Տե­ղե­կա­գիր՝ ներ­կա­յա­ցո­ւած վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն պրն. ԲԱԲԳԷՆ ԳԱՍԱՊԵԱ­Նի կող­մէ

Մեր ազ­գի դա­րա­ւոր պատ­մու­թեան մէջ ի­րա­գոր­ծո­ւած ե­րեք փայ­լուն յաղ­թա­նակ­նե­րու յո­բե­լեանն է, զոր կը տօ­նենք այս տա­րի։ Ա­ռա­ջի­նը՝ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի հիմ­նադր­ման 2800րդ տա­րե­դարձն է. մեր սի­րե­լի քա­ղա­քը իր այդ ապ­րած կեան­քով, սրտա­բաց ա­պա­ւէն տո­ւած է, եւ կը շա­րու­նա­կէ տալ, իւ­րա­քան­չիւր հայ­րե­նա­սէր հա­յու։ Միշտ լուռ ու անտր­տունջ՝ մաս­նա­կից դար­ձած է մեր վիշ­տե­րուն ու ցա­ւե­րուն. իսկ մեր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը գրկած է՝ ցնծու­թեամբ ու ջեր­մու­թեամբ։
Երկ­րոր­դը՝ 600 տա­րի­ներ ետք վե­րա­կանգ­նո­ւած մեր պե­տա­կա­նու­թեան հա­րիւ­րա­մեակն է, զոր կը տօ­նենք։ Յան­ձին Ա­րամ Մա­նու­կեա­նի եւ ի­րեն նման վե­հանձն, ա­ռա­քի­նի ու վճռա­կան հա­յե­րու, ինչ­պէս նաեւ ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դի՝ միաս­նա­կամ ու­ժով կեր­տո­ւած մեր ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեամբ հի­մը դրո­ւե­ցաւ նոր օ­րե­րու, մի­ջազ­գա­յին նոր օ­րէնք­նե­րով ճանչ­ցո­ւած պե­տու­թեան մը։
Եր­րոր­դը՝ Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին 30րդ տա­րե­դարձն է։ Այս­պի­սով ամ­բողջ աշ­խար­հին կ­՛ա­պա­ցու­ցենք, թէ հա­զա­րա­ւոր տա­րի­նե­րու խոր­քէն ե­կող մեր ազ­գը կ­՛ապ­րի ու կը գո­յա­տե­ւէ՝ ա­զատ ու ան­կախ ապ­րե­լու իր կամ­քին, տեն­չան­քին ու պայ­քա­րին շնոր­հիւ իսկ միաս­նու­թեան պա­րա­գա­յին՝ հրաշք­ներ կը գոր­ծէ։ Մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը մեր փառ­քե­րուն ար­ժա­նի կրող­ներն են, ուս­տի ար­ժա­նա­բար կա­րե­լի է ա­նո­ւա­նել զա­նոնք ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱ­Նի սե­րունդ։
Գ­նա­հա­տե­լով իւ­րա­քան­չիւր ա­շա­կեր­տի աշ­խա­տան­քը, մա­նա­ւանդ դպրո­ցէն ներս ա­նոնց պահ-ւած­քը՝ վարքն ու բար­քը, ին­չի շնոր­հիւ ար­ժա­նի դար­ձան սի­րոյ եւ յա­գան­քի, կ­՛ու­զեմ շնոր­հա­ւո­րել զի­րենք, ինչ­պէս նաեւ ի­րենց ծնող­նե­րը։

Գե­րա­զանց ա­շա­կերտ­ներ

Սի­րե­լի­ներ, դպրո­ցիս տնօրէնութիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ ու հպար­տանքով կ’ու­զէ յայ­տա­րա­րել 2017-2018 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի գե­րա­զանց աշա­կերտ­նե­րուն ա­նուն­նե­րը.-
Ա. Դա­սա­րան
I. Թեր­զեան Վար­դան 19 05/13
II. Բար­սե­ղեան Ա­նա­հիտ 19 03/13

Բ. Դա­սա­րան
I.Պար­տագ­ճեան Յով­հան­նէս–Ժան 19 05/14
II.Չի­նա­րեան Սար­գիս 19 04/14

Գ. Դա­սա­րան
I.Նա­ճա­րեան Ա­լեք­սան 19 11/14
II.­Հի­թեան Ար­տե­միս 19 07/14
III. ­Քե­րո­բեան Ա­նի 19 01/14
Սր­տանց կը շնոր­հա­ւո­րենք մեր գե­րա­զանց ա­շա­կերտ­նե­րը՝ մաղ­թե­լով ա­նոնց նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ:

Մր­ցա­նակ­ներ

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը, տնօ­րէ­նու­թեանս հետ հա­մա­խոր­հուրդ, հաս­տա­տած է մրցա­նակ մը` հա­յե­րէ­նի մէջ լա­ւա­գոյն ճի­գը ցու­ցա­բե­րած եւ հա­մա­պա­տաս­խան ար­դիւն­քի հա­սած ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տին հա­մար: Մր­ցա­նա­կը Հ.Յ.Դ. Պա­տա­նե­կան Միու­թեան ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մին անվ­ճար մաս­նակ­ցու­թիւն է` Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան հո­գա­տա­րու­թեամբ: Այս տա­րի մրցա­նա­կը կը շնոր­հենք Քե­րո­բեան Ա­նիին:
«Ա­զատ Օր»ի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը, քա­ջա­լե­րե­լով սփիւռ­քի մէջ հայ ա­շա­կեր­տի հա­յե­ցի դաս­տիա­րակ­ման եւ հա­յե­րէ­նով լու­րե­րու տե­ղե­կաց­ման գոր­ծա­ռոյ­թը՝ կը նո­ւի­րէ «Ա­զատ Օր» ե­լեկտ­րո­նա­յին թեր­թի մէկ տա­րո­ւան անվ­ճար բա­ժա­նոր­դագ­րու­թիւն, հա­յե­րէ­նի մէջ լա­ւա­գոյն ճի­գը ցու­ցա­բե­րող եւ հա­մա­պա­տաս­խան ար­դիւն­քի հաս­նող ա­շա­կեր­տին: Այս մրցա­նա­կը կը շնոր­հենք Հի­թեան Ար­տե­մի­սին:
Նաեւ՝ ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, որ հայ­րե­նա­սէր, յար­գար­ժան պա­րոն Յա­րու­թիւն Չի­նա­րեան 500 եւ­րօ գու­մար մը կը նո­ւի­րէ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի այն ա­շա­կեր­տին, որ միջ­նա­կար­գի ե­րեք տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին իւ­րա­յա­տուկ հե­տաքրք­րու­թիւն եւ սէր ցու­ցա­բե­րած է հա­յոց լե­զո­ւի եւ պատ­մու­թեան նկատ­մամբ: Ա­ռա­ւել եւս ժիր ու աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րած է ու կը բե­րէ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տու­թեան եւ կամ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ո­րե­ւէ մէկ բա­ժի­նէն ներս: Այս տա­րի մրցա­նա­կը կը շնոր­հենք Ա­լեք­սան Նա­ճա­րեա­նին:
Ու­սուց­չա­կան Խոր­հուր­դի ո­րո­շու­մով՝ յա­տուկ գո­վա­սան­քի կ­՛ար­ժա­նա­նայ իր դա­սե­րուն մէջ անձ­նա­կան ջան­քե­րով նկա­տե­լի ա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րող ա­շա­կեր­տու­հի Մի­րա­քեան Է­լի­նան:
Կը շնոր­հա­ւո­րենք եւ մե­ծա­պէս կը գնա­հա­տենք նմա­նօ­րի­նակ քայ­լեր, ո­րոնք քա­ջա­լեր կը հան­դի­սա­նան մեր ա­շա­կեր­տու­թեան` ա­ւե­լի լաւ սոր­վե­լու եւ ամ­րապն­դե­լու հա­յոց լե­զո­ւի եւ պատ­մու­թեան վե­րա­բե­րեալ ի­րենց ու­նե­ցած գի­տե­լիք­նե­րը:

Շ­նոր­հա­կա­լիք

Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր, Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան, յա­րա­կից եւ պատ­կան մար­մին­նե­րուն, Ու­սում­նա­կան եւ Տն­տե­սա­կան Խոր­հուրդ­նե­րուն՝ ի­րենց կա­տա­րած ան­խոնջ աշ­խա­տան­քին հա­մար:
Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան՝ իր նո­ւի­րա­կան ու ան­սա­կարկ նիւ­թա­բա­րո­յա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան հա­մար: Հ­րա­պա­րա­կա­յին շնոր­հա­կա­լու­թիւն կ’ուղ­ղենք Հ.Օ.Մ.ին, «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան, «­Կիւլ­պէն­կեան» եւ «Ա­ւե­տի­քեան» հիմ­նար­կու­թիւն­նե­րուն, կրթա­սէր ազ­գա­յին­նե­րու եւ ծնող­նե­րու մեր վար­ժա­րա­նին հան­դէպ ի­րենց ցու­ցա­բե­րած բա­րեա­ցա­կամ վե­րա­բեր­մուն­քին հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն շրջա­նիս ծխա­տէր Նա­րեկ Քա­հա­նայ Շա­հի­նեա­նին:
Մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը նաեւ կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան, նոյն­պէս «­Տեֆ­թե­րօ վաթ­միա Էք­բէ­տեվ­սի Ալ­ֆա Ա­թի­նա»յի տնօ­րէ­նու­թեան եւ անձ­նա­կազ­մին, ո­րոնք մե­ծա­պէս օ­ժան­դա­կե­ցին մեր վար­ժա­րա­նի ան­խա­փան գոր­ծու­նէու­թեան եւ գո­յա­տեւ­ման:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն նաեւ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թեան, որ ո­րե­ւէ ճիգ չի խնա­յեր օգ­տա­կար դառ­նա­լու հա­մար մեր դպրո­ցի աշ­խա­տանք­նե­րուն:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն դպրո­ցիս Ծ­նո­ղա­կան Միու­թեան ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնք ամ­բողջ տա­րին ե­ղան մեր կող­քին, ինչ­պէս նաեւ՝ շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հա­մար պատ­րաս­տե­ցին գե­ղե­ցիկ նո­ւէր­ներ:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան եւ ա­նոր ա­տե­նա­պետ ընկ. Յով­սէփ Պա­րա­զեա­նին, ա­ւար­տա­կան ա­շա­կերտ­նե­րուն, «­Պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով» գրքոյ­կի նո­ւիր­ման հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն պա­րոն Փոլ Ֆա­րա­ճեա­նին, որ ան­նա­խա­դէպ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ մեր ա­շա­կերտ­նե­րուն բա­ցատ­րեց սնուն­դի եւ ճիշդ ձե­ւով սնուե­լու կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն տիկ. Սա­րա Մի­սա­քեա­նին, ինչ­պէս նաեւ՝ պրն. Յա­կոբ Պար­սա­մեա­նին, ո­րոնք սի­րա­յօ­ժար յանձն ա­ռին՝ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բարձր ճա­շա­կով բե­մադ­րե­լու մեր հան­դէ­սը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն տի­կին Գոլ­ցի­տա Վի­քիին, ո­րուն կը պար­տինք այ­սօ­րո­ւան յու­նա­կան թա­տե­րա­կա­նի ներ­կա­յա­ցու­մը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն տի­կին Փա­փաի­լիա Նաւ­սի­քա­յին, ո­րուն շնոր­հիւ ճա­շա­կե­ցինք հո­յա­կապ եր­գեր մեր ա­շա­կերտ­նե­րուն կա­տա­րո­ղու­թեամբ:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք պրն. Մի­նա­սեան Խա­չի­կին, որ ծնո­ղա­կա­նին մի­ջո­ցաւ պատ­րաստուած ա­շա­կերտ­նե­րու նո­ւէր­նե­րուն վրայ փո­րագ­րեց դպրո­ցին ա­նունն ու իւ­րա­քան­չիւր ա­շա­կեր­տի ա­նու­նը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն պրն. Պէ­քէ­րէճեան Ա­րա­մին, մեր դպրո­ցի սքան­չելի խորհր­դան­շա­նը պաս­տա­ռի վրայ տպե­լուն հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն պրն. Կա­րօ Պար­տագ­ճեա­նին՝ ձայ­նա­յին սար­քե­րու դա­սա­ւոր­ման եւ կար­գա­ւոր­ման հա­մար:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն մեր վար­ժա­րա­նի յա­րա­կից պաշ­տօ­նէու­թեան` բո­լոր վար­որդ­նե­րուն՝ պրն. Ան­տո­նիին, պրն. Նի­կո­լա­սին եւ պրն. Յո­վի­կին: Ըն­կե­րակ­ցող տի­կին­նե­րուն՝ տիկ. Վեր­ժի­նին, տիկ. Ով­սան­նա­յին, տիկ. Զո­ւար­թին եւ տիկ. Եո­ւան­նա­յին, ինչ­պէս նաեւ տի­կին Ա­նիին, ո­րոնք ի­րենց նպաս­տը բե­րին մեր աշ­խա­տանք­նե­րու յա­ջո­ղու­թեան:
Վեր­ջա­պէս սրտա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն իմ բո­լոր պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուս` տիկ. Գոլ­ցի­տա Ա­լեք­սանտ­րա­յին, տիկ. Փա­փաի­լիա Նաւ­սի­քա­յին, տիկ. Փի­փե­րի­տու Է­լէ­նիին, տիկ. Վ­լա­խօ­փու­լու Նի­քիին, տիկ. Ճա­մու­զեան Նա­զի­կին, պրն. Մա­նո­լա­քոս Է­վան­կե­լո­սին, պրն. Ս­տա­մա­թա­քիս Ար­կի­րի­սին, պրն. Ֆե­րե­տի­նոս Փա­նա­յո­թիին, ո­րոնց հա­մա­խումբ ճի­գե­րուն շնոր­հիւ հնա­րա­ւոր ե­ղաւ ար­դիւ­նա­ւոր տա­րի մը բո­լո­րել: