­Հ.Կ.­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը ­Կի­րա­կի՝ 21 ­­­Մարտ 2021-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00էն մին­չեւ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 14:00, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ ի­րա­գոր­ծեց իր յայ­տա­րա­րած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւի ա­ռա­ջին փու­լը:
Հ.Կ.­­­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Գո­քի­նիոյ ա­կում­բը, օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լով կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­նե­րուն, բժիշ­կին եւ հի­ւան­դա­պահ­նե­րուն՝ զգու­շա­ւո­րու­թեամբ եւ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան անհ­րա­ժեշտ բո­լոր մի­ջոց­նե­րը կի­րար­կե­լով:
«­­­Քո­րո­նա» ժահ­րի տագ­նա­պին հե­տե­ւան­քով, որ վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն զգա­լի յա­ւե­լում ար­ձա­նագ­րած է Ատ­տի­կէի մէջ, շր­­ջա­գա­յու­թեան կա­նոն­նե­րը հե­տե­ւե­լով, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ըն­դա­ռա­ջե­ցին Հ.Կ.­­­Խա­չի կո­չին եւ ներ­կա­յա­ցան ­­Գո­քի­նիոյ ա­կում­բը, խո­րա­պէս գի­տակ­ցե­լով, թէ ի­րենց նո­ւի­րա­բե­րու­մով կեանք մը պի­տի փրկո­ւի:
Ամ­բողջ գոր­ծըն­թա­ցը ե­ղաւ նա­խա­տե­սո­ւած ձե­ւով, ա­պա­հո­վու­թեամբ եւ կարգ ու կա­նո­նով: Ն­շենք, որ պա­տաս­խա­նա­տու բժիշկ­նե­րը խիստ քննու­թիւն­նե­րէ կ­­’անց­ը­նէին կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­նե­րուն, որ­պէս­զի բո­լոր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան օ­րէնք­նե­րը յար­գո­ւին:
Այս ան­գամ, կա­րե­լի ե­ղաւ 42 հո­գիէ ա­րիւն ստա­նալ, հա­կա­ռակ որ ներ­կա­նե­րու թի­ւը ա­ւե­լի բարձր էր, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով՝ մա­ս ­մը մեր­ժո­ւե­ցաւ:
Ս­տա­ցո­ւած ա­րեան քա­նա­կը տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ «Է­վան­կե­լիզ­մոս» հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­կար­գի պա­հես­տա­նոց­նե­րուն՝ հարս­տաց­նե­լով Հ. Կ. ­­­­Խա­չի ա­նու­նով պահ դրո­ւած ա­րեան պա­հես­տը:
­­­Բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք կա­րե­լիու­թիւ­նը չու­նե­ցան ներ­կա­յա­նա­լու ­­Գո­քի­նիոյ ա­կում­բը, կը տե­ղե­կաց­նենք, թէ ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան Բ. փու­լը պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­­Կի­րա­կի՝ 4 Ապ­րիլ 2021-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-14:00: