«­Թու­մա­նեան, ­Կո­մի­տաս ու Ա­րամ ­Մա­նու­կեան թող
ըլ­լան ա­պա­գայ հայ մար­դու ձեր կեան­քի ու­ղե­ցոյ­ցը»

Ս­տո­րեւ կու տանք ­Յու­նիս 13ին տե­ղի ու­նե­ցած՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին դպրո­ցի տնօ­րէ­նին ար­տա­սա­նած խօս­քը.-

­Յար­գե­լի հիւ­րեր, ծնող­ներ, սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ,
Եր­կու խօսք, նախ ձե­զի:
Ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը խառն զգա­ցում­նե­րու պահ է, ու­րա­խու­թեան եւ յու­զու­մի՝ բո­լո­րիս հա­մար անխ­տիր:
­Մա­նա­ւանդ ձե­զի հա­մար, որ այս յար­կին տակ նա­խակր­թու­թեան ու­թը եր­կար տա­րի­ներ ամ­բող­ջաց­նե­լէ ետք, ձեր ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ ձեր ծնող­նե­րուն ներ­կա­յու­թեամբ, պաշ­տօ­նա­պէս կը լրաց­նէք ձեր ու­սում­նա­կան կեան­քի ա­ռա­ջին կա­րե­ւոր հանգ­րուա­նը եւ պատ­րաստ էք անց­նե­լու ­Միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան:
ինչ­պէս ար­տա­յայ­տե­ցիք բաց­ման ձեր խօս­քին մէջ, այս տա­րի ձեր վկա­յա­կա­նի հան­դի­սու­թիւ­նը կը զու­գա­դի­պի ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի ծննդեան 150ա­մեա­կի տօ­նին: Այդ իսկ պատ­ճա­ռով, ձեր թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը նո­ւի­րե­ցիք ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղ­ծի յի­շա­տա­կին: ­Բայց պէտք է գիտ­նաք, թէ այս տա­րի նոյն­պէ՛ս կը յի­շենք մեր մեծ եր­գա­հան ու ե­րաժշ­տա­գէտ՝ ­Կո­մի­տաս ­Վար­դա­պե­տի ծննդեան 150ա­մեա­կը ու ­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր՝ ազ­գա­յին հե­րոս Ա­րամ ­Մա­նու­կեա­նի մա­հո­ւան 100ա­մեա­կը:

­Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ,
«­Հայ­րե­նի­քիս հետ» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը ­Թու­մա­նեա­նը գրեց ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան օ­րե­րուն. ա­նոր իւ­րա­քան­չիւր տու­նը մեր պատ­մու­թեան խտա­ցումն է։ Ա­ռա­ջին տո­ղե­րուն մէջ «­Զար­կո­ւած ու զրկո­ւած, ող­բի ու որ­բի հայ­րե­նի­քի» պատ­կեր­նե­րուն կը հե­տե­ւին վեր­ջին տո­ղե­րուն՝ «­Լոյ­սի եւ յոյ­սի, նոր ու հզօր հայ­րե­նիք» տես­լա­կա­նի նկա­րագ­րու­մը։
Այ­սօր մեր ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը եւ դուք, ձեր պա­րով, եր­գով ու թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մով, պատ­մա­կան այս թո­ւա­կա­նին նո­ւի­րո­ւած ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թեամբ, ան­գամ մը եւս ե­կաք հաս­տա­տե­լու, թէ «­Լոյ­սի եւ յոյ­սի, նոր ու հզօր հայ­րե­նիք»ով օժ­տո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դի կրտսէր զա­ւակ­նե­րը, ­Թու­մա­նեա­նի ստեղ­ծած հա­րուստ մշա­կոյ­թի ար­ժա­նի հե­տե­ւորդ­ներն են` ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին:
­Նոյն­պէս, ե­կաք ա­պա­ցու­ցե­լու, թէ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կռո­ւան­նե­րէն՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը կան­գուն կը մնայ եւ կը շա­րու­նա­կէ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեամբ սե­րունդ հասց­նե­լու 57ա­մեայ իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը՝ հա­կա­ռակ ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան տագ­նա­պին ստեղ­ծած դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն:
­Դուք բախ­տը ու­նե­ցաք ստա­նա­լու վար­ժա­րա­նիս եր­կա­րա­մեայ հո­գա­տա­րու­թիւ­նը: Երկ­րոր­դա­կա­նի նոր կեան­քի սե­մին, կա­րե­ւոր է գիտ­նաք, որ հայ­կա­կան վար­ժա­րան յա­ճա­խե­լը բախ­տա­ւո­րու­թիւն մըն է եւ փաս­տը բազ­մա­թիւ զո­հո­ղու­թիւն­նե­րու, թէ՛ ձեր ծնող­նե­րուն եւ թէ՛ ընդ­հա­նուր հա­մայն­քին կող­մէ: ­Սա­կայն այս բախ­տա­ւո­րու­թեան հետ ալ կու գայ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն մը, ձեր ծնող­նե­րուն, ձեր դպրո­ցին եւ ա­նոր թի­կունք կանգ­նող մար­մին­նե­րուն հան­դէպ: ­Պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն մը՝ ձեր կեան­քի ըն­թաց­քին միշտ վառ պա­հե­լու հայ­կա­կան ո­գին ու մեր ժո­ղո­վուր­դի ար­դար դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը: ­Թու­մա­նեան, ­Կո­մի­տաս ու Ա­րամ ­Մա­նու­կեան թող ըլ­լան ա­պա­գայ հայ մար­դու ձեր կեան­քի ու­ղե­ցոյ­ցը:

­Սի­րե­լի նա­խակր­թա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­ներ,
Շ­նոր­հա­ւոր ըլ­լայ ձեր 6րդ ­կար­գի վկա­յա­կա­նը: Հ­պարտ ենք ձեզ­մով եւ գուր­գու­րան­քով ու ան­համ­բեր կը սպա­սենք ձեր վե­րա­դար­ձին քան­զի գրէ­թէ լրիւ կազ­մով, ձեր ու­սու­մը պի­տի շա­րու­նա­կէք ­Ճէ­նա­զեան միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան:
­Յետ այ­սու, ձեր առ­ջեւ կը բա­ցո­ւի երկ­րոր­դա­կան կրթու­թեան եւ ա­պա­գա­յին՝ բարձ­րա­գոյն ու­սու­մի եր­կար շրջան մը: Վս­տահ ենք, թէ մեր բո­լոր շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն նման, դուք ալ պի­տի յա­ջո­ղիք եւ պի­տի ար­ժա­նա­նաք բարձր վկա­յա­կան­նե­րու: ­Բայց վստահ ենք նաեւ, թէ հպար­տու­թեամբ միշտ պի­տի յի­շէք, թէ ձեր հիմ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ստա­ցաք այս յար­կին տակ, թէ ե­ղաք «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 2019ի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը:
Ապ­րիք եւ բա­րի երթ բո­լո­րիդ:

Շ­նոր­հա­կա­լիք
­Տա­րե­փա­կի մեր շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը թե­միս ա­ռաջ­նորդ՝ Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին իր հայ­րա­կան հո­գա­տա­րու­թեան հա­մար, նոյն­պէս՝ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ.. ­Նա­րեկ քա­հա­նա­յին, վար­ժա­րա­նի մեծ ըն­տա­նի­քին՝ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան, Ու­սում­նա­կան, Տն­տե­սա­կան եւ ­Կա­լուա­ծա­յին խոր­հուրդ­նե­րուն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին եւ տե­ղա­կան վար­չու­թին­նե­րուն, ո­րոնք նո­ւի­րու­մով կը ծա­ռա­յեն ու ա­մեն ջանք կը թա­փեն մեր դպրոց­նե­րու բա­րօ­րու­թեան ու յա­ռաջ­դի­մու­թեան հա­մար: ­Նոյն­պէս` ծնող­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց զա­ւակ­նե­րը վստա­հած են մեր վար­ժա­րա­նին:
­Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք ­Կիւլ­պէն­կեան հաս­տա­տու­թեան՝ կրթա­կան, նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան իր մնա­յուն ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար ինչ­պէս նաեւ՝ Ա.Մ.Ն-ի ­Յու­նա­հա­յե­րու միու­թեան:
­Վարձ­քը կա­տար վար­ժա­րա­նիս ման­կա­պար­տէ­զի ու նա­խակր­թա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մին, տի­կին­ներ ­Վի­քի ­Մա­ղա­քեա­նին, Ար­շա­լոյս ­Սափ­րի­չեա­նին, ­Մա­նիա ­Ճա­նա­պեա­նին եւ Ա­լի­նա ­Տէր ­Գէոր­գեա­նին, ո­րոնք տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին ա­մէն ճիգ թա­փե­ցին ա­շա­կեր­տու­թեան լա­ւա­գոյն հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան հա­մար եւ յատ­կա­պէս՝ մեր ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թեան պատ­րաս­տու­թեան հա­մար:

Με τη λήξη του σχολικού έτους, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύλλογο διδασκόντων, τη νηπιαγωγό Παναγιώτα Φραγκούλη, της δασκάλες Αιμιλία Κουτρομάνου, Άννα Λιόντου, Κατερίνα Σαρρή, της καθηγήτριες αγγλικών και γαλλικών Ναζίκ Τζαμουζιάν και Ναυσικά Παπαηλία, τους δασκάλους Άγγελο Ντόζε, Γιάννη Τσιγκούνη, Σωτήρη Δελή, τον καθηγητή πληροφορικής Αργύρη Σταματάκι και τον γυμναστή μας Παναγιώτη Φερεντίνο, για την άψογη συνεργασία τους στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για τη συνέπεια στο παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο, όπως και για την προετοιμασία της σημερινής γιορτής.
Ευχαριστούμε το Υπουργείου Παιδείας, την Α’ Διεύθυνση ΠΕ Αθήνας και τον Κύριο Πέτρο Χαβιάρι, Σχολικός Συντονιστής του 1 ΠΕΚΕΣ Αττικής, για την συνεχή υποστήριξη τους.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους γονείς, που για άλλη μια χρονιά –σε οικονομικά δύσκολες συνθήκες- μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους.

­Վարձ­քը կա­տար դպրո­ցի Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան, որ տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ա­մէն ջանք թա­փեց ա­շա­կեր­տու­թեան կա­րիք­նե­րը հո­գա­լու ինչ­պէս նաեւ նա­խակր­թա­րա­նի ու ման­կա­պար­տէ­զի շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն այ­սօր յանձ­նո­ւե­լիք նո­ւէր­նե­րուն հա­մար։
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն «Ա­զատ Օր»ին, որ իր է­ջե­րը լայն բա­ցաւ մեր վար­ժա­րան­նե­րուն առ­ջեւ եւ «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թին, մեր շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ­Հա­յոց պատ­մու­թեան ման­կա­կան գիր­քի նո­ւէ­րին հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն այն բո­լոր ծնող­նե­րուն ու կրթա­սէր ազ­գա­յին­նե­րուն, ո­րոնք նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րու կամ այլ տե­սա­կի օ­ժան­դա­կու­թին­նե­րու ճամ­բով, թի­կունք կանգ­նե­ցան մեր դպրո­ցին, յատ­կա­պէս պրն. ­Կա­րօ ­Պար­տաք­ճեա­նին, ­Յով­հան­նէս ­Թեր­զեա­նին, ­Գար­լօ Աք­սար­լեա­նին եւ Ար­մէն ­Փա­խա­նեա­նին ի­րենց մնա­յուն ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար: ­Նոյն­պէս նախ­կին ա­շա­կեր­տու­հի Է­լի­զա­պէթ ­Պար­տաք­ճեա­նին՝ հայ­կա­կան պա­րե­րու ու­սուց­ման հա­մար:
­Վեր­ջա­պէս, մեր ե­րախ­տա­գի­տա­կան խօս­քը դպրո­ցին մէջ թէ դպրո­ցա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րուն մէջ գոր­ծող լրիւ անձ­նա­կազ­մին, տիկ. Ա­նիին, ըն­կե­րակ­ցող տի­կին­նե­րուն՝ տիկ. Օ­սա­նին, տիկ. ­Վէր­ժի­նին, տիկ. Եան­նա­յին, տիկ. ­Զո­ւար­թին եւ բո­լոր մեր վա­րորդ­նե­րուն:
­Մեր սրտա­գին շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը «­Ծա­ղիկ» դա­սա­րա­նի եւ Զ. ­Դա­սա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ծնող­նե­րուն ու ազ­գա­կան­նե­րուն:
­Բո­լո­րին կը մաղ­թենք լա­ւա­գոյ­նը եւ նոր նո­ւա­ճում­ներ:

­Ռի­քար­տօ Եր­կա­նեան
«Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեա»ն­ ազգ.
վար­ժա­րա­նի տ­նօ­րէն

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի մրցա­նակ

Զ. դա­սա­րա­նի հա­յե­րէ­նի դա­սե­րուն մէջ յա­տուկ ճիգ թա­փած եւ լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րը բե­րած ա­շա­կեր­տը, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ կը պար­գե­ւատ­րո­ւի՝ ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մին մաս­նակ­ցու­թեան մրցա­նա­կով: Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, թէ այս տա­րի եւս հա­մա­հա­ւա­սար ճի­գե­րով ու գե­րա­զանց նի­շե­րով մէ­կէ ա­ւե­լի ա­շա­կերտ­ներ ար­ժա­նի են այդ մրցա­նա­կին, ստի­պո­ւած ե­ղանք հար­ցը վի­ճա­կա­հա­նու­թեամբ լու­ծե­լու ու­սուց­չա­կան կազ­մի մեր վեր­ջին ժո­ղո­վին: Մրցա­նա­կին ար­ժա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն ա­նուն­նե­րը-. ­Տա­մա­տեան ­Ռո­զի­նա, Մկր­տի­չեան Ար­մի­նէ, ­Տա­յեան Ա­նի, ­Պե­քե­րէ­ճեան Ա­նա­յիս, ­Կա­րի­նեան Ե­րազ, Ա­սատ­րեան ­Գո­հար, ­Քաւ­լա­քեան Ար­շակ, Օ­հա­նեան Ար­ման, ­Չի­լին­կի­րեան ­Կա­րի եւ ­Մու­րա­տեան Ս­տե­փան: ­Վի­ճա­կա­հա­նու­թեան ար­դիւն­քի հա­մա­ձայն, մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ ­Պե­քե­րէ­ճեան Ա­նա­յիս: