­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յեւ­յու­նա­կան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան հան­դի­պում մը, գլխա­ւոր նիւթ ու­նե­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի կա­պե­րու եւ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տը։ ­Ծա­նօթ է, որ ­Հա­յաս­տան ստո­րագ­րած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ ­Հա­մա­պար­փակ եւ Ընդ­լայ­նո­ւած ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գի­րը (Հ.Ը.Գ.Հ.) որ վա­ւե­րա­ցո­ւած է ար­դէն ան­դամ-եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնց կար­գին՝ նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նին կող­մէ։
­Հայ­կա­կան կող­մէն ներ­կայ ե­ղած են ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­կան ամ­բող­ջաց­ման յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Ար­ման Ե­ղո­յեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նախ­կին նա­խա­րար Ար­սէն ­Թո­րո­սեան։ ­Յու­նաս­տա­նի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէին ­Հա­յաս­տա­նի հետ խորհրդա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Տի­մի­թիրս ­Մաք­րո­փու­լոս, նախ­կին նա­խա­րար­ներ ­Մա­րիէ­թա Եա­նա­քու եւ Եան­նիս ­Լո­վեր­տոս, ինչ­պէս նաեւ ե­րես­փո­խան ­Մա­նու­սոս ­Վո­լու­տա­քիս։
­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նի ­Հա­յաս­տա­նի ար­դիա­կա­նաց­ման հա­մար, մաս­նա­ւո­րա­պէս` երկ­րի օ­րէնսդ­րա­կան շրջա­նա­կը Ե.Մ. դրոյթ­նե­րուն հետ զար­գաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Այն կը նե­րառ­նէ բա­րե­փո­խում­ներ օ­րէն­քի գե­րա­կա­յու­թեան եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու նկատ­մամբ յար­գան­քի ո­լորտ­նե­րէն ներս, յատ­կա­պէս` ան­կախ, ար­դիւ­նա­ւէտ եւ հա­շո­ւե­տու ար­դա­րա­դա­տու­թեան հա­մա­կար­գի ներդ­րու­մով, ինչ­պէս նաեւ նկա­տի ա­ռած է պե­տա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան ու ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան զօ­րաց­ման եւ կա­յուն, նե­րա­ռա­կան զար­գաց­ման նպաս­տող պայ­ման­նե­րու ստեղծ­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ բա­րե­փո­խում­նե­րը:
­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րի նպա­տակն է նաեւ՝ քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, ա­ռեւ­տու­րի ո­լոր­տա­յին ուղ­ղու­թիւն­նե­րով նպաս­տել ­Հա­յաս­տա­նի բա­րե­փո­խում­նե­րու օ­րա­կար­գին հետ կա­պո­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու յաղ­թա­հա­րու­մին եւ մար­դոց կեան­քին մէջ մտցնել դրա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ։
Ն­շենք, որ ­Յու­նաս­տան կը հան­դի­սա­նայ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման ջերմ պաշտ­պան։