­­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­«Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցւոյ ժա­մա­նա­կա­ցոյց՝ ­Ծաղ­կա­զար­դի եւ ­Սուրբ ­Յա­րու­թեան ­տօ­նե­րու

0
71

­Կի­րա­կի 9.4.2023
­Ծաղ­կա­զարդ՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ա­պա ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գը, ա­ւար­տին՝ Ջ­րօրհնէք ու Ան­դաս­տան։

Ա­ւագ ­Հինգ­շաբ­թի 13.4.2023
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, Ոտն­լո­ւայ եւ ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։
­Ժա­մը 8-ին Հս­կում, «­Խան­ցեան» պար­տէ­զին մէջ։

Ա­ւագ Ուր­բաթ 14.4.2023
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ե­րե­կո­յեան ­Ժա­մեր­գու­թիւն, ­Խա­չե­լու­թեան ­Թա­փօր եւ ­Սուրբ ­Թաղ­ման արա­րո­ղու­թիւն, «­Խան­ցեան» պար­տէ­զին մէջ։ (Ընթ­րիք «­Ֆա­լա­ֆէլ»)։

Ա­ւագ ­Շա­բաթ 15.4.2023
Ճ­րա­գա­լոյց ­Յա­րու­թեան, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Ժա­մեր­գու­թիւն, ­Մար­գա­րէա­կան ըն­թեր­ցում­ներ եւ ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։
Ա­պա շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ։

­Կի­րա­կի 16.4.2023
Սուրբ ­Զա­տիկ, տօն ­Յա­րու­թեան Տ.Մ.­ Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։

Եր­կու­շաբ­թի 17.4.2023
Օր ­Մե­ռե­լոց, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ա­ւար­տին՝ ­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն։

Եր­կու­շաբ­թի 24.4.2023
­Յի­շա­տակ ­բիւ­րա­ւոր նա­հա­տա­կաց ազ­գիս հա­յոց, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ա­ւար­տին՝ Ա­ղօթք բա­րե­խօ­սու­թեան։