­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վա­ղա­մե­րիկ Հ.Մ.Ը.Մ.-ա­կան եր­կու վաս­տա­կա­ւոր եղ­բայր­նե­րու՝ Ար­ման­տօ ­Թոր­գո­մեա­նի եւ ­Գառ­նիկ Մկր­տի­չեա­նի հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նը, որ կա­տա­րեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րետ քհնյ. ­Խա­չե­րեան։
­Մա­մու­լէն եւ հա­մա­ցան­ցէն լոյս տե­սած յայ­տա­րա­րու­թեան ըն­դա­ռա­ջե­լով, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չա­կան­ներ, սկաուտ խմբա­պետ­ներ եւ ան­դամ­ներ փու­թա­ցին ե­կե­ղե­ցի յար­գե­լու հա­մար յի­շա­տա­կը եր­կու անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց դրոշ­մը ձգե­ցին ­Միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան վրայ, որ­պէս հա­ւա­տա­ւոր եւ օ­րի­նա­կե­լի ղե­կա­վար­ներ։ ­Ներ­կայ ե­ղաւ նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. ­Յա­րու­թիւն Ս­պար­թա­լեան։
Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, իր ներ­կա­յու­թիւ­նը զգա­լի դար­ձուց սկաու­տա­կան պա­տո­ւոյ խում­բը, գլխա­ւո­րու­թեամբ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պետ եղբ. ­Վի­գէն ­Մի­նա­սեա­նի, որ կանգ­նած էր եր­կու եղ­բայր­նե­րու նկար­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դրօ­շին առ­ջեւ։  Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին հան­գու­ցեալ եղ­բայր­նե­րուն կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան հա­կիրճ անդ­րա­դար­ձաւ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ քոյր ­Գո­հար Ա­լէա­նա­քեան, ո­րուն խօս­քը կը հրա­տա­րա­կենք ստո­րեւ։
«8 օր մա­հա­քու­նի մէջ մնա­լէ ետք, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 24 Օ­գոս­տո­սին, ­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի մէջ մա­հա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ եղբ. Ար­ման­տօ ­Թոր­գո­մեան։ Ծ­նած է 8 ­Մարտ 1967-ին, Ար­ժան­թին։ Ա­ւար­տած է ­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի «Մ­խի­թա­րեան» վար­ժա­րա­նը։
­Փոքր տա­րի­քէն ան Հ.Մ.Ը.Մ.ին ան­դա­մակ­ցած է իբ­րեւ գայ­լիկ եւ մար­զիկ։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ձեռ­նագն­դա­կի խում­բին հետ ան հա­սած է մին­չեւ ֆե­տե­րա­սիո­նի ա­ռա­ջին մա­կար­դա­կի ա­խո­յեա­նու­թիւն։
Լ­ռա­կեաց, հա­մեստ ու աշ­խա­տա­սէր եղբ. Ար­ման­տօ ե­ղած է ­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի ե­րի­տա­սար­դա­կան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ։ Ա­պա, մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չա­կան եւ այ­նու­հե­տեւ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ, միշտ եւ ա­մէ­նուր դրօ­շա­կի­րը հան­դի­սա­նա­լով Հ.Մ.Ը.Մ.ի ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րուն եւ բա­րո­յա­կան սկզբունք­նե­րու։
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ան­դա­մակ­ցու­թեան կող­քին, եղբ. Ար­ման­տօ ­Թոր­գո­մեան ե­ղած է հա­ւա­տա­ւոր դաշ­նակ­ցա­կան։ ­Խո­նարհ ու «ան­կեղծ զի­նո­ւոր» հա­յու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի ա­զա­տագ­րու­թեան դա­տին։
Իբ­րեւ մար­զիկ եւ պա­տաս­խա­նա­տու, եղբ. Ար­ման­տօ մաս­նակ­ցած է հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ա­կան բազ­մա­թիւ մար­զա­խա­ղե­րու, խորհր­դա­ժո­ղով­նե­րու եւ հան­դի­պում­նե­րու՝ իր ողջ­միտ կե­ցո­ւածք­նե­րով եւ շրջա­հա­յեաց մօ­տե­ցում­նե­րով ար­ժա­նա­նա­լով բո­լո­րին գնա­հա­տան­քին ու յար­գան­քին։ Ան իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի տաս­ներ­կու ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով­նե­րէն եօ­թին։ 11-րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին, 2015-ին, ան ընտ­րո­ւած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ եւ չորս տա­րի ետք՝ 2019-ին վե­րընտ­րո­ւած է քա­ռա­մեայ նոր շրջա­նի մը հա­մար, մաս կազ­մե­լով ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան մար­զա­կան եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան յանձ­նա­խում­բե­րուն։
­Յու­նաս­տա­նի  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նի­քին  հետ իր ա­ռա­ջին ծա­նօ­թու­թիւ­նը ե­ղած է 2019-ի ­Մա­յի­սին երբ որ­պես Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Ա. ­Հա­մա­գու­մա­րին: Եղ­բօր հա­մեստ, ըն­կե­րա­սէր եւ եղ­բայ­րա­կան մօ­տե­ցու­մը ան­մի­ջա­պես հրա­պու­րած է շրջա­նիս քոյ­րե­րը եւ եղ­բայր­նե­րը:

***

Ար­դէն 7 ա­միս ա­ռանց եղ­բայր ­Գառ­նիկ Մկր­տի­չեա­նի։
Ա­նակն­կալ ու ան­ժա­մա­նակ բա­ժա­նու­մը, այ­սօր նոյ­նիսկ տա­կա­ւին դժո­ւար է ըն­դու­նիլ, որ Հ.Մ.Ը.Մ. այ­լեւս պի­տի զրկո­ւի եղ­բայր ­Գառ­նի­կին ո­գեշն­չող խօս­քէն ու գոր­ծէն։
Եղբ.­Գառ­նի­կին մուտ­քը Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նիք կը կա­տա­րո­ւի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Պուրճ ­Հա­մու­տի մաս­նա­ճիւ­ղին ան­դա­մակ­ցու­թեամբ։ Ան կը գոր­ծէ մաս­նա­ճիւ­ղին եւ ­Լի­բա­նա­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պա­կան յանձ­նա­խում­բին մէջ եւ 1999-ին, միու­թեան եօթ­նե­րորդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վին կ’ընտ­րո­ւի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ։ ­Չորս տա­րի ետք ան կը վե­րընտ­րո­ւի եւ կը ստանձ­նէ ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տի պաշ­տօ­նը։ Ա­պա, քա­ռա­մեա­կի մը ընդ­մի­ջու­մէ ետք, ան կը վե­րընտ­րո­ւի եր­կու շրջան եւս՝ 2011-2019, միշտ վա­րե­լով ա­տե­նա­պե­տի պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տօ­նը, իր ծա­ռա­յու­թեան ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան մնա­լով աշ­խոյժ ու կո­րո­վի ղե­կա­վար։
Ար­դա­րեւ, եղբ. ­Գառ­նիկ իր կե­ցո­ւածք­նե­րով քա­ջա­րի պաշտ­պա­նը ե­ղաւ իր սի­րած ­Միու­թեան սկզբունք­նե­րուն, զա­նոնք փո­խան­ցեց յա­ջոր­դա­կան սե­րունդ­նե­րու՝ միշտ հա­ւա­տա­լով, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մա­կեր­պա­կան յար­կին տակ է, որ պի­տի կազ­մա­ւո­րո­ւին ազ­գին եւ հայ­րե­նի­քին հա­մար ան­սա­կարկ նո­ւի­րո­ւե­լու պատ­րաստ հա­յոր­դի­ներ։
Իբ­րեւ միու­թե­նա­կան, եղբ․ ­Գառ­նիկ ու­նէր իր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ հմայ­քը։ ­Զինք ճանչ­ցող­նե­րը կը սի­րէին եւ կը յար­գէին զինք, նոյ­նիսկ ե­թէ կարգ մը նիւ­թե­րու շուրջ տա­րա­կար­ծիք ըլ­լա­յին հե­տը։
Եղ­բայր Ար­ման­տօ, եղ­բայր ­Գառ­նիկ՝ ձեր բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը շատ զգա­լի է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նի­քէն ներս: ­Ձեր յի­շա­տա­կը ան­մար պի­տի մնայ մեր մտքե­րուն եւ սրտե­րուն մէջ:
­Բիւր յար­գանք ձեր ան­մո­ռաց յի­շա­տա­կին»։
Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն յե­տոյ, ներ­կայ Հ.Մ.Ը.Մ.-ա­կան­նե­րը հա­ւա­քո­ւե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ժո­ղո­վաս­րա­հը, ուր հոն եւս յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցո­ւե­ցաւ եր­կու հան­գու­ցեալ ծա­ռա­յող­նե­րու յի­շա­տա­կին։

ԹՂԹԱԿԻՑ