Հինգ­շաբ­թի, 7 Ապ­րիլ 2022-ին, Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ու ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յով­հան­նէս Ծ.վ. ­Սաղ­տը­ճեան եւ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րե­ցին շրջա­նի քա­ղա­պետ Իոան­նիս ­Զամ­պու­քի­սին։
­Հան­դի­պու­մի ջերմ մթնո­լոր­տին մէջ ար­ծար­ծո­ւե­ցան շրջա­նի հա­մայն­քը հե­տաքրք­րող հար­ցեր, ինչ­պի­սին են հայ եւ յոյն կա­պե­րը յա­ւեր­ժացնող յու­շար­ձա­նի մը զե­տե­ղու­մը Ար­ղօ պու­րա­կին մէջ, նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ գտնո­ւող հնա­մեայ պատ­մա­կան շէն­քի ու աղ­բիւ­րի վե­րա­նո­րո­գու­մը։
­Յա­ջոր­դա­բար, խօ­սակ­ցու­թիւ­նը ծա­ւա­լե­ցաւ մշա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ եւ սե­ղա­նի վրայ դրո­ւե­ցան Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հայ­կա­կան հա­մայն­քի պատ­մու­թեան մա­սին գիր­քի հրա­տա­րակ­ման կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը, քա­ղա­քի ճամ­բա­նե­րէն մէ­կուն հայ­կա­կան ա­նո­ւա­նու­մը եւ հա­յազ­գի Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեա­նի պատ­րաս­տած «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» թատ­րեր­գու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մը։
­Հայ­կա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց քա­ղա­քա­պե­տին՝ ըն­ձե­ռած ա­ռի­թին հա­մար միաս­նա­բար քննար­կե­լու հայ­կա­կան հա­մայն­քը յու­զող հար­ցե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ