաւ հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մա­կան խոր կա­պե­րուն, որ խարս­խո­ւած են փո­խա­դարձ յար­գան­քի ու­ժեղ հի­մե­րու վրայ, պատ­մա­կան, կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս։
Ան իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նեց զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու եւ ըն­դա­ռա­ջե­լու յու­նա­հայ գա­ղու­թի հար­ցե­րու դի­մագ­րաւ­ման, յա­տուկ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու եւ աշ­խա­տանք­նե­րու ընդ­լայն­ման ծի­րէն ներս։
Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ առաջ­նոր­դը եւ պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը յու­նա­հայ գա­ղու­թի շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցե­ցին պրն. Փա­թու­լի­սին, մարզ­պե­տի պաշ­տօ­նին վրայ իր ընտ­րու­թեան ա­ռի­թով եւ յոյս ու վստա­հու­թիւն յայտ­նե­ցին, թէ հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քը դրա­կան ար­դիւնք­նե­րու կը յան­գի շու­տով։
Զ­րոյ­ցը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ գա­ղու­թի հար­ցե­րու ներ­կա­յա­ցու­մով, յա­ռա­ջի­կա­յի մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն հան­դէպ յստակ ու նպա­տա­կաուղ­ղո­ւած ա­ռա­ջարկ­նե­րով, որ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բարձր տրա­մադ­րո­ւա­ծու­թեամբ ըն­դու­նե­լի դար­ձան պրն. մարզ­պե­տին կող­մէ։
Ա­ւար­տին, յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նա­կում տե­ղի ու­նե­ցաւ։ Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նոր­դը փայ­տա­գործ գե­ղե­ցիկ խաչ­քար մը նո­ւի­րեց պրն. Փա­թու­լի­սին, բա­ցատ­րե­լով ա­նոր նշա­նա­կու­թիւ­նը հայ­կա­կան մշա­կոյ­թին մէջ, իսկ պրն. Փա­թու­լիս իր կար­գին՝ խա­ղա­ղու­թեան ա­ղաւ­նի­նե­րը խորհրդան­շող քան­դակ մը նուի­րեց Սր­բա­զան հօր։