1 ­Նո­յեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին այ­ցե­լեց ­Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ իշ­խա­նու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ ­Վիեն­նա­յի մէջ հաս­տա­տո­ւած՝ «Ապ­տալ­լա Բ. թա­գա­ւո­րի ա­նո­ւան կեդ­րոն»ի տնօ­րէն դոկտ. ­Ֆէյ­սալ ­Պըն ­Մո­ւամ­մար, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ութ ան­ձե­րէ բաղ­կա­ցած բարձ­րաս­տի­ճան պա­տուի­րա­կու­թեան մը: Ն­շենք, որ դոկտ. ­Մո­ւամ­մար նա­խա­պէս դի­ւա­նա­պետն էր Ապ­տալ­լա Բ. թա­գա­ւո­րին եւ ա­պա նշա­նա­կո­ւե­ցաւ ­Վիեն­նա­յի մէջ թա­գա­ւո­րին կող­մէ հինգ տա­րի­ներ ա­ռաջ հաս­տա­տո­ւած «Կ­րօն­նե­րու, մշա­կոյթ­նե­րու եւ քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կեդ­րոն»ին: ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցան ընդ­հան­րա­պէս քրիս­տո­նեայ-իս­լամ երկ­խօ­սու­թեան առն­չուած այժ­մէա­կան հար­ցեր եւ յատ­կա­պէս ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ կրօ­նա­կան ղե­կա­վար­նե­րու մի­ջեւ երկ­խօ­սու­թեան ու գոր­ծակ­ցու­թեան հո­լո­վոյթ­ներ ստեղ­ծե­լու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը: ­Դոկտ. ­Մո­ւամ­մար, որ մօ­տէն ծա­նօթ է ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին, բարձր գնա­հա­տեց Ա­րամ Ա.ի բե­րած նպաս­տը շրջա­նին մէջ հա­մա­կե­ցու­թիւ­նը ամ­րապն­դող աշ­խա­տանք­նե­րուն: Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, իր կար­գին, դրո­ւա­տեց կրօն­նե­րու եւ մշա­կոյթ­նե­րու մի­ջեւ խա­ղաղ գո­յակ­ցու­թիւ­նը ամ­րապն­դե­լու ձգտող կեդ­րո­նին նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը: