­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ա­ռա­ջին փու­լը:
­Կա­րի­քա­ւոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն օգ­տա­կար ըլ­լա­լու նպա­տա­կով, ա­մէն տա­րի ի­րա­գոր­ծո­ւող այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, միշտ իր շուրջ կը հա­մախմ­բէ ա­րիւն տա­լու պատ­րաստ հայ­րե­նա­կից­ներ, ո­րոնց­մէ շա­տեր ա­մէն տա­րի ներ­կայ կ’ըլ­լան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւին, հո­գե­կան բարձր գո­հու­նա­կու­թիւն ստա­նա­լով ի­րենց կա­տա­րած մա­տու­ցու­մով։
Այս ան­գամ, կա­րե­լի ե­ղաւ 13 հո­գիէ ա­րիւն ստա­նալ, հա­կա­ռակ որ ներ­կա­նե­րու թի­ւը ա­ւե­լի բարձր էր, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով՝ մեծ մա­սը մեր­ժո­ւե­ցաւ:
Ն­շենք, որ պա­տաս­խա­նա­տու բժիշկ­նե­րը տա­րո­ւէ տա­րի ալ ա­ւե­լի խիստ քննու­թիւն­նե­րէ կ­’անց­ընեն կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­նե­րուն, որ­պէս­զի բո­լոր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան օ­րէնք­նե­րը յար­գո­ւին:
Ս­տա­ցո­ւած ա­րեան քա­նա­կու­թիւ­նը, այս տա­րի դար­ձեալ, տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ Է­վան­կե­լիզ­մոս հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­կար­գի պա­հես­տա­նոց­նե­րուն՝ հարս­տաց­նե­լով Հ. Կ. ­Խա­չի ա­նու­նով պահ դրուած ա­րեան քա­նա­կը:
­Գո­քի­նիոյ մէջ ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան օ­րո­ւան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը՝ Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան, օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լով կա­մա­ւոր­նե­րուն, բժիշկ­նե­րուն ու հի­ւան­դա­պահ­նե­րուն՝ հսկե­լով ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան լա­ւա­գոյն կազ­մա­կերպ­ման։
­Հարկ է նշել, թէ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի տո­ւեալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը՝ մար­դա­սի­րա­կան մա­տու­ցում մըն է մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րու օգ­տին:
Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկ­րորդ փու­լը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի՝ 29 Ապ­րիլ 2018ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս:
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով բո­լոր ցուց­մունք­նե­րը, որ կա­տա­րո­ւե­ցան պա­տաս­խա­նա­տու բժիշկ­նե­րուն կողմէ կը ներ­կա­յաց­նենք զանոնք, որ­պէս­զի յա­ռա­ջի­կա­յին նկա­տի առ­նո­ւին կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­նե­րէն: Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ներ­կա­յա­նա­լէ ա­ռաջ նկա­տի ու­նե­նանք հե­տե­ւեալ պայ­ման­նե­րը.-
• Ա­րիւ­նա­տու­նե­րը ի­րենց հետ պէտք է ու­նե­նան ինք­նու­թեան թուղթ եւ Ըն­կե­րա­յին Ա­պա­հո­վագ­րու­թեան ի­րենց թի­ւը (ΑΜΚΑ):
• Ա­րեան մա­տու­ցու­մը պէտք չէ կա­տա­րո­ւի ա­նօ­թի ստա­մոք­սով. անհ­րա­ժեշտ է թե­թեւ նա­խա­ճաշ մը ը­րած ըլ­լալ եւ մա­նա­ւանդ ա­ռատ ջուր կամ հիւ­թեր խմել: Ան­շուշտ ա­կում­բին մէջ միշտ կը տրա­մադ­րո­ւի անհ­րա­ժեշտ սնուն­դը ա­րիւն տա­լէն ան­մի­ջա­պէս ա­ռաջ եւ յե­տոյ:
• ­Նա­խորդ գի­շե­րը նո­ւա­զա­գոյ­նը 5-6 ժամ լաւ քնա­ցած ըլ­լալ:
• ­Նա­խորդ ի­րի­կուն խմիչք սպա­ռած պէտք չէ ըլ­լալ (մէկ գա­ւաթ խմիչ­քը խնդիր չէ):
• ­Չենք կրնար ա­րիւն տալ ե­թէ ան­թի­պիո­թիք դեղ կ­՛առ­նենք:
• Ե­թէ դա­ջո­ւածք (tattoo) ու­նիք ձեր մարմ­նին վրայ, նո­ւա­զա­գոյ­նը վեց ա­միս պէտք է ան­ցած ըլ­լայ այն օ­րէն որ դա­ջո­ւած­քը ը­րած էք:
• Ա­րիւն տա­լու թո­ւա­կա­նէն նո­ւա­զա­գոյ­նը 24 ժամ ա­ռաջ ո­րե­ւէ դե­ղօ­րայք չգոր­ծա­ծել, նոյ­նիսկ աս­փի­րին, որ­պէս­զի ա­րիւն նե­րար­կո­ւո­ղին ա­ռող­ջու­թիւ­նը չվտան­գո­ւի:
• ­Ձեր հետ ու­նե­ցէք անձ­նա­գիր եւ ա­րիւ­նա­տո­ւի գար­դը:
• Ու­րախ տրա­մադ­րու­թիւն ու­նե­նալ, ո­րով­հե­տեւ ա­րեան նո­ւի­րա­բե­րու­մը կեան­քի թան­կա­գին նո­ւէր է՝ ա­նոր կա­րի­քը ու­նե­ցող հայ­րե­նա­կի­ցի մը հա­մար:

Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն