­Չո­րեք­շաբ­թի, 9 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րուն եւ Շրջ. վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն։
­Հա­ւա­քի բա­ցու­մը կա­տա­րեց ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. Ար­մե­նու­հի ­Սի­մո­նեան, որ յայտ­նեց, թէ հա­մա­վա­րա­կի տա­րած­ման եր­կար ժա­մա­նա­կաշրջա­նէ մը ետք, կա­րե­լի կ­՚ըլ­լայ դար­ձեալ ան­դա­մա­կան հա­ւաք­ներ կա­տա­րել ա­կում­բէն ներս, Հ.Կ.­Խա­չի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ա­ւե­լի աժ­խու­ժաց­նե­լու մի­տու­մով։ Ան յոյս յայտ­նեց, որ բա­րեն­պաստ պայ­ման­նե­րը ա­ռիթ պի­տի ըն­ծա­յեն յա­ռա­ջի­կա­յին նոր եւ ըն­դար­ձակ աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րել։
­Յա­ջոր­դա­բար, վար­չու­թեան քար­տու­ղա­րու­հի ընկ. ­Նէլ­լի Ա­բի­կեան կար­դաց անց­նող շրջա­նի գոր­ծու­նէու­թեան ման­րա­մասն տե­ղե­կա­գի­րը, որ­մէ ի յայտ ե­կաւ, թէ հա­կա­ռակ դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն, միու­թիւ­նը եւ ա­նոր կար­գին մաս­նա­ճիւ­ղը նկա­տա­ռե­լի գոր­ծու­նէու­թիւն ցու­ցա­բե­րած են։ ­Կա­տա­րո­ւած հար­ցում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ տրո­ւե­ցան անհ­րա­ժեշտ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ։
­Հան­դի­պու­մի գլխա­ւոր նիւթն էր «Ա­զատ Օր օ­րա­թեր­թի հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը եւ ա­նոր դի­մագրա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը», որ ներ­կա­յա­ցուց ընկ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեան։
Ա­ռա­ջին հեր­թին հա­կիրճ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ հայ մա­մու­լի պատ­մու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, ա­պա ըն­կե­րը յա­տուկ նշում ը­րաւ «­Նոր Օր» օ­րա­թեր­թի հիմ­նու­մին (1923), ո­րու 100-ա­մեա­կը պի­տի նշո­ւի յա­ջորդ տա­րի։ Ըն­կե­րը մէկ առ մէկ թո­ւեց հիմ­նա­դիր­նե­րու ա­նուն­նե­րը, թեր­թի վա­յե­լած ժո­ղովր­դա­յին ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը, գա­ղու­թի ի­րա­վի­ճա­կը ու ա­նոր մէջ թեր­թի ա­ռանց­քա­յին ներ­կա­յու­թիւ­նը, ոչ միայն որ­պէս ար­ձա­գան­գո­ղը հա­ւա­քա­կան կեան­քին, այ­լեւ խի­զա­խօ­րէն մատ­նան­շե­լով դրա­կան եւ բա­ցա­սա­կան բո­լոր ե­րե­ւոյթ­նե­րը, ո­րոնք յատ­կան­շե­ցին յու­նա­հայ կեան­քի կազ­մա­ւոր­ման տա­րի­նե­րը։
­Յա­ջոր­դա­բար, ներ­կա­յա­ցու­մը ծան­րա­ցաւ «Ազատ Օր» օ­րա­թեր­թին վրայ, որ 1945-էն ի վեր կը նկա­տո­ւի գա­ղու­թի ող­նա­շա­րը, իր ան­հա­մար է­ջե­րուն մէջ պար­փա­կե­լով թան­կա­գին պատ­մու­թիւն մը եւ մին­չեւ այ­սօր կը շա­րու­նա­կո­ւի իր ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թեամբ։
Ան նա­խա­պէս ընդգ­ծեց Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան գա­ղա­փա­րա­կան եւ քա­ղա­քա­կան խօս­քը ներ­կա­յաց­նե­լու հան­գա­ման­քը, որ բա­ցի կու­սակ­ցա­կան թերթ մը ըլ­լա­լէ, ան բո­լո­րին կող­մէ գրկո­ւե­ցաւ որ­պէս յու­նա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան հա­րա­զատ հա­յե­լին ըլ­լա­լու իր բարձր դե­րով։
Ըն­կե­րը ման­րա­մաս­նօ­րէն տո­ւաւ թեր­թի պատ­մա­կան տար­բեր ժա­մա­նա­կաշր­ջան­նե­րու մթնո­լոր­տը ու զա­նա­զան հանգ­րո­ւա­ննե­րուն ըն­թաց­քին գլխա­ւոր դե­րա­կա­տար­նե­րու՝ խմբա­գիր, գրա­շար, վար­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տու, գոր­ծա­կից դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը թեր­թի յա­րա­տեւ­ման, ար­հես­տա­գի­տա­կան ու բո­վան­դա­կա­յին զար­գաց­ման մէջ։
­Վեր­ջին բա­ժի­նին մէջ, ըն­կե­րը ներ­կա­յա­ցուց այ­սօրուան ու ա­պա­գայ մար­տահ­րա­ւէր­ներն ու դժուա­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք մաս­նա­ւո­րա­պէս կապ ու­նին լե­զո­ւի նա­հան­ջի, դա­սա­կան մա­մու­լի դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն, ըն­թեր­ցա­սի­րու­թեան պա­կա­սին եւ այլ պատ­ճառ­նե­րու հետ։ Հ­պան­ցիկ կեր­պով տո­ւաւ ա­պա­գայ ծրա­գիր­նե­րու շրջա­գի­ծը՝ թեր­թը աշ­խուժ պա­հե­լու եւ տա­րա­ծու­մը ար­դիւ­նա­ւո­րե­լու ջան­քե­րու առն­չու­թեամբ։ Իր խօս­քի ա­ւար­տին, ան կա­րե­ւո­րե­լով այն բո­լոր ազ­դակ­նե­րը, ո­րոնց հի­ման վրայ հայ մա­մու­լին՝ ու մա­նա­ւանդ դաշ­նակ­ցա­կան մա­մու­լին գլխա­ւոր դեր վե­րա­պա­հո­ւած է հա­յա­գա­ղութ­նե­րուն մէջ, կոչ ուղ­ղեց բո­լո­րին զարկ տալ ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դին եւ նո­րա­կազմ ըն­տա­նիք­նե­րուն մէջ ապ­րու­մի վե­րա­ծել հայ մա­մու­լի ներ­կա­յու­թիւնն ու «Ա­զատ Օր»-ի տա­րա­ծու­մը։
­Յա­ջոր­դեց լայն զրոյց, հար­ցում­նե­րու եւ կար­ծիք­նե­րու փո­խա­նա­կու­մով, ո­րոնք ա­ւե­լի հե­տաքր­քա­կան դար­ձու­ցին օ­րո­ւայ նիւ­թի ներ­կա­յա­ցու­մը եւ թեր­թին հետ ծա­նօ­թաց­ման ա­ռի­թը։
­Ժո­ղո­վը վերջ գտաւ ա­տե­նա­պե­տու­հիի խօս­քով, որ անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին կազ­մա­կեր­պո­ւե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րուն։ ­
Յա­ջոր­դեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն եւ մտեր­միկ խօ­սակ­ցու­թիւն։

ԹՂԹԱԿԻՑ