­Հայ ժո­ղո­վուր­դը ու­րոյն տե­ղ եւ ար­ժա­նա­ւո՛ր դիր­ք գրա­ւած է շար­ժան­կա­րի ա­րո­ւես­տի աշ­խար­հին մէջ։ ­Հա­կա­ռակ ի­րեն վի­ճա­կո­ւած մի­ջոց­նե­րու եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու սահ­մա­նա­փա­կու­մին, խորհր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րէն իսկ, հայ­կա­կան տա­ղան­դը յա­ջո­ղած է շար­ժան­կա­րի մնա­յուն ար­ժէք­ներ երկ­նել եւ մեր սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ անջն­ջե­լիօ­րէն դրոշ­մո­ւած գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բարձ­րո­րակ ժա­պա­ւէն­ներ նո­ւա­ճել։
­Նաեւ՝ մի­ջազ­գա­յին տա­րո­ղու­թեամբ ու հռչա­կով հայ­կա­կան տա­ղանդ­ներ բար­ձուն­քի հա­սած են շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հին մէջ։ Ու­նինք ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ դե­րա­սան­ներ, այ­լեւ՝ մե­ծա­նուն ու տա­ղան­դա­շատ բե­մադ­րիչ­ներ ու շար­ժան­կա­րի ար­տադ­րիչ­ներ։
Այս վեր­ջին­նե­րու սա­կա­ւա­թիւ փա­ղան­գին մէջ իր մնա­յուն տեղն ու ար­ժէ­քը հաս­տա­տած է աշ­խար­հահռ­չակ հե­ղի­նակ, բե­մադ­րիչ եւ շար­ժան­կա­րի ար­տադ­րիչ Ա­շոտ ­Մա­լա­քեան, որ ­Հան­րի ­Վեր­նէոյ ա­նու­նով փայ­լե­ցաւ նախ ֆրան­սա­կան, ա­պա եւ ա­մե­րի­կեան ու մի­ջազ­գա­յին շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հին մէջ։
Այ­սօր՝ ­Յու­նո­ւար 11ին, կը լրա­նայ մա­հո­ւան 15րդ ­տա­րե­լի­ցը շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հին բազ­մա­տա­ղանդ հայ վար­պե­տին, որ միշտ հպար­տու­թեամբ տէր կանգ­նե­ցաւ հա­յու իր ինք­նու­թեան ու պատ­կա­նե­լու­թեան։ Ա­ւե­լի՛ն. իր ստեղ­ծած շար­ժան­կա­րի ժա­պա­ւէն­նե­րուն մէջ ոչ միայն յա­ճա­խա­կի զգա­լի դար­ձուց ազ­գա­յին իր ար­մատ­ներն ու յի­շո­ղու­թիւ­նը, այ­լեւ՝ 1991ին պաս­տառ բարձ­րա­ցուց «­Մայ­րիկ» ա­նուն իր ժա­պա­ւէ­նը (հիմ­նո­ւած հա­յու ե­ղե­րա­կան ճա­կա­տա­գի­րը ներ­կա­յաց­նող իր հա­մա­նուն վէ­պին վրայ), աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն մի­լիո­նա­ւոր­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը հրա­ւի­րե­լով թրքա­կան պե­տու­թեան կող­մէ հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ գոր­ծո­ւած ցե­ղաս­պա­նա­կան մեծ ո­ճի­րին վրայ։
Ա­շոտ ­Մա­լա­քեան հայ ծնող­նե­րու զա­ւակ էր եւ ծնած էր ա­րե­ւե­լեան Թ­րա­կիոյ ­Ռո­տոս­թօ քա­ղա­քը՝ 15 ­Հոկ­տեմ­բեր 1920ին։ ­Մա­լա­քեան նո­րա­ծին մա­նուկ էր, երբ քե­մա­լա­կան խժդժու­թիւն­նե­րէն խոյս տա­լով՝ ծնող­քը ա­պաս­տա­նե­ցաւ Ֆ­րան­սա­յի ­Մար­սէյլ քա­ղա­քը, ուր կազ­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Ա­շոտ ­Մա­լա­քեա­նի տա­րա­գիր հա­յու նե­րաշ­խար­հը։
­Ման­կու­թեան այդ տա­րի­նե­րու եւ կեան­քի դժո­ւա­րու­թեանց յի­շո­ղու­թիւ­նը միշտ վառ մնաց ա­րո­ւես­տի նկատ­մամբ մեծ սէր ու­նե­ցող, յատ­կա­պէս բե­մա­կան ա­րո­ւես­տի շնորհ­նե­րով օժ­տո­ւած սփիւռ­քա­հայ ա­ռա­ջին սե­րուն­դի այս հա­րա­զատ ու ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին մէջ։ ­Ման­կու­թեան այդ տա­րի­նե­րուն ներշն­չու­մով գրեց իր «­Մայ­րիկ» վէ­պը, ո­րուն հա­մա­նուն ժա­պա­ւէ­նը աշ­խարահռ­չակ դե­րա­սան­նե­րով 1991ին մեծ պաս­տառ բարձ­րա­ցուց, իսկ տա­րի մը ետք պատ­կե­րաս­փիւ­ռի լայն ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցած 25 բա­ժին­նե­րով շար­քի վե­րա­ծեց «­Մայ­րիկ»ը։
­Մա­լա­քեան սկզբնա­պէս ճար­տա­րա­գի­տու­թիւն ու­սա­նե­ցաւ Էքս-Ան-Փ­րո­վան­սի մէջ, 1943ին։ Ուս­ման ա­ւար­տին իր բախ­տը փոր­ձեց լրագ­րու­թեան մէջ։ 1946ին շար­ժան­կա­րի քննա­դատ դար­ձաւ ­Մար­սէյ­լի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին մէջ։ Իսկ 1947ին յղա­ցաւ շար­ժան­կա­րի իր ա­ռա­ջին ժա­պա­ւէ­նին ծրա­գի­րը, ո­րուն ի­րա­գործ­ման հա­մար դի­մեց հռչա­կա­ւոր կա­տա­կեր­գակ ­Ֆեր­նան­տէ­լին։
Ֆ­րան­սա­ցի մեծ կա­տա­կեր­գա­կը խան­դա­վա­ռո­ւե­ցաւ ար­դէն ­Հան­րի ­Վեր­նէոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չո­ւած հայ բե­մադ­րի­չին ա­ռա­ջար­կով եւ, այդ­պէ՛ս, սկսաւ ոչ միայն ­Մա­լա­քեա­նի շար­ժան­կա­րա­յին աս­պա­րէ­զը, այ­լեւ՝ ­Հան­րի ­Վեր­նէո­յի եր­կա­րա­մեայ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ­Ֆեր­նան­տէ­լի հետ։
­Հան­րի ­Վեր­նէո­յի ժա­պա­ւէն­նե­րը ա­րա­գօ­րէն յա­ջոր­դե­ցին ի­րա­րու եւ գրա­ւե­ցին ֆրան­սա­ցի հան­դի­սա­տե­սին ու­շադ­րու­թիւնն ու լայն հա­մակ­րան­քը։
­Վեր­նէո­յի եր­կա­րա­մեայ աս­պա­րէ­զին մէջ գլխա­ւոր ոս­տու­մի հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը ստեղ­ծո­ւե­ցաւ 1950ա­կան­նե­րուն, երբ մի­ջազ­գա­յին տա­րո­ղու­թեամբ ֆրան­սա­ցի մեծ դե­րա­սան ­Ժան ­Կա­պէ­նի հետ ­Վեր­նէո­յի գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը սկսաւ։ ­Կա­տա­կեր­գա­կան թէ ար­կա­ծախնդ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րը յա­ջոր­դե­ցին ի­րա­րու եւ շար­ժան­կա­րի հայ վար­պե­տը ար­ժա­նա­ցաւ տնտե­սա­կան շռնդա­լից յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու, ո­րոնք ­Վեր­նէո­յի առ­ջեւ բա­ցին թէ՛ ինք­նադրսե­ւոր­ման ու ինք­նա­հաս­տատ­ման լայն հո­րի­զոն­ներ, թէ՛ ա­մե­րի­կեան եւ մի­ջազ­գա­յին շար­ժան­կա­րի աշ­խարհ դուրս գա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ։
Ա­ւե­լի քան յի­սուն հան­րա­ծա­նօթ շար­ժան­կա­րի ժա­պա­ւէն­ներ ստեղ­ծեց ­Վեր­նէոյ։ Մ­նա­յուն գոր­ծակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ նաեւ ­Ժան-­Փօլ ­Պել­մոն­տո­յի, Իվ ­Մոն­թա­նի եւ Էն­թը­նի ­Քո­ւի­նի տա­րո­ղու­թեամբ մեծ դե­րա­սան­նե­րու հետ։ Իր հռչա­կա­ւոր ժա­պա­ւէն­նե­րուն սոսկ թւու­մը կը պա­հան­ջէ յու­շա­տետ­րի ա­ռան­ձին էջ մը, բայց ան­պայ­ման յի­շա­տա­կու­թեան ար­ժա­նի են իր գրած, բե­մադ­րած ու ար­տադ­րած Le Fruit defendu, 1952ին, Le Mouton a cinq patte 1954ին, Maxime 1958ին, Melodie en sous-sol 1963ին, La Vingt-cinquieme heure 1967ին, La Bataille de San Sebastian 1968ին, Le Clan des Siciliens 1969ին, Le Serpent 1973ին, I comme Icare 1979ին եւ միւս ժա­պա­ւէն­նե­րը։
­Տաս­նա­մեակ­նե­րու վրայ եր­կա­րած իր տա­ղան­դա­շատ աշ­խա­տան­քին եւ ստեղ­ծած ար­ժէ­քա­ւոր գոր­ծե­րուն առ ի գնա­hա­տանք, 1996ին, Ա­շոտ ­Մա­լա­քեան ար­ժա­նա­ցաւ «­Կե­սար» ­Պա­տո­ւոյ մրցա­նա­կին, որ հան­դի­սա­ցաւ պսա­կու­մը ա­ռան­ձին ժա­պա­ւէն­նե­րու ա­ռի­թով իր ստա­ցած եւ­րո­պա­կան, ա­մե­րի­կեան թէ մի­ջազ­գա­յին բա­զում մրցա­նակ­նե­րուն։
­Բայց յատ­կա­պէս «­Մայ­րիկ»ը հան­դի­սա­ցաւ կա­րա­պի երգն ու միան­գա­մայն պատ­գա­մը շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հին հայ մեծ վար­պե­տին՝ ­Հան­րի ­Վեր­նէո­յի բե­ղուն ժա­ռան­գու­թեան, ո­րուն հի­ման վրայ Ա­շոտ ­Մա­լա­քեան ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս իր ան­մա­հու­թիւ­նը նո­ւա­ճեց հա­յոց սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ։
­Խոն­րա­հե­լով վաս­տա­կին առ­ջեւ ­Հայ­կեան ­Տա­ղան­դի աշ­խար­հահռ­չակ շար­ժան­կա­րի բե­մադ­րի­չին՝ ըն­թեր­ցո­ղին ու­շադ­րու­թեան կը ներ­կա­յաց­նենք ­Վեր­նէո­յի սրտէն բխած հայ մար­դու սրտա­ռուչ խոս­տո­վա­նու­թիւնն ու վկա­յու­թիւ­նը, որ միան­գա­մայն կրնա եւ ա­նոր պատ­գա­մը նկա­տո­ւիլ.-
«­Ջա՜ն: Ի՜նչ գե­ղե­ցիկ բառ է: ­Մի­թէ ես կա­րող եմ ա­սե՞լ «­Բերգ­ման ջան», «­Մի­տե­րան ջան» կամ «­Բել­մոն­դօ ջան»… Իսկ ա­հա Ազ­նա­ւու­րին կա­րող եմ՝ Ազ­նա­ւուր ջա՜ն»:
«Հ­րա­ժա­րո­ւել ար­մատ­նե­րից՝ նշա­նա­կում է հրա­ժա­րո­ւել ինքդ քեզ­նից»: